Vở bài tập Toán bài 17: Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 5 bài 17 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Related Articles

 • Giải vở bài tập toán 4 bài 175 : Tự kiểm tra

  Tháng Mười Một 22, 2022

 • Giải vở bài tập toán 5 bài 175 : Tự kiểm tra

  Tháng Mười Một 22, 2022

 • Giải vở bài tập toán 4 bài 174 : Luyện tập chung

  Tháng Mười Một 22, 2022

 • Giải vở bài tập toán 5 bài 174 : Luyện tập chung

  Tháng Mười Một 22, 2022

Bài 1

Minh mua 20 quyển vở hết 40 000 đồng. Hỏi Bình mua 21 quyển vở loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 5 bài 17 : Luyện tập

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

– Tìm số tiền mua \(1\) quyển vở = số tiền mua \(20\) quyển vở \(:\,20\).

– Tìm số tiền mua \(21\) quyển vở = số tiền mua \(1\) quyển vở \(\times\,21\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

20 quyển:   40 000 đồng

21 quyển:    …….. đồng ?

Bài giải

Giá tiền của một quyển vở là:

    40 000 : 20 = 2000 (đồng)

Số tiền Bình mua 21 quyển vở là:

2000 × 21 = 42 000 (đồng)

                         Đáp số: 42 000 đồng.

Bài 2

Nếu trung bình cứ 20 giây có 1 em bé ra đời thì có bao nhiêu em bé ra đời trong 1 phút, 1 giờ, 1 ngày ?

Phương pháp giải:

– Đổi 1 phút, 1 ngày, 1 giờ ra đơn vị đo là giây.

– Số em bé ra đời trong 1 khoảng thời gian = thời gian (tính theo đơn vị giây) : thời gian 1 em bé ra đời.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

20 giây:   1 em bé ra đời

1 phút : …  em bé ra đời ?

1 giờ   : …  em bé ra đời ?

1 ngày : …  em bé ra đời ?

Bài giải

Ta có : 1 phút  = 60 giây

          1 giờ  = 60 phút = 60 giây × 60 = 3600 giây

          1 ngày = 24 giờ =  3600 giây × 24 = 86400 giây

Số em bé ra đời trong 1 phút là:

          60 : 20 = 3 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 giờ là:

          3600 : 20 = 180 (em bé)

Số em bé ra đời trong 1 ngày là:

          86400 : 20 = 4320 (em bé)

                       Đáp số: 1 phút: 3 em bé ;

                                   1 giờ: 180 em bé ;

                                   1 ngày: 4320 em bé.

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một người làm trong 2 ngày được trả 72000 đồng tiền công. Hỏi với mức trả công như thế, nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả bao nhiêu tiền?

A. 144 000 đồng                                        B. 216 000 đồng

C. 180 000 đồng                                        D. 108 000 đồng

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp rút về đơn vị:

– Tính số tiền công trong 1 ngày = số tiền công trong 2 ngày : 2.

– Tính số tiền công trong 3 ngày = số tiền công trong 1 ngày × 3.

Lời giải chi tiết:

Nếu người đó làm trong 1 ngày thì được trả số tiền là:

                72 000 : 2 = 36 000 (đồng)

Nếu người đó làm trong 3 ngày thì được trả số tiền là:

                36 000 × 3 = 108 000 (đồng)

                            Đáp số : 108 000 đồng.

Chọn D

Bài 4

Cửa hàng đề bảng giá 1 tá bút chì là 15 000 đồng. Bạn An muốn mua 6 cái bút chì lại đó thì phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Quan sát hình vẽ ta thấy 8000 đến 9000 cách nhau 1000 đơn vị, từ số 8000 đến 9000 trên tia số được chia thành 10 ô, do đó mỗi ô tương ứng với 100 đơn vị, từ đó ta tìm được số tương ứng với các ô trống.