Trung bình cộng của hai số là 150 biết số thứ hai là 146 số thứ nhất là bao nhiêu

Số trung bình cộng của 2 số là 137, số bé là 125. Vậy số lớn là:

A. 149

B. 153

C. 265

D. 274

Các câu hỏi tương tự

Các câu hỏi tương tự

Trung bình cộng của hai số là 14, tìm hai số đó. Biết rằng 1/3 số này bằng ¼ số kia.

Trung bình cộng của hai số là 14, tìm hai số đó. Biết rằng 1/3 số này bằng 1/4 số kia.

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Đáp án:200

Giải thích các bước giải:

Tổng của hai số cần tìm là:

150x2=300

Số thứ hai là:

300-100=200

Đáp số: 200

Đáp án: `+` Giải thích các bước giải:

Tổng `2` số là:

`150 xx 2 = 300`

Số thứ nhất là:

`300 - 146 = 154`

Đáp số: `154`