Tốt nghiệp Đại học Minnesota 2024

Tìm tất cả các ngày bạn cần biết cho mọi học kỳ và mọi chương trình học tại St. của Kate. Lịch phản ánh lịch trình của các sinh viên Cao đẳng dành cho Phụ nữ, Cao đẳng dành cho Người lớn và Cao đẳng. Ngày có thể thay đổi mà không báo trước

Lịch tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn tháng 1 năm 2022

Mùa xuân tiêu chuẩn 2022

Mùa hè tiêu chuẩn 2022

Tiêu chuẩn mùa thu 2022

Tiêu chuẩn tháng 1 năm 2023

xuân chuẩn 2023

Mùa hè tiêu chuẩn 2023

Tiêu chuẩn mùa thu 2023

Tiêu chuẩn tháng 1 năm 2024

Mùa xuân tiêu chuẩn 2024

Mùa hè tiêu chuẩn 2024

Lịch chương trình trực tuyến OTA

OTA trực tuyến mùa đông 2022

OTA trực tuyến mùa hè 2022

OTA trực tuyến mùa thu 2022

OTA trực tuyến mùa đông 2023

OTA trực tuyến mùa hè 2023

OTA trực tuyến mùa thu 2023

OTA trực tuyến mùa đông 2024

OTA Online mùa hè 2024

OTA trực tuyến mùa thu 2024

OTA trực tuyến mùa đông 2025

OTA trực tuyến hè 2025

Dưới đây là lịch học chính thức và thông tin về thời hạn của khoa cho Đại học Bang Minnesota, Mankato

Lịch họcS


Lịch của khoa và thông tin về thời hạn


Kế hoạch phát triển nghề nghiệp. thông tin thời hạn pdp (Điều 22)


Thông tin thời hạn không gia hạn


Huấn luyện viên gia hạn/không gia hạn

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2021-2022

Ngày học kỳ 2021-2022 (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2020-2021

Ngày học kỳ 2020-2021 (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2019-2020

Ngày học kỳ 2019-2020 (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2018-2019

Ngày học kỳ (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2017-2018

Ngày học kỳ (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn, các ngày nghỉ lễ được quan sát, ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày của kỳ học mùa hè

Lịch học 2016-2017

Ngày học kỳ (PDF)

Bao gồm ngày bắt đầu học kỳ, ngày dừng và ngày nghỉ kể cả ngày học hè

Ngày lễ và ngày của khoa (PDF)
Bao gồm ngày bắt đầu, nhiệm vụ của khoa, tại chức, phát triển chuyên môn và các ngày lễ được quan sát


Ngày bắt đầu học kỳ cho tất cả các trường cao đẳng và đại học của Bang Minnesota

*Ngày đến hạn thanh toán ban đầu (i. e. , ngày cam kết tài chính)
**Ngày rút tiền cuối cùng (80% thời lượng khóa học)

Theo quy trình hệ thống 5. 12. 3 Khuôn khổ chung về các ngày liên quan đến thanh toán chính, ngày cam kết tài chính là mười lăm (15) ngày làm việc trước khi bắt đầu thời hạn