Thủ đoạn thâm độc nhất về chính trị của thực dân Pháp để lâu dịch lâu dài nhân dân ta là gì

Thủ đoạn thâm độc nhất về chính trị của thực dân Pháp để nô dịch lâu dài nhân dân ta là gì?

A. Thực hiện chích sách “chia để trị”

B. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.

C. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.

D. Tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân.

Thủ đoạn thâm độc nhất về chính trị của thực...

Câu hỏi: Thủ đoạn thâm độc nhất về chính trị của thực dân Pháp để nô dịch lâu dài nhân dân ta là gì?

A. Thực hiện chích sách “chia để trị”

B. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.

C. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.

D. Tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân.

Đáp án

- Hướng dẫn giải

Đáp án: A

Giải thích:

Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”: chia đất nước ta làm ba kì: Bắc kì, Trung kì, Nam kì với ba chế độ chính trị khác biệt nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, dễ bề cai trị nước ta.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Lịch Sử 9 Bài 14 (có đáp án): Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất !!

Lớp 9 Lịch sử Lớp 9 - Lịch sử

18/06/2021 8,599

A. Thực hiện chích sách “chia để trị”

Đáp án chính xác

B. Thâu tóm quyền hành trong tay người Pháp.

C. Cấu kết với vua quan Nam triều để đàn áp nhân dân.

D. Tăng cường khủng bố, đàn áp nhân dân.

Đáp án: A Giải thích: Thực dân Pháp thực hiện chính sách “chia để trị”: chia đất nước ta làm ba kì: Bắc kì, Trung kì, Nam kì với ba chế độ chính trị khác biệt nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, dễ bề cai trị nước ta.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng Việt Nam là giai cấp nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 12,158

Giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỉ luật gắn với nền sản xuất hiện đại, có quan hệ mật thiết với giai cấp nông dân?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,316

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp tác động như thế nào đến nền kinh tế Việt Nam?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,293

Tại sao tư bản Pháp tập trung vốn vào việc lập đồn điền cao su và khai thác than?

Xem đáp án » 18/06/2021 7,266

Nguyên nhân thúc đẩy cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,388

Vì sao tư bản Pháp tăng cường đầu tư phát triển giao thông vận tải?

Xem đáp án » 18/06/2021 4,146

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn cơ bản nhất là gì?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,104

Tư bản Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,787

Trong chính sách thương nghiệp, vì sao thực dân Pháp đánh thuế nặng các hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,769

Giai cấp phải chịu ba tầng áp bức bóc lột sau chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp là:

Xem đáp án » 19/06/2021 276

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, ngân hàng nào đại diện cho thế lực tư bản tài chính Pháp ở Việt Nam?

Xem đáp án » 19/06/2021 174

Mâu thuẫn chủ yếu tồn tại trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?

Xem đáp án » 19/06/2021 147

Hình thức kinh doanh đồn điền cao su của Pháp từng được nhắc đến trong tác phẩm văn học nào của Nam Cao?

Xem đáp án » 19/06/2021 124