yeah i guess là gì - Nghĩa của từ yeah i guess

yeah i guess có nghĩa là

không

Thí dụ

Tôi: Bạn có biết ý tôi là gì không?
cô ấy: vâng tôi đoán