Thầy/cô hãy tự xây dựng khdh môn âm nhạc và chia sẻ kế hoạch của mình với đồng nghiệp cả nước.

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học, Khoa học, Công nghệ, Lịch sử – Địa lý, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật modul 4….. gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết lúc học tập mô đun 4 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

 • Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học – Tất cả các môn
 • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
 • Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học

1. Đáp án module 4 môn Toán Tiểu học

1. Trong tài liệu này, thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng tăng trưởng năng lực, phẩm chất học trò được thực hiện qua mấy bước?

C. 5 bước

2. Nội dung nào sau đây ko phải là một bước trong thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò

B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương

3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực là:

A. Trcửa ải nghiệm – Kiến thức mới – Thực hành, luyện tập – Vận dụng

4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm:

B. 4 bước

5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tắc tối thiểu sau:

C. Nguyên tắc tinh đảng, Nguyên tác khách quan, Nguyên tắc khoa học

6. Tiêu chí nào sau đây ko phải là tiêu chỉ giám định kế hoạch và tài liệu dạy học?

B. Mức độ sinh động, thu hút học trò của phương pháp và hình thức chuyển giao
nhiệm vụ học tập.

7. Quy trình phân tích hoạt động học của học trò lúc phân tích, giám định kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước

A. 4 bước

8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được khuyến khich sử dụng gồm các bước nào?

D. Trcửa ải nghiệm, phân tích khám phá rút ra tri thức, thực hành luyện tập, vận dụng
tri thức kỹ năng vào thực tiễn

9. Bước nào sau đây ko trong thứ tự phân tích hoạt động học của học trò
lúc phân tích, giám định kế hoạch bài dạy?

D. Vận dụng tri thức, kỹ năng vào thực tiễn

10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định kế hoạch và tài liệu dạy học?

C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung , kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được
của mỗi nhiệm vụ học tập

11. Hình thức nào dưới đây ko sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về tri thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dực, dạy học hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò?

C. Tổ chức giám định học học

12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định nội dụng tổ chức hoạt động cho học trò?

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò

13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây.

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học tư nhân và giáo dục tư nhân; Phần Kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong đoạn thông tin “…. cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học tăng trưởng năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong ký học, năm học”.

C. Kế hoạch dạy học và giáo dục

15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định hoạt động của học trò?

B. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

16. Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”……là bản thiết kế các công việc nhưng mà GV sẽ thực hiện để tăng trưởng tư nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự tăng trưởng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

C. Kế hoạch tự học

17. Mục tiêu của việc phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất học trò?

B. Xác định những thuận tiện, khó khăn liên quan tới các đặc điểm điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học thích hợp.

18. Nguyên tắc nào sau đây ko phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

D. Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục

19. Điền vào chỗ trống:

……là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán thích hợp với điều kiện cụ thể về thời kì, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là:

B. Kế hoạch dạy học môn Toán

20. Đặc trưng nào sau đây ko phải đặc trưng của bài học theo định hướng tăng trưởng năng lực, phẩm chất người học

C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không phù hợp tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học ko phụ thuộc vào chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học ko có quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình ko có gì không giống nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Nhân vật giám định trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học trò

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau lúc học Tiếng Việt

Các tri thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học trò qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe

Câu 4: Để giám định năng lực đặc thù của học trò trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách xử sự của học trò trong thực tiễn

Những biểu lộ về thái độ, tình cảm của học trò lúc sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học trò trong giám định về các hiện tượng đời sống

Sự tiến bộ của học trò thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch

Là người chỉ huy xây dựng kế hoạch

Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước ” phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò” vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây ko dùng để giám định một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt

Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể

Câu 8: Khi giám định kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học?

Phù hợp với điều kiện của địa phương

Phù hợp với điều kiện của nhà trường

Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học

Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học trò

Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng

Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt cụ thể nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của thầy cô giáo và học trò trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải trình bày sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học

Tất cả các thầy cô giáo phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể

Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần trình bày những năng lực đặc thù nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực tiếng nói và năng lực văn học

Năng lực giao tiếp và hợp tác

Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh

Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng

Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng

Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập

Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, thầy cô giáo chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây

Học trò đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy

Học trò cần học được điều gì mới ở bài học này

Học trò sẽ sử dụng những tri thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học

Câu 13: Để sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, thầy cô giáo cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những tri thức, kỹ năng học trò đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những tri thức, kỹ năng học trò cần tạo nên, củng cố bài học mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan

Những tri thức, kỹ năng học trò đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu tạo nên củng cố lúc học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan

Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

Bài học giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực đặc thù nào?

Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực chung nào?

Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào lúc tổ chức các hoạt động học tập của học trò?

Câu 15: Ý nào dưới đây trình bày đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở thành sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò

Giúp việc rà soát bài cũ diễn ra nhẹ nhõm, tạo tâm thế tích cực cho học trò

Giúp kết nối tri thức, kỹ năng học trò đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò.

Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò

Câu 16: Bước vận dụng trong thứ tự tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây

Tạo tình huống để học trò san sớt những trải nghiệm liên quan tới bài học mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học trò vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố tri thức, rèn luyện kỹ năng thực hành

Giúp học trò vận dụng những điều đã học để nhận thức, khắc phục những tình huống có thực trong đời sống.

Đưa học trò vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của thầy cô giáo, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ huy chuyên môn học cách cơ bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng.

Sai

Câu 18: Thành phầm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu then chốt của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các đơn vị quản lý quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt.

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, khó khăn, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất của học trò

Câu 19: Thành phầm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu then chốt của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, khó khăn, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất của học trò.

Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai?

Nếu sắm được một cuốn sách thiết kế tốt thì thầy cô giáo ko cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.

3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời phù thống nhất trong các câu sau:

Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2018?

Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn ko buộc phải trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm giúp đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học trò.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự tăng trưởng so với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về nội dung, phương pháp giáo dục và giám định.

Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mối quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, hỗ trợ lẫn nhau.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu giáo dục chung.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được trình bày ở những điểm nào?

Nội dung và phương pháp trải nghiệm

Nhân vật tham gia trải nghiệm cùng học trò

Vị trí tổ chức trải nghiệm

Nội dung, phương pháp, vị trí tổ chức và nhân vật cùng trải nghiệm.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời ko chuẩn xác

Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm đối với thầy cô giáo lúc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học trò.

Là căn cứ để quản lí chuyên môn của thầy cô giáo.

Là cơ sở để thực hiện các chủ đề trải nghiệm cho học trò lớp mình.

Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm cụ thể trong Kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tạo sự thống nhất cơ bản giữa các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi lúc xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ chuyên môn cần lựa chọn nội dung giáo dục như thế nào?

Xác định mục tiêu trên cơ sở cụ thể hoá mục tiêu Chương trình và mục tiêu giáo dục địa phương.

Nội dung giáo dục cần thích hợp đặc điểm tâm, sinh lý và khả năng nhận thức của học trò.

Lựa chọn các giải pháp tổ chức căn cứ trên điểm mạnh, điểm yếu của nhân lực, vật lực và các điều kiện khác của nhà trường, địa phương.

Tất cả các ý trên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương đối với Kế hoạch Giáo dục chung của nhà trường?

Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời kì tổ chức hoạt động không giống nhau.

Vì lúc các điều kiện chủ quan và khách quan tác động tới có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm nhưng mà ko tác động nhiều tới kế hoạch chung và mục tiêu hoạt động của nhà trường.

Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường

Tất cả các lí do trên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV cần nghiên cứu các nội dung nào lúc lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, chỉ huy của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương.

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm 2018, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn các nội dung cần trình bày trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Tên, mục tiêu, nội dung giáo dục của từng chủ đề

Loại hình trải nghiệm và hoạt động tương ứng

Văn bản chỉ huy của cấp trên và người chịu trách nhiệm

Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn đội

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp trật tự cho các nội dung dưới đây theo đúng thứ tự lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm của nhà trường

 1. Xác định các chủ đề hoạt động trải nghiệm
 2. Kế hoạch giáo dục các chủ đề của môn học trong học kì/năm
 3. Liệt kê các mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt
 4. Thiết kế kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm

A – C – D – B

C – A – D – B

D – C – A – B

C – D – B – A

9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung dưới đây theo trật tự các bước Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

 1. Tổ thảo luận và thống nhất các chủ đề sẽ thực hiện.
 2. Phân công các thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề
 3. Tổ chuyên môn nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.
 4. Tổ chuyên môn họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của tổ và trình Ban Gimật hiệu phê duyệt.

C – A – B – D

A – B – D – C

B – A – C – D

D – C – A – B

10. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu tiêu chí để giám định Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

5 tiêu chí

3 mức tiêu chí

7 tiêu chí

9 tiêu chí

11. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu trả lời ko đúng trong các câu sau:

Kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm cụ thể cho học trò cần đảm bảo các nguyên tắc nào?

Đảm bảo tính pháp lí.

Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi của chủ đề.

Đảm bảo đúng thời kì theo tiết học quy định là 35 phút.

Đảm bảo sự mềm mỏng, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách thích hợp.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cụ thể?

Giúp thầy cô giáo và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về các hoạt động giáo dục, dạy học trong nhà trường.

Là căn cứ để GV chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều chỉnh nội dung, thời kì hoạt động lúc có các tình huống ko mong muốn xảy ratrong quá trình giáo dục nhưng mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra.

Kế hoạch tổ chức chủ đề hoạt động trải nghiệm là hồ sơ chuyên môn góp phần giám định chất lượng thầy cô giáo.

Cho thấy sự kết nối giữa các chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức các chủ đề hoạt động trải nghiệm của năm học.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm?

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề

Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp

Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm

Kế hoạch giáo dục theo từng loại hình: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớp

14. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào?

Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

Có 4 phần: Phương tiện cần sẵn sàng, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ trực tuần

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công việc tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ tuần sau

Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công việc tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, giám định

15. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề được thực hiện theo các pha nào?

Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Giám định

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Giám định – Phát triển

Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng; Giám định – Phát triển

Khám khá – Tìm hiểu; Mở rộng – Thực hành; Vận dụng – Phát triển; Giám định

16. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động nào?

Báo cáo, tổng kết công việc tuần

Sinh hoạt theo chủ đề

Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau

Tất cả các hoạt động trên

17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Hoàn thành các nguyên tắc bằng cách chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Danh sách câu trả lời

Sản phẩm cần đạt được.

Đánh giá

Câu trả lời

Chủ đề cần đảm bảo các Yêu cầu cần đạt mà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện – Khám phá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng Giám định – Phát triển

Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, Nội dung , phương thức trải nghiệm được sử dụng.

Mỗi nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

Đảm bảo sự phù hợp của phương án Đánh giá trong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

Chọn đáp án đúng nhất

18. Sắp xếp các bước của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề

 1. Xác định các hoạt động trong chủ đề
 2. Thiết kế cụ thể hoạt động trong chủ đề
 3. Xác định thời kì thực hiện
 4. Xác định chủ đề và mục tiêu của chủ đề
 5. Giám định chủ đề

A – C – B – E – D

D – A – C – B – E

B – E – C – A – B

C – B – A – E – B

19. Chọn đáp án đúng nhất

Để đảm bảo hiệu quả giáo dục và ko chồng chéo giữa các nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời kì thực hiện cho từng chủ đề hoạt động trải nghiệm như thế nào?

Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác định thời kì.

Tìm điểm tương đồng giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời kì thực hiện.

Tuỳ theo mong muốn nhưng mà lựa chọn thời khắc vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở.

Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên.

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn các tiêu chí giám định sự thành công của kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học trò:

Mức độ tích cực, chủ động, thông minh, hợp tác của học trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

Khả năng tiếp thu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học trò trong lớp.

Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS

Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Tất cả các tiêu chí trên

4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học

1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào?

A. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

B. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.

C. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực then chốt của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.

B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này.

C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực then chốt của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức?

A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung nói chung và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể.

B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung nói chung đối với môn Đạo đức.

C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung cụ thể môn Đạo đức.

4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học trò; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

B. Chú trọng hoạt động của thầy cô giáo và hoạt động của học trò; liên kết sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học trò; liên kết sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học.

5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người giám định trong giám định kết quả dạy học môn Đạo đức?

A. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự đảnh giả và giám định đồng đẳng của học trò, giám định của phụ huynh học trò.

B. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự giám định của học trò, giám định của phụ huynh học trò và giám định của số đông.

C. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự giám định và giám định đồng đẳng của học trò, giám định của phụ huynh học trò và giám định của số đông.

6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào?

A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp.

B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương.

C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân trình bày được những yếu tố cơ bản nào?

A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, giám định, thời kì thực hiện.

B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, giám định, thời kì thực hiện.

C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời kì thực hiện.

8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, thầy cô giáo tương tác với những yêu tố nào?

A. Chương trình môn học, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện.

C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh.

9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức?

A. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; giám định chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục rà soát, giảm sát, hỗ trợ thầy cô giáo thực hiện chương trinh môn Đạo đức.

B. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học trò nắm bắt được việc thầy cô giáo thực hiện chương trình môn Đạo đức.

C. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần đảm bảo chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục rà soát, giám sát hỗ trợ thầy cô giáo thực hiện chương trình môn Đạo đức.

10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Tôn trọng chương trình giảo dục; đảm bảo tính vừa sức với học trò; đảm bảo sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp.

B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tính vừa sức với học trò.

C.Tôn trọng chương trình giáo dục; đảm bảo tỉnh khả thi; đảm bảo tính vừa sức với học trò; đảm bảo sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp.

11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp với lớp minh; điều chỉnh những cụ thể ko thích hợp với học trò lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện.

B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho thích hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện.

C. Phối hợp với các thầy cô giáo trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học nhưng mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết ko thích hợp trong quá trình thực hiện.

12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

B. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào?

A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh chương trình.

B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh chương trình.

C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình.

14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện.

15. Việc giám định kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào?

A. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tính vừa sức; đảm bảo tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

B. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

C. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên khu vực; đảm bảo tính khả thi: đảm bảo tính “mở” của kế hoạch giáo dục.

16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải thích hợp với những yếu tổ nào?

Đáp án: Điều kiện thực hiện về hạ tầng, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học trò.

17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

A. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

B. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; đảm bảo tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

C. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập.

18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

A. Mục tiêu; sẵn sàng; các hoạt động dạy học; giám định.

B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; giám định.

C. Mục tiêu; sẵn sàng tài liệu; các hoạt động dạy học; giám định.

19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào?

A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, tạo nên trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

B. Hoạt động khảm phá, tạo nên trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng.

C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, tạo nên trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành.

20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy lúc phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì?

A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và giám định.

B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của các hoạt động giám định.

C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự thích hợp của tiếng nói diễn tả; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của các hoạt động giám định.

5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học

1. Ở cấp độ nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội cần được cụ thê hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội

C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về thực chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

A) Là văn bản cụ thể hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong đó nêu rõ sự thích hợp về đặc điểm học trò, thầy cô giáo, hạ tầng.

B. Là cơ sở để tăng lên mục tiêu tạo nên phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt cho học trò trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia của mỗi nhà trường.

C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường rà soát, giám sát, giám định việc thực hiện Chương trinh giáo dục phổ thông quốc gia trong mỗi nhà trường.

D. Là văn bản cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện và giám định học trò trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia thích hợp với mục tiêu của nhà trường và thực tiễn nhà trường.

3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, thầy cô giáo cân dựa trên căn cứ nào đâu tiên?

A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

B. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Điều kiện về hạ tầng của nhà trường

4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần được triển khai như thế nào trong thực tiên?

A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình diễn trong kế hoạch giáo dục.

B. Giáo viên ko cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

C. Giáo viên có thể tùy ý thay đổi các nội dung theo ý kiến của mình

D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh phủ hợp với thực tiễn về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học.

5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

(1) Xác định mục tiêu của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(2) Phân tích nhu cầu

(3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

(4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

1-2-3-4

2-3-1-4

2-1-3-4

6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường cân sự tham gia, đóng góp chính của những nhân vật nào?

A. Các cán bộ thuộc các ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và thầy cô giáo nhà trường.

B Cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn.

C. Cán bộ quản lý và toàn thể thầy cô giáo nhà trường.

D. Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, thầy cô giáo.

7. Vì sao lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương?

A. Để đảm bảo tỉnh thích hợp và hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường.

B. Để xem xét các nội dung giảo dục không giống nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

C. Để trình bày những điểm mạnh của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

D. Để liên kết với những nội dung khác trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể quốc gia.

8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, thầy cô giáo cần xem xét điều gi?

A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương.

C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi trật tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương.

D. Chỉ lựa chọn một số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương

9. Việc giám định kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần dựa vào những tiêu chí nào?

A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phủ hợp; tinh hợp lý và tính hiệu quả.

B. Tính trình tự; tỉnh thích hợp; tính hợp lý; tính cập nhật và tính hiệu quả.

C. Tính trình tự; tính thích hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả.

D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính thích hợp; tính hợp lý; tinh cập nhật và tính hiêu quả

10. Quan điểm nào sau đây chưa đúng lúc xây dựng và thực hiện một kế hoạch bài dạy?

A. Kế hoạch bài dạy bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đây là một tiến trình dự kiến để thực hiện bài học/chủ đề một cách hiệu quả

B. Kế hoạch bài dạy là sự cụ thể hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở cấp độ từng bài học/chủ để

C. Kế hoạch bài dạy trình bày được sự tự chủ, linh hoạt của thầy cô giáo lúc tổ chức bài học/chủ đề trong thực tiễn

D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo đúng các bước đề ra

11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào?

A. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động

B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiền trình hoạt động

C. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiến trình hoạt động

d. Tên chủ để/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiến trình hoạt động

12. Thành tổ nào cần được xác định trước nhất lúc xây dựng Kế hoạch bài dạy?

A. Nội dung dạy học

B. Đồ dùng dạy học

C. Mục tiêu

D. Phương pháp, hình thức tổ chức

13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, thầy cô giáo có thê được thay đôi thành tố nào sau đây?

A. Mục tiêu bài học/chủ đề

B. Cả ba ý kiến trên

C. Kết quả giám định học trò

D. Hoạt động học tập

14. Tiến trình tổ chức một chủ đề/bài học trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực hiện theo tiến trình nào?

A. Mở đầu, tạo nên tri thức mới, tăng lên, vận dụng

B. Nhận biết, tìm hiểu tri thức mới, huyện tập, vận dụng

C. Mở đầu, tạo nên tri thức mới, luyện tập, vận dụng

D. Nhận biết, tìm hiểu tri thức mới, tăng lên, vận dụng

15. Việc xác định yêu cầu cần đạt của học trò theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân căn cứ vào thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo môn Tự nhiên và Xã hội.

B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

D. Đặc điểm, thị hiếu

16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018, mục tiêu quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng tới là gì?

A. Phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thủ và phẩm chất cho học trò.

B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có khả năng mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học trò.

D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có khả năng luyện tập.

18. Các nội dung phân tích hoạt động học của học trò trong phân tích, giám định Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây?

A. Xây dựng tri thức; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn

B. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

C. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn

D. Xây dựng tri thức; Hợp tác; Sử dụng đồ dùng học tập; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

19. Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

A. An toàn, thẩm mĩ, phủ hợp

B. Tiết kiệm, an toàn, thẩm mĩ

C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm, thích hợp, hiệu quả.

D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để giám định một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công?

A. Học trò tăng trưởng các năng lực, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học.

B. Học trò thực hiện được các bài tập thầy cô giáo giao.

C. Học trò hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

D. Học trò hiểu được các nội dung vận dụng

6. Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình môn Tin học ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm các chủ đề nội dung nào?

Có 1 đáp án đúng là:

Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Gicửa ải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành thứ tự viết dự thảo kế hoạch năm học của tổ chuyên môn.

A. Thu thập, xử lý thông tin

B. Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới

C. Xây dựng yêu cầu và các tiêu chí

D. Xác định các giải pháp thực hiện

E. Dự kiến xếp đặt công việc và thời kì thực hiện.

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , D , C , E

3. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tin học.

A. Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt

B. Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học

C. Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch

D. Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể

E. Thông báo và thực hiện kế hoạch

F. Thứ tự sắp xếp đúng là:

B , D , C , A , E

4. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Mục tiêu môn Tin học trong trường Tiểu học bao gồm các nội dung nào sau đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Giúp HS khởi đầu tạo nên năng lực tin học.

Giúp HS bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số.

Chuẩn bị cho HS tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở.

5. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Những biểu lộ cụ thể về năng lực đặc thù cần tạo nên, tăng trưởng cho HS tiểu học thông qua dạy học môn Tin học là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

HS có được những khả năng ban sơ về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh.

Biết được một số lợi ích nhưng mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con người, trước hết cho tư nhân HS.

HS sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, tiêu khiển và học tập.

6. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Trong dạy học nội dung: Phần cứng và ứng dụng (tin học ở lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, ứng dụng và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng.

Nêu được tên một số thiết bị phần cứng và ứng dụng đã biết.

Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác ko đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và ứng dụng trong quá trình sử dụng máy tính.

7. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở trường Tiểu học cần đặc trưng chú ý tới những điểm nào trong số các điểm dưới đây?

Có 3 đáp án đúng là:

Sự phong phú của nguồn học liệu dạy học tin học

Điều kiện đảm bảo điều kiện giảng dạy môn tin học.

Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập kế hoạch dạy học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Trong chương trình Tin học ở cấp Tiểu học KHÔNG có chủ đề nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

9. Chọn các đáp án đúng

Chọn nhiều đáp án

Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch dạy học môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Có 2 đáp án đúng là:

Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa

Tính mở của chương trình

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn khẳng định ĐÚNG lúc nói về “Vai trò của GV bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Tin học”.

Có 1 đáp án đúng là:

GV bộ môn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch kế hoạch môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt.

11. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các ý dưới đây thành thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học.

1. Sắp xếp mạch nội dung dạy học cụ thể; xác định chủ đề/bài học; dự kiến thời lượng dạy học chủ đề/bài học

2. Xác định nội dung dạy học cụ thể của các nội dung chính

3. Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

4. Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch dạy học môn học

Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học

Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , E , D , E

12. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án

Những tiêu chí nào sau đây được sử dụng để giám định kế hoạch dạy học môn học trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học ở trường Tiểu học?

Có 3 đáp án đúng là:

Thời lượng phân bổ cho các chủ đề nội dung trong môn học có hợp lý ko?

Xác định các chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, rà soát giám định có tham chiếu với các yêu cầu cần đạt hay ko?

Đảm bảo thực hiện đúng phân phối số tiết/tuần của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án SAI lúc nói về xem xét lúc giám định trong môn Tin học?

Có 1 đáp án đúng là:

Giám định thường xuyên hay định kì ko cần phải bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, nhưng mà chỉ cần dựa vào các biểu lộ năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Thời lượng dành cho Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong môn Tin học 4 được gợi ý trong chương trình môn Tin học trong chương trình GDPT 2018 là bao nhiêu phần trăm?

Có 1 đáp án đúng là:

14%

15. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước để xây dựng bài học và thiết kế hoạt động học thường là:

 1. Lựa chọn chủ đề bài học
 2. Thiết kế nội dung, xây dựng bài học; xác định nội dung các HĐ chính của bài học
 3. Xác định mục tiêu đầu ra cho bài học
 4. Mô tả mức độ yêu cầu rà soát, giám định
 5. Thiết kế tiến trình dạy học
 6. Biên soạn các câu hỏi/bài tập/phiếu học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A , B , C , D , F , E

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc giám định về kế hoạch và tài liệu dạy học được thực hiện dựa trên hồ sơ dạy học theo các tiêu chí nào dưới đây?

A. Phương pháp dạy học tích cực

B. Phương án rà soát, giám định quá trình và kết quả học tập của học trò

C. Hình thức các tài liệu kèm theo

D. Thiết bị dạy học và học liệu

E. Kĩ thuật tổ chức hoạt động học

F. Khả năng san sớt với đồng nghiệp

G. Thứ tự sắp xếp đúng là:

A, B, D, E

17. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng Kế hoạch bài dạy cho chủ đề thường gồm các hoạt động chính nào sau đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Xác định vấn đề chính cần khắc phục; Tạo nên tri thức mới; Luyện tập; Vận dụng/ Mở rộng.

18. Chọn đáp án đúng nhất

Các hoạt động trong tiến trình dạy học thường gồm các nội dung nào dưới đây?

Có 1 đáp án đúng là:

Mục tiêu; Dự kiến thành phầm hoạt động của HS; Tổ chức hoạt động; Kiểm tra giám định

19. Chọn các đáp án đúng

Chọn 3 đáp án đúng

Trong dạy học nội dung: Gicửa ải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (tin học lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để khắc phục một số vấn đề thích hợp với thế hệ. Ví dụ: tạo một album ảnh đẹp giới thiệu một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,…;

Diễn đạt được các bước khắc phục vấn đề theo kiểu thuật toán (thứ tự gồm các bước có trật tự để khắc phục được vấn đề).

Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số lúc khắc phục công việc.

20. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt lúc giảng dạy nội dung: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá).

Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của GV hoặc phụ huynh.

Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm.

21. Chọn các đáp án đúng

Các yêu cầu cần đạt lúc giảng dạy nội dung: Làm quen với môi trường lập trình trực quan (lớp 4) là gì?

Có 3 đáp án đúng là:

Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước.

Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình.

Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn đáp án KHÔNG đúng lúc nói về các nguyên tắc cần đảm bảo lúc xây dựng chủ đề/bài học theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là:

Có 1 đáp án đúng là:

Mỗi nhiệm vụ học tập cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung.

23. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác lạ nhất của kế hoạch dạy học chủ đề/bài học theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò so với kế hoạch dạy học thông thường hiện hành là gì?

Có 1 đáp án đúng là:

Chỉ ra được năng lực cần tạo nên và tăng trưởng của học trò và soạn được bộ dụng cụ giám định.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung sau theo trật tự thích hợp trong thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học định hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Xác định các yêu cầu cần đạt.

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án giám định

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(2) , (1) , (3) , (4)

25. Chọn các đáp án đúng

Chọn 2 đáp án

Căn cứ để xác định mục tiêu kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Có 2 đáp án đúng là:

Căn cứ vào đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

26. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các hoạt động sau theo đúng trật tự của qui trình phân tích hoạt động học của học trò lúc phân tích, giám định kế hoạch dạy học chủ đề/bài học.

(1) Mô tả hành động của HS trong mỗi hoạt động học.

(2) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động học.

(3) Gicửa ải pháp tăng lên hiệu quả hoạt động học

(4) Giám định kết quả/hiệu quả của hoạt động học.

Thứ tự sắp xếp đúng là:

(1) ,(4) ,(2) ,(3)

7. Đáp án module 4 môn Khoa học Tiểu học

Câu 1. Ý kiến nào sau đây là ko thích hợp lúc nói về yêu câu đối với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo thích hợp với các bộ sách giáo khoa

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia)

Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần thích hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường

Câu 2. Đâu là căn cứ buộc phải, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường

Sách thầy cô giáo

Sách giáo khoa

Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia)

Sách giáo khoa và thầy cô giáo

Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình của nhà trường cần được quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau đây?

Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể

Lựa chọn mục tiêu riêng (kế bên những mục tiêu chung)

Lựa chọn mục tiêu riêng (kế bên những mục tiêu chung), nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình

Câu 4. Trong các ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung ko thuộc về vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học?

Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các thầy cô giáo

Thiết kế xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tham gia giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, tăng trưởng kế hoạch giáo dục môn Khoa học thời đoạn mới.

Câu 5. Nội dung nào sau đây ko thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức và tham gia vào giám sát, giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai

Xây dụng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Tổ chức, chỉ huy, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học mon Khoa học

Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn những như Kế hoạch dạy học của các thầy cô giáo

Câu 6. Trong các đối dượng sau, những nhân vật nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

Học trò

Cha mẹ học trò

Giáo viên

Giáo viên, cha mẹ học trò, học trò

Câu 7. Trong các hoạt động say, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học

Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho thích hợp thực tiễn

Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học

Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dụng cụ thể trong chương trình môn khoa học

Tất cả các hoạt động trên

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là thích hợp?

Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập

Việc thực hiện hoặc giám định thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng tri thức mới.

Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho học trò, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu

Việc đánh gia sẽ chỉ được thực hiện sau lúc HS đã học xong toàn thể tri thức mới của bài học.

Câu 9. Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây?

Điều kiện hạ tầng nhà trường

Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên

Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối liên hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó bài bài học sau đó

Tất cả các nội dung trên

Câu 10. Sau đây là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung ” Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy” của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

– Sử dụng năng lượng mặt trời

– Sử dụng năng lượng gió

– Sử dụng năng lượng nước chảy

– Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy

– Thu thập, xử lí thông tin và trình diễn được (bằng những hình thức không giống nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường, ý kiến nào sau đây thích hợp?

Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho thích hợp

Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học

Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng

Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là ko thích hợp?

Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường không giống nhau, thời lượng phân bổ cùng một mạch nội dung

Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau.

Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường không giống nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là không giống nhau.

Câu 12. Trong các hoạt động sau, việc giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua các hoạt động nào?

Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS

Giáo viên tự giám định, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy

Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của thầy cô giáo, việc học tập của HS

Tất cả các hoạt động trên.

Câu 13. Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời kì thực hiện từ trước tới sau

A. Các kế hoạch dạy học của thầy cô giáo được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường

C. Từng thầy cô giáo cụ thể hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn – xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho thích hợp với thực tiễn lớp học.

C, A, B

B, C, A

A, B, C

A, C, B

Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần năng lực nào?

Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học

Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh

Nhận thức khoa học tự nhiên

Cả 3 thành phần trên.

Câu 15. Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì?

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học.

Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Tự học

Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; năng lực làm việc nhóm

Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học

Câu 16. Phát biểu nào sau đây về tăng trưởng các thành phần năng lực khoa học tự nhiên lúc thiết kế Kế hoạch dạy học là ko thích hợp?

Có thể tăng trưởng khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được tăng trưởng thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng

Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng tri thức mới

Thông qua hoạt động thảo luận của học trò, có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp của các em.

Câu 17. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: giúp học trò thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra tri thức mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động và nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 18. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng tri thức, kỹ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 19. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: giúp học trò huy động, nhớ lại nội dung các bài học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để sẵn sàng cho bài học mới?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề

Ứng dụng

Câu 20. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: vận dụng tri thức, kỹ năng được học trong bài học?

Thực hành

Khám phá

Khởi động nêu vấn đề.

Hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng.

8. Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học

1. Mục tiêu môn Công nghệ cấp tiểu học bao gồm các thành tố nào sau đây?

A. Phẩm chất năng lực

B. Sự tích hợp tri thức, kỹ năng và thái độ

C. Kiến thức, kỹ năng và thái độ

D. Phẩm chất và năng lực

2. Mục tiêu của mỗi một bài môn Công nghệ ở Tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

A. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ

B. Chỉ cần có hành tố của năng lực công nghệ và phẩm chất

C. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ và phẩm chất

D. Có đủ các thành tố của năng lực chung, năng lực công nghệ và phẩm chất

3. Sự không giống nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì?

Cả ba phương án trên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì?

Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật

5. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Chú trọng tới tổ chức hoạt động học cho học trò.

6. Chọn đáp án đúng nhất

Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây?

Lấy mục tiêu môn học làm cơ sở

7. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì?

Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của môn học

8. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây?

Các nội dung trên và hàng ngũ thầy cô giáo

9. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là do người nào xây dựng?

Giáo viên dạy phân môn Công nghệ

10. Chọn đáp án đúng nhất

Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là người nào?

Tổ trưởng chuyên môn

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học bài học bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây:

Mục tiêu, trọng tâm, sẵn sàng, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học

12. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên tắc quan trọng nhất lúc xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì?

Phcửa ải đảm bảo thực hiện mụ tiêu của chủ đề/bài học

13. Chọn đáp án đúng nhất

Điều quan trọng nhất lúc xây dựng kế hoạch bài dạy là gì?

Xây dựng các hoạt động học cho học trò

14. Chọn đáp án đúng nhất

Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học là gì?

Logic của tri thức bài học

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điểm khác lạ rõ nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt máy so với kế hoạch dạy học truyền thống là gì?

Thể hiện dạy học tích cực, tăng trưởng năng lực và phẩm chất học trò

16. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giám định Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau đây?

Giám định hoạt động học tập và kết quả học tập của học trò

17. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân thầy cô giáo có tác dụng gì?

Giúp thầy cô giáo làm việc có kế hoạch được xây dựng sẵn sàng chu đáo

18. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân của thầy cô giáo chủ yếu tập trung vào nội dung nào?

Kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ vừa học tập tăng lên năng lực của thầy cô giáo

19. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập nhập vai trò gì?

Giúp thầy cô giáo tổ chức hoạt động học cho học trò thuận tiện

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu giám định nhập vai trò gì?

Định hướng nhiệm vụ học tập cho học trò

21. Chọn đáp án đúng nhất

Để đổi mới phương pháp dạy học, điều cần thiết là phải làm gì?

Đổi mới rà soát, giám định tương ứng

22. Chọn đáp án đúng nhất

Giám định về sự tiến bộ của học trò là gì?

Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, định hướng, hướng dẫn

23. Chọn đáp án đúng nhất

Với ý kiến dạy học tăng trưởng năng lực và phẩm chất học trò, trong rà soát giám định nên chú ý vấn đề nào sau đây:

Chú trọng hơn tới giám định quá trình

24. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy, cô nên làm gì lúc giám định năng lực học trò?

Yêu cầu học trò vận dụng tri thức để khắc phục vấn đề thực tiễn

25. Chọn đáp án đúng nhất

Khi giám định trong dạy học thực hành, nên chủ yếu sử dụng các phương pháp nào sau đây?

Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang giám định

26. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quá trình dạy học sẽ có tác dụng gì?

Góp phần tăng lên chất lượng dạy học môn học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của thầy cô giáo Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì?

Khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để tăng lên chất lượng dạy học.

9. Đáp án module 4 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học

1. Bản thiết kế cụ thể về lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong điều kiện cụ thể của nhà trường là gi?

A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông.

B. Nội dung giáo dục địa phương.

C. Kế hoạch giáo dục nhà trường.

D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia.

2. Vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì?

A. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

B. Giám toán và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường.

C. Đóng góp ý kiến, thực hiện và giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục.

D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 3: Hãy chọn phương án ko chuẩn xác. Một thành phần trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò là gì?

A. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

B. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

C. Kế hoạch tổng hợp của năm học.

D. Bối cảnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 4: Lựa chọn nội dung ở cột bên phải thích hợp với các bước ở cột bên trái theo đúng thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

STT Nội dung
1. Bước 1 A. Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia và nội dung giáo dục địa phương
2. Bước 2 B. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường
3. Bước 3 C. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
4. Bước 4 D. Phân tích bối cảnh (Giám định tình hình)
5. Bước 5 E. Triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường
6. Bước 6 F. Tổng hợp của nhà trường, hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trưởng
G. Hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường
H. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng KHGD môn học HĐGD

A. 1-A; 2-D; 3-C; 4-B: 5-F; 6-G

B. 1-G; 2-D: 3-C; 4-B; 5-F; 6-E

C. 1-A: 2-C; 3-D: 4-B: 5-F; 6-H

D. 1-A: 2-D: 3-C; 4-B; 5-G; 6-E

Câu 5: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn.

B. Cơ sở để xây dựng chương trình nhà trường, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể.

C. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất mực giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm học.

D. Căn cứ quan trọng để thầy cô giáo xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề bài học.

Câu 6: Vai trò của thầy cô giáo bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học là gì?

A. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt.

B. Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch dạy học môn học, trình Tổ trưởng chuyên môn và Ban Gimật hiệu nhà trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện.

C. Là người thực hiện một cách triệt để theo đúng kế hoạch dạy học môn học đã được phê duyệt.

D. Là những người giám định, thông qua kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc đưa vào vận dụng trong năm học.

Câu 7: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác. Ý kiến nào dưới đây ko phải là nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch dạy học môn học?

A. Đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với học trò.

B. Đảm bảo tính logic và tính thống nhất.

C. Đảm bảo tính linh hoạt.

D. Đảm bảo tính cập nhật.

Câu 8: Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí là gì?

A. Đảm bảo mục tiêu môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và tính khả thi.

B. Đảm bảo mục tiêu môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng môn học.

C. Đảm bảo mục tiêu, mạch nội dung và thời lượng môn học.

D. Đảm bảo mục tiêu môn học; phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp.

Câu 9: Lựa chọn các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các thời đoạn ở cột bên trái theo đúng thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

STT Nội dung
1. Giai đoạn 1 A. Xác định các nội dung chính trong kế hoạch dạy học môn học
2. Giai đoạn 2 B. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho các mạch nội dung
3. Giai đoạn 3 C. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho một chủ đề
D. Xây dựng kế hoạch bài dạy

A. 1-A, 2-C, 3-B

B. 1-D. 2-A. 3-C

C. 1-B, 2-C. 3-D

D. 1-A, 2-C; 3-D

Câu 10: Hãy lựa chọn nội dung ko chuẩn xác:

Một trong những bước của thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò:

A. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương

B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí tổng thể

C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học

D. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật HS

Câu 11: Vì sao phải xây dựng Khung kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học, trong CTGDPT 2018? (chọn nhiều đáp án)

A. Chương trình môn học ko quy định cụ thể nội dung cụ thể và số tiết tương ứng.

B. Thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp.

C. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò.

D. Tính mở của chương trình.

E. Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa.

Câu 12: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí?

A. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp dạy học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

B. Xác định và phân tích nhu cầu; xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp và hình thức dạy học, hình thức rà soát giám định kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

C. Xác định và phân tích nhu cầu; đề xuất phương pháp và hình thức dạy học, hình thức rà soát giám định kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại

D. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại.

Câu 13: Căn cứ để xác định nội dung dạy học của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) là gì?

A. Mục tiêu môn học

B. Nhân vật dạy học

C. Điều kiện dạy học

D. Yêu cầu cần đạt

Câu 14: Sắp xếp các bước theo thứ tự xây dựng kế hoạch bài dạy một chủ đề/bài học định hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò.

(1) Xác định mục tiêu dạy học

(2) Nhận diện mục tiêu tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt

(3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án giám định

(4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể

(5) Soạn dụng cụ giám định

A. (2). (1), (3), (4), (5)

B. (2). (1), (3), (4)

C. (1), (2), (3), (4)

D. (1), (2), (3), (4), (5)

Câu 15: (Chọn nhiều đáp án) Những căn cứ nào được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học lúc xây dựng kế hoạch bài dạy?

A. Phẩm chất và năng lực hiện nay của học trò lớp dạy.

B. Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học

C. Kinh nghiệm của thầy cô giáo.

D. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học.

Câu 16: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) cụ thể, cần trả lời câu hỏi nào dưới đây?

A. Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực chung nào?

B. Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những phẩm chất nào?

C. Cần sử dụng hình thức dạy học nào lúc tổ chức các hoạt động học tập của học trò?

D. Bài học giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực đặc thù nào?

Câu 17: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây?

A. Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng.

B. Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập.

C. Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập.

D. Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng.

Câu 18: Nối các hoạt động dạy học với các hình thức thực hiện các hoạt động tương ứng.

1 Khởi động D. Giúp học trò thực hành những điều đã học để nhận thức, khắc phục những tình huống có thực trong đời sống.
2. Khám phá C. Đặt học trò vào những tình huống để giúp các em cũng có tri thức, rèn luyện kỹ năng thực hành.
3. Luyện tập

B. Đưa học trò vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

4. Vận dụng A. Tổ chức cho học trò san sớt những điều đã trải nghiệm liên quan tới bài học, để sẵn sàng cho bài học mới; tạo tâm thể học tập cho học trò.

A. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

B. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

C. 1-D, 2-C, 3B, 4-A

D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

Câu 19: Một trong những tiêu chí giám định kế hoạch bài dạy và tài liệu dạy học là

A. Mức độ tích cực, chủ động, thông minh, hợp tác của học trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

C. Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học trò.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò.

Câu 20: Hãy chọn nội dung KHÔNG chuẩn xác: Một trong những tiêu chí giám định kế hoạch và tài liệu dạy học là:

A. Mức độ sinh động, thu hút học trò của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

C. Mức độ hợp pháp của phương án rà soát, giám định trong quá trình tổ chức hoạt động học của học trò.

D. Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

Câu 21: Một trong những tiêu chí giám định nội dung tổ chức hoạt động cho học trò là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học trò.

C. Mức độ hợp pháp của phương án rà soát, giám định trong quá trình tổ chức hoạt động học của học trò.

D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò.

Câu 22: Một trong những tiêu chí giám định hoạt động của học trò là:

A. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

B. Mức độ hiệu quả hoạt động của thầy cô giáo trong việc tổng hợp, phân tích, giám định kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học trò.

C. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò.

D. Mức độ thích hợp, hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ và khuyến khích học trò hợp tác, giúp sức nhau lúc thực hiện nhiệm vụ học tập.

Câu 23: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “… cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học tăng trưởng năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học”

A. Kế hoạch dạy học.

B. Kế hoạch dạy học và giáo dục

C. Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm.

D. Kế hoạch tư nhân.

Câu 24: (Chọn nhiều phương án đúng) Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học có vai trò gì?

A. Giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục.

B. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường.

C. Là văn bản giúp Ban Gimật hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng thầy cô giáo trong nhà trường.

D. Phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lý nhà trường.

Câu 25: Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

1. Đảm bảo tính pháp lí.

2. Đảm bảo tính thực tiễn.

3. Đảm bảo tính vừa sức.

4. Đảm bảo tính khoa học.

5. Đảm bảo tính thẩm mỹ.

6. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 2, 3, 4, 6

C. 1, 2, 3, 5, 6.

Câu 26: Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào?

1. Xác định nhiệm vụ nội dung công việc và sắp xếp trật tự ưu tiên cho các nhiệm vụ

2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân

3. Xác định căn cứ pháp lí và thực tiễn

4. Tổ chức thực hiện

5. Kiểm tra, giám định và hiệu chỉnh/hoàn thiện kế hoạch tư nhân

A. 3, 2, 1, 4, 5.

B. 3, 2, 4, 1, 5.

C. 2, 3,1, 5, 4.

D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 27: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “……là bản thiết kế các công việc nhưng mà GV sẽ thực hiện để tăng trưởng tư nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự tăng trưởng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

A. Kế hoạch bài học.

B. Kế hoạch tự học.

C. Kế hoạch giáo dục.

D. Kế hoạch dạy học.

10. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học

1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào?

A. Hướng dẫn thực hiện CT

B. Kế hoạch bài dạy môn học

C. Kế hoạch dạy học môn học

D. Sách giáo khoa môn học

2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC?

A. Chương trình GDTC riêng, khác lạ của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, hạ tầng.

B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường rà soát, giám sát, quản li thích hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường.

C. Cụ thế hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và giám định HS trong CT GDTC quốc gia thích hợp với thực tiễn nhà trường

D. Tăng lên mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường.

Câu 3: Căn cứ trước nhất cần chú ý lúc xây dựng KHDH môn GDTC là gì?

A. Các văn bản chỉ huy quản lí

B. CT tổng thể, CT môn GDTC

C. Điều kiện của nhà trường

D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học

Câu 4: KHDH môn GDTC cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn giảng dạy?

A. Tuân thủ từng nội dung cụ thể trong KHDH

B. Có thể tùy ý thay đổi mục tiêu theo ý muốn của người GV

C. Sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh hình thức tổ chức thích hợp với thực tiễn

D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ điều chỉnh ở năm học sau

Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào?

(1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học

(2) Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật HS

(3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường

(4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học

(5) Xây dựng KHDH môn học

A. 3-1-2-4-5

B. 3-2-5-4-1

C. 3-5-4-2-1

D. 3-4-5-2-1

Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những nhân vật nào?

A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường

B. Cán bộ quản lý nhà trường và GV GDTC

C. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC

D. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC, GV GDTC

Câu 7: Vì sao lúc xây dựng KHDH GDTC lại cần chú ý tới đặc điểm của nhà trường và nhân vật HS?

A. Để xem xét các mặt không giống nhau trong chương trình giáo dục địa phương

B. Để đảm bảo tính thích hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trường

C. Để liên kết với những khía cạnh khác trong lúc thực hiện chương trình

D. Để trình bày những điểm mạnh của nhà trường trong lúc xây dựng KHDH

Câu 8: KHDH môn GDTC có thể bao gồm những nội dung giáo dục nào?

A. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các ND giáo dục truyền thống địa phương

B. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung GV tự lựa chọn.

C. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung tự chọn

D. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống địa phương

Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau đây chưa đúng lúc xây dựng và thực hiện một KHBD?

A. KHBD là sự cụ thể hoá KHDH môn học ở cấp độ từng bài học chủ đề

B. KHBD bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực hiện hiệu quả.

C. KHBD đã được tổ chuyên môn, BGH phê duyệt nên cần tuân thủ đúng theo quy định.

D. KHBD trình bày được sự tự chủ, linh hoạt GV lúc tổ chức trong thực tiễn lớp học.

Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học, cần có những thành tố cơ bản nào?

A. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học: thời kì da nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, nhận xét giám định, rút kinh nghiệm.

B. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời kì dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm.

C. Tiêu đề; mục tiêu, phương tiện, thiết bị dạy học; thời kì dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; giám định.

D. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời kì dạy học: nội dung, nhận xét giám định, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những giờ dạy sau.

Câu 11: Thành tố nào cần được xác định trước nhất lúc xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học?

A. Mục tiêu

B. Nội dung dạy học

C. Phương pháp

D. Trang thiết bị dạy học

Câu 12: Trong quá trình thực hiện một KHBD theo chủ đề/bài học trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV có thể cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi?

A. Mục tiêu bài học

B. Hoạt động học tập

C. Kết quả rà soát, giám định

D. Nội dung dạy học

Câu 13: Tiến trình tổ chức một chủ đề bài học trong giờ học GDTC thông thường nên được phân thành những hoạt động nào?

A. Mở đầu, tạo nên KT mới, luyện tập, vận dụng

B. Mở đầu, tạo nên KT mới, tăng lên, mở rộng

C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, tăng lên, mở rộng

D. Nhận biết, hiểu, luyện tập, vận dụng, mở rộng

Câu 14: Việc xác định yêu cầu cần đạt đối với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần căn cứ trên thành tố nào?

A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo GDTC

B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTC

C. Đặc điểm, thị hiếu của HS và gia đình HS

D. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường

Câu 15: Theo chương trình GDTC 2018, mục tiêu quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần hướng tới là gì?

A. Phát triển các năng lực và phẩm chất cho HS

B. Lĩnh hội được nội dung của bài học và có khả năng luyện tập

C. Đạt được các yêu cầu cần đạt liên quan tới nội dung buộc phải và tự chọn.

D. Tổ chức được nhiều hoạt động cho HS trải nghiệm

Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần chú ý nhất ở điểm nào trong các điểm sau đây?

A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính cạnh tranh cho các HS

B. Lựa chọn các nội dung là các môn thể thao đối kháng.

C. Lựa chọn nội dung phát triển hơn một tẹo so với yêu cầu cần đạt.

D. Lựa chọn nội dung thích hợp với thể trạng, thị hiếu, thế hệ và điều kiện nhà trường

Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được trình bày như thế nào?

A. Chứa điều thử thách cho HS

B Thân thiện, gắn bó với HS

C. Dựa trên thị hiếu, hứng thú của HS

D. Dựa trên khả năng, nền tảng về thể chất của HS

Câu 18: Để tăng cường khả năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần chú ý điểm nào sau đây trong KHBD theo chủ đề/bài học:

A. Nội dung bài học cần phong phú, nhiều chủng loại cho HS nhiều trải nghiệm không giống nhau trong lĩnh vực thể thao.

B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh tư nhân, an toàn trong tập luyện

C. Tăng cường các nội dung thực hành gắn với bối cảnh, điều kiện sống thường nhật của HS

D. Tăng cường các nội dung thực hành luyện tập để khuyến khích HS.

Câu 19: Hình thức nào sau đây GV nên sử dụng để tạo ko khí vui vẻ, sôi nổi, trong tập luyện?

A. Cho các hoạt động tăng lên, mới mẻ để tăng cường thêm NL HS

B. Cho HS chơi trò chơi, liên kết các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệm

C. Cho HS luyện tập, củng cố những nội dung liên quan tới bài học

D. Tổ chức các hoạt động mang tính thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động mới.

Câu 20: Trong tiến trình tổ chức dạy học, GV nên tổ chức hoạt động vận dụng theo cách nào để phát huy khả năng tự học, tự luyện tập của HS?

A. Giao các bài luyện tập cụ thể cho HS luyện tập cùng nhau

B. Tổ chức hoạt động thi đấu xúc tiến HS luyện tập vận dụng

C. Tự do chơi theo thị hiếu tư nhân

D. Tự nghiên cứu các nguồn tài liệu, tự tập luyện các nội dung học tập đã được hướng dẫn

Câu 21: Việc giám định HS trong giờ GDTC cần thực hiện như thế nào để khuyến khích được tất cả HS trong lớp?

A. Chỉ xác nhận kết quả cuối cùng của HS.

B. Xác nhận năng lực thể chất nổi trội và sự hứng thú của HS.

C. Xác nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS.

D. Xác nhận sự tiến bộ vượt trội của HS

Câu 22: Những PP nào sau đây nên được sử dụng để tăng cường hiệu quả, hạn chế thời kì giảng dạy tri thức mới trong giờ học GDTC?

A. PP luyện tập

B. PP thuyết giảng

C. PP trò chơi

D. PP trực quan

Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học giải quyết được yêu cầu CTGDTC mới trong bối cảnh hiện nay, GV cần làm gì?

A. Cần vận dụng công nghệ thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong tất cả các tiết học

B. Lựa chọn các trang thiết bị dạy học cơ bản và tăng lên ở một số nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS

C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định liên kết với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ thông tin thích hợp.

D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT

Câu 24: Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC?

A. An toàn, thích hợp, tiết kiệm, thẩm mĩ, hiệu quả

B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu quả

C. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả

D. Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Câu 25: Hình thức nào sau đây nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm tăng hứng thú và tập trung cho HS?

A. Hỏi đáp giao lưu với HS, rà soát tri thức đã học, khởi động, chơi trò chơi

B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới

C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm

D. Vấn đáp một số HS, dạy nội dung trọng tâm, định hướng vận dụng

Câu 26: Hình thức nào sau đây có thể xúc tiến sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế khả năng vận động lúc tham gia các hoạt động?

A. Tổ chức các hoạt động vừa sức cho các em tham gia

B. Giao quyền cho các em điều khiển hoạt động của nhóm.

C. Cho các em hoạt động nhóm với những HS nổi trội về NL thể chất.

D. Cho các em hoạt động độc lập với các hình thức riêng lẻ.

Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để giám định một giờ dạy GDTC thành công?

A. HS tăng trưởng các NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và các hoạt động thể thao

B. HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bài học

V. HS hiểu được các bài tập GV hướng dẫn

D. HS vượt qua được thử thách liên quan tới hoạt động thể chất và thấy tự tin hơn

11. Đáp án module 4 môn Âm nhạc Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực trình bày âm nhạc.

Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, trình bày đúng nhạc điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát.

Bước đầu biết giám định kỹ năng trình bày âm nhạc của bản thân và người khác.

Biết lắng tai và san sớt lúc cùng hát với bạn.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực hiểu biết và cảm thụ âm nhạc

Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, trình bày đúng tiết tấu và nhạc điệu.

Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hướng dẫn của thầy cô giáo: biết tưởng tượng lúc nghe nhạc ko lời.

Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận mặt được sự giống hoặc không giống nhau của các câu nhạc.

Biết phối hợp trong làm việc nhóm

3. Chọn các đáp án đúng

Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực Ứng dụng và thông minh âm nhạc. (Chọn nhiều phương án)

Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ

Bước đầu biết mô phỏng, tái tạo một số âm thanh thân thuộc trong cuộc sống: biết lặp lại có thay đổi màu tiết tấu và nhạc điệu đơn giản theo hướng dẫn của thầy cô giáo

Bước đầu cảm thu được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự không giống nhau trong từng tính chất âm nhạc

Biết san sớt hiểu biết về âm nhạc với người khác lạ trình diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức thích hợp

4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa Chương trình giáo dục phổ thông với Chương trình môn học Âm nhạc.

A. Về mục tiêu

B. Về nội dung

C. Về ý kiến

D. Về yêu cầu cần đạt

E. Về rà soát giám định

F. Về phương pháp

D, A, B, G, C, E

C, A, B, D, G, E

E, A, B, G, C, D

C, A, B, D, C, E

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy lựa chọn và sắp xếp theo đúng trật tự (từ 1 tới 4) của các căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Căn cứ trên các chỉ thị về nhiệm vụ năm học của cấp Lãnh đạo của Bộ, Sở phòng quản lý và chỉ huy chuyên môn và theo khung thời kì 35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), triển khai các nội dung chương trình môn học và yêu cầu rà soát, giám định kết quả học tập.

B. Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện.

C. Căn cứ trên điều kiện về CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị, nhạc cụ, phương tiện, thiết bị Công nghệ phục vụ cho việc dạy và học môn Âm nhạc và trình độ của hàng ngũ thầy cô giáo âm nhạc ở địa phương.

D. Căn cứ trên nội dung sách giáo khoa môn học.

1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A

1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – C

1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – B

1 – A, 2- C, 3 – D, 4 – B

6. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy cho biết đâu là ý đúng trong Khái niệm kế hoạch dạy học môn Âm nhạc?

Là văn bản xác định tiến trình triển khai nội dung của môn học Âm nhạc.

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc.

Là văn bản xác định các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Âm nhạc.

Căn cứ xây dựng kế hoạch môn Âm nhạc.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng trật tự mức độ quan trọng.

A. Dựa theo cấu trúc bài học của bộ sách giáo khoa Âm nhạc, đảm bảo lo,gic của chương trình và gắn với đặc điểm của vùng miền.

B. Bám sát khung thời lượng, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 của khối lớp và khung thời kì qui định ở bậc tiểu học.

C. Bám sát qui trình, các phương pháp và kĩ thuật giám định tăng trưởng năng lực học trò

D. Lựa chọn các nội dung xây dựng các chủ đề dạy học, tích hợp tri thức nội môn và lồng ghép Kiến thức liên môn thích hợp,

E. Khai thác và sử dụng hợp lý phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực thích hợp, trên Cơ sở bám sát tri thức cơ bản Then chốt và tỉnh “mở” để thích hợp với khả năng học tập của HS ở các địa phương.

D, A, C, E, B

B, A, D, E, C

C, A, B, E, D

B, A, C, E, D

8. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung sau theo trình tự hợp lý trong cấu trúc Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A. Chủ đề bài học và số tiết

B. Các yêu cầu cần đạt

C. Nội dung

B, C, A

A, C, B

A, B, C

9. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các bước xây dựng dưới đây cho đúng qui trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc.

A, Tổ chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu Sách giáo khoa môn Âm nhạc bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 đối chiếu sang sách giáo khoa Âm nhạc để lựa chọn chủ đề, nội dung, ngữ liệu cho bài học.

B. Căn cứ vào khung thời lượng cho học ki, năm học để lựa chọn chủ đề và sắp xếp vào các tuần tháng học kì thích hợp.

C. Lựa chọn chủ đề, mạch nội dung liên kết phục vụ yêu cầu về phăm chất và năng lực.

D. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học Âm nhạc.

D, A, C, B

B, A, D, C.

A, C, B, D

10. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các tiêu chí giám định Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng mức độ ưu tiên.

A. Triển khai đầy đủ, có tính hệ thống các mạch nội dung theo tỉ lệ % qui định tại CTMH Âm nhạc bao gồm mức độ cơ bản và mở rộng.

B. Đảm bảo tuân thủ ý kiến, định hướng, khung CTGDPTIT và chương trình môn Âm nhạc, phục vụ các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục chung của bác học và môn học.

C. Bám sát các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của CTGDPT môn Âm nhạc, CÓ sự linh hoạt, thích hợp với khả năng học tập môn học của HS ở địa phương.

D. Đã căn cứ trên các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị dạy học Âm nhạc và trình độ của hàng ngũ thầy cô giáo ở địa phương.

D, A, C, B

B, A, C, D

11. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc trong Tài liệu tập huấn được trình diễn gồm mấy bao gồm mấy cột nội dung?

2 cột nội dung

3 cột nội dung

4 cột nội dung

5 cột nội dung

12. Chọn đáp án đúng nhất

Câu nào trong các phương án dưới đây trình bày vai trò của Kế hoạch bài dạy trong thực hiện mục tiêu môn học?

Kế hoạch bài dạy theo chủ đề ko chỉ là việc đưa ra dung lượng, đơn vị tri thức nhưng mà thầy cô giáo phải chuyển tải trong tiến trình tổ chức dạy học nhưng mà còn cho thấy hình thức triển khai bài học tới với học trò.

Dạy học theo chủ đề là việc kiến tạo nên các bài học với sự tim tôi về chất liệu, hình ảnh, nội dung bài học, các chủ để… có sự giao thoa, thân thiện, tương đồng…

Kế hoạch dạy học xây dựng trên căn cứ về đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức và khả năng thực hành của học trò.

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong các phương án dưới đây, hãy chọn điểm quan trọng lúc xây dựng kế hoạch bài học môn Âm nhạc để tăng trưởng năng lực cho học trò tiểu học.

Thể hiện nội dung các hoạt động

Thể hiện mức độ cơ bản và phân hoá trong các phần của cấu trúc

Thể hiện sự liên kết giữa mẫu hình truyền thống và hiện đại

14. Chọn đáp án đúng nhất

Vị trí và quan hệ giữa Kế hoạch bài dạy với Kế hoạch dạy học môn học là mối quan hệ nào trong các phương án sau đây?

Tương hỗ

Tính hệ thống

Lồng ghép

Đồng đằng

15. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng trình tự các nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy.

A. Xác định mục tiêu yêu cầu cần đạt và năng lực hưởng tới.

B. Xác định chủ đề dạy học và dự kiến số tiết.

C. Phân chia các nội dung của bài học bao gồm: nội dung chính và nội dung liên kết (ôn tập).

D. Xác định các hình thức rà soát giám định phẩm chất và năng lực học trò.

E. Xác định các phương pháp kĩ thuật và hinh thức tổ chức dạy học.

B, C, A, D, E

C, B, E, D, A

B, A, C, E, D

E, C, D, B, A

16. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên vào các cột trong kế hoạch bài dạy dưới đây theo trật tự từ trái sang phải.

A. Nội dung chủ đề

B. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

C. Yêu cầu cần đạt

1 – A, 2 – B, 3 – C

1 – B, 2 – C, 3 – A

1 – A, 2 – C, 3 – B

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy ghi tên các thời đoạn trong qui trình thiết kế chủ đề và nội dung bài học

A. Phân tích chủ đề bài học

B. Xây dựng kế hoạch chủ đề bài học.

1 – B, 2 – A

1 – A, 2 – B

18. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền tên theo trật tự các thành phần của bài học tăng trưởng phần chất năng lực vào các ô dưới đây.

A. Mở đầu

B. Khám phá/Kiến thức mới

C. Vận dụng, thông minh

D. Thực hành, Luyện tập

1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D

1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – D

1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – D

1 – A, 2 – B, 3 – D, 4 – C

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng các bước phân tích hoạt động học của học trò.

A. Khả năng trình diễn những tri thức hiểu biết trong nội dung của bài học những tri thức kinh nghiệm đã có và tri thức hiểu biết mới)

B. Mức độ hứng thú và sẵn sàng tham gia vào hoạt động học.

C. Khả năng quan sát và điều chỉnh hành vi kỹ năng của tư nhân trong phối hợp với tập thể nhóm.

D. Mức độ trình bày xúc cảm lúc thực hành các kỹ năng thích hợp với nội dung và tính chất của âm nhạc.

E. Luôn là người có nhiều ý kiến phát biểu ý tưởng mới trình bày được vai trò tổ chức điều khiển các hoạt động của nhóm.

F. Mức độ chủ động, tích cực trong tự giám định và giám định các bạn

G. Mức độ tương tác, hỗ trợ, và san sớt các ý tưởng mới của tư nhân trong lúc thảo luận nhóm.

B, C, A, D, H, E, G

C, B, E, D, A, G, H

B, A, D, C, G, E, H

E, C, D, B, A, H, G

20. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây đúng theo các tiêu chí phân tích bài học.

A. Các yêu cầu cần đạt theo chương trình được triển khai cụ thể như thế nào vào việc lựa chọn các mạch nội dung của chủ đề nhằm phục vụ yêu cầu dạy học tăng trưởng năng lực?

B. Mức độ nội dung đã thích hợp với mặt bằng chung? Sự kết nối mức độ cơ bản và phân hóa Có tính ” mở” Có khả thi?

C. Sự logic của tên và tiêu đề bài hát và các nội dung liên kết gắn kết với chủ đề.

D. Cách triển khai nội dung trong các hoạt động đã nhiều chủng loại và tích hợp các nội dung để tạo điều kiện cho việc triển khai hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện? liên kết các phương pháp dạy học đặc thù và phương pháp truyền thống?

E. Việc phân bố tổng số tiết của chủ đề, và lượng tri thức triển khai trong từng tiết.

F. Các phương pháp và kĩ thuật giám định đã thích hợp với nội dung và tiến trình dạy học? các tiêu chí, chỉ bảo mức độ năng lực của học trò đã tường minh: Học trò đã tự giám định và phụ huynh cũng có tham gia vào quá trình giám định hay ko?

G, C, D, B, A, E

C, G, D, B, E, A

A, C, B, E, D, G

D, C, G, B, E, A

12. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin

1. Dụng cụ nào sau đây được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tuyến?

B. Google Driver

2. Chọn đáp án đúng nhất?

D. Thư mục chứa tệp và thư mục.

3. Các định dạng của tệp hình ảnh là?

C. jpg, gif. png

4. Dụng cụ nào sau đây dùng để san sớt và đăng tải video?

C. Youtube

5. Dây tín hiệu nào sau đây sử dụng để kết nối máy chiếu và máy tính?

B. VGA, HDMI.

6. Danh sách nào sau là các ứng dụng cho phép thay đổi ảnh?

D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

7. Để thực hiện in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau đây?

A. Ctrl + P

8. Để giúp các thiện chất lượng âm thanh lúc thực hiện thu thanh bằng điện thoại, ta ko nên?

C. ngắt kết nối điện thoại/internet

9. Để chụp màn hình máy tính, ta có thể dùng dụng cụ sẵn nào trên hệ quản lý Window?

D. Snipping tool

10. Đâu ko phải là định dạng video?

B. mp3

11. Định dạng nào sau đây hỗ trợ lưu hình ảnh với nền trong suốt?

C. PNG

12. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Thư mục có thể chứa tập tin

13. Kiểu gõ tiếng việt phổ thông nhất hiện nay là?

A. Telex

14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C?

A. Sao chép

15. Ở Việt Nam hiện nay đa số các máy tính các nhân dùng hệ quản lý gì?

C. Windows

16. Phím tắt tương đương với lệnh dán (Paste) là?

D. Ctrl + V

17. Phát biểu nào đúng về ứng dụng Paint?

C. Paint được cài sẵn trên hệ quản lý Windows

18. Phần mềm nào sau đây hỗ trợ quay màn hình

D. Powerpoint

19. Phần mềm nào sau đây giúp thay đổi video trên điện thoại?

A. Vivavideo

20. Phần mềm chụp màn hình máy tính nào sau đây có sẵn trong các máy tính dùng hệ quản lý Windows?

D. Snipping Tools

21. Phần mềm nào là ứng dụng hỗ trợ trình chiếu, trình diễn bài giảng?

D. Powerpoint

22. Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về tiện ích của nén tập tin?

B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung nhưng mà ko cần dùng ứng dụng

23. Tập có phần mở rộng là .Doc là?

C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra

24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để?

C. Chọn toàn thể văn bản

25. Trong ứng dụng Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực hiện hiệu ứng nào sau đây?

C. Echo

26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, dụng cụ sẵn có nào sau đây được dùng để thu thanh?

A. Voice Recorder

27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm dụng cụ

D. Paragraph

28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung lượng nhỏ nhất?

D. WMV

29. VSDC Video Editor là ứng dụng cho phép?

B. quay lại màn hình, thay đổi video.

10. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

1. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ huy hướng dẫn tạo điều kiện cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý đồng thời thích hợp với chỉ huy của ngành và địa phương.

2. Chọn đáp án đúng nhất?

Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do người nào ban hành?

Đáp án: Hiệu trưởng trường tiểu học

3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực biệ,. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm.

4. Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học

5. Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được tăng lên lúc hàng ngũ cán bộ quản lý tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Xây dựng được tiêu chí quan trọng giám định cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

6. Nối để sắp xếp cho đúng trật tự Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

7. Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyêntrong xây dựng kề hoạch giáo dục của nhà trường trình bày ở việc tuân thủ tuân thủ chỉ huy,hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các đối tác liên quan trong

và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế tới thời đoạn thực thị.

Đáp án: Đúng

8. Điền hoặc chọn từ thích hợp vảo chỗ trống

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quan niệm phát triên chương trình giáo dục phổ thông là: “Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm mỏng, thích hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục.

9. Nối

10. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo nội dung như kếhoạch thời kì tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bất buộc, môn học tự chọn,đám bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiêu học; bỏ trí thời kì

thực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, ko gây sức ép đối với học trò.

Đáp án: Sai

11. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau:

B. Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện.

12. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học nhằm đạt tới mục tiêu: Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, thông minh của tôt chuyên môn. thầy cô giáo trong việc thực hiện chương trình giáo đục phổ thông cấp tiêu học: khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, thích hợp thực tiễn, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhắm phát triên năng lực phẩm chất học trò.

13. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm đề thích hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ tăng trưởng nhận thức của học trò theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cẩn đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, ko gây sức ép, quá tải cho học trò lúc thực hiện.

14. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhả trường trong môi quan hệ gắn bó giữa nhả trường. gia đình và số đông xã hội là quán triệt ý kiến tăng trưởng giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước vả của toàn dân cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy thực hiện, đảm bảo điều kiện thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước đối với thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học.

15. Chọn đáp án đúng nhất .

Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học giúp việc
xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học được thiết kế như thế nào?

B. Một cách chủ động và linh hoạt với những điều chỉnh, bổ sung về yêu cầu cần đạt

16. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trồng

Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao goomg tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Chương trình tổng thể là cơ sở đề biên soạn chương trình môn học, hoạt động giáo dục đảm
báo tính đặc thù về mục tiêu và nội dung giáo dục về cầu trúc và phương pháp xây dựng chương trình môn học

Đáp án: Sai

18. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Trong đoạn đưới đây lúc nói đến tới nguyên tắc đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường: có lộ trình, kế hoạch thực hiện chỉ tiết, khả thi lúc thầy cô giáo được tham gia thì kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cũng chính là thành phầm trí tuệ của họ. Việc thực hiện kế hoạch giáo đục nhà trường của họ sẽ mang tính tự nguyện, tự giác . Lý thuyết gắn với thực hành và những tư tưởng của kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiều học được chuyển tải tới học trò một cách đây đủ nhất.

19. Chọn đáp án đúng nhất

Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát giám định việc thực hiện kế hoạch giáo dục thông qua các hình thức nào?

Kiểm tra số đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hàng ngày, qua rà soát hỗ sơ chuyên môn của thầy cô giáo

20. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmcủa trường tiêu học trình bày ở điểm là cán bộ quản lý, thầy cô giáo, viên chức nhà trường, họcsinh, cha mẹ học trò, số đông … tham gia vào quá trình xây dựng, tăng trưởng, thực thi và

giám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đáp án: Đúng

21. Chọn các đáp án đúng

Chọn ý kiến KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) lúc nói đến nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường, cho việc giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học trò trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường:

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp

Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những tri thức của các môn học.

Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học trò.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được quy định,

Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động thống nhất ở các lớp

22. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

Đúng

23. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các mục tiêu kế hoạch giáo dục cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và thích hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ và định hướng trị giá. Mục tiêu cụ thể chú trọng tới kết quả cuối cùng , cụ thể cần đạt, có thể đo lường được thông qua các tiêu chí cụ thể.

24. Chọn đáp án đúng nhất

Việc quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, thẩm định, thay đổi tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ quan nào chịu trách nhiệm?

Trường phổ thông

Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương

Sở Giáo dục và Huấn luyện

Bộ Giáo dục và Huấn luyện

25. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các nội dung bên trái cho thích hợp về ý nghĩa phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò

Phát huy tính chủ động, thông minh

– Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học thích hợp với trình độ của học trò và điều kiện dạy học của nhà trường.
– Học trò được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, gắn với thực tiễn và chủ động tìm hiểu tri thức thông qua hoạt động thực tiễn của bản thân dưới sự định hướng của thầy cô giáo.
Phát huy tính dân chủ – Giáo viên tham gia xác định mục tiêu, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
– Giáo viên tham gia tổ chức thực hiện tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

26. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là đảm bảo tính logic của mạch tri thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục thích hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học.

27. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được trình bày ở các điểm sau:

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, thời lượng giáo dục, quy định cụ thể về yêu cầu cần đạt; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; ko quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày;

28. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của thầy cô giáo trình bày ở các công việc:

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, hình thức thực hiện môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, hình thức thực hiện môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học môn học

Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học

29. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng và ban hành kế hoạch thời kì tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục cần dựa vào các căn cứ nào?

Căn cứ thời lượng các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; căn cứ vào điều kiện thực tiễn thời kì trong năm học

Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và bạn hành; căn cứ vào điều kiện thực tiễn thời kì trong năm học

Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ yêu cầu cần đạt của các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ thời lượng các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018

30. Chọn đáp án đúng nhất

Trong thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, việc giám định đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương để làm gì?

Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc nội dung giáo dục thích hợp.

Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới hoạt động giáo dục của nhà trường

Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp.

Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn hình thức rà soát, giám định học trò thích hợp.

31. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được tăng lên hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức việc tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học trò tự học, tự nghiên cứu và định hướng cho học trò chủ động lĩnh hội tri thức mới, vận dụng tri thức vào khắc phục các vấn đề trong thực tiễn.

Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, rà soát giám định tích cực của môn học/hoạt động giáo dục

Xây dựng được tiêu chí quan trọng giám định thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông.

Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò.

32. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của thầy cô giáo trong trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm trình bày ở việc:

Đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện của kế hoạch

Đưa ra các ý kiến về hình thức thực hiện kế hoạch

Đưa ra các ý kiến về thuận tiện, khó khăn và những hoạt động nào ko thích hợp với thực tiễn nhà trường

Đưa ra các ý kiến về thuận tiện, khó khăn và giải pháp

33. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học trò, bối cảnh chung của các địa phương, khả năng tài chính, hạ tầng, trang thiết bị của các trường tiểu học

⇒ Sai

34. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là Sự vận dụng linh hoạt thông minh chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho thích hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thị thành.

35. Chọn đáp án đúng nhất

Trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, thầy cô giáo chủ động đề xuất các điều chỉnh nào?

Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện

Nội dung và nguồn học liệu

Yêu cầu cần đạt và nội dung

Nội dung và thời lượng thực hiện

36. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống.

Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục then chốt của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học trò trên phạm vi toàn quốc

13. Trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4.0

Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn năng lực nào dưới đây ko được tăng lên hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường

□ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học trò tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học trò chủ động lĩnh hội tri thức mới, vận dụng tri thức vào khắc phục vấn đề trong thực tiễn

□ Xây dụng được tiêu chí giám định quan trọng giám định thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông.

□ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất năng lực của học trò

□ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, rà soát giám định tích cực của môn học hoạt động giáo dục

Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng

Lựa chọn các đáp án ko đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò

□ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương

□ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương

□ Tăng lên năng lực hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức

□ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học

□ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục

3. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau

□ Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

□ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện

4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏi Câu trả lời
Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, tăng trưởng nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi thích hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình
Đảm bảo tính loogic của mạch tri thức Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và thích hợp với thực tiễn trường mình nhằm phục vụ yêu cầu tăng trưởng phẩm chất và năng lực của học trò, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục
Đảm bảo thích hợp năng lực nhận thức của học trò Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học trò, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường
(Đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường) Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, non sông và được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học
Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường Hàng ngũ thầy cô giáo cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của thầy cô giáo quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ huy, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các đối tác liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế tới thời đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai)

Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành

□ S

□ Đ

Câu 6. Chọn các đáp án đúng

Chọn ý kiến Không đúng (Chọn nhiều đáp án) lúc để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường, cho việc giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học trò trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học

□ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động thống nhất các lớp

□ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học trò

□ Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những tri thức của các môn học

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định

□ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại nhiều chủng loại phong phú

Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được trình bày ở các điểm sau:

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: ko quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

□ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, thời lượng giáo dục; quy định cụ thể yêu cầu cần đạt, ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày

Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Việc nghiên cứu các văn bản chỉ huy hướng dẫn tạo điều kiện cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo……….: đồng thời thích hợp với chỉ huy củ ngành và địa phương

Từ cần điền: cơ sở pháp lý

Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp …… của kế hoạch giáo dục từng năm.

Từ cần điền: giám định hiệu quả

Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng trật tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏi Câu trả lời
Bước 1 Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Bước 2 Giám định tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học
Bước 3 Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường
Bước 4 Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

.

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn

[rule_3_plain]

Đáp án trắc nghiệm Module 4 Tiểu học – Tất cả các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội, Tin học, Khoa học, Công nghệ, Lịch sử – Địa lý, GDTC, Âm nhạc, Mĩ thuật modul 4….. gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết lúc học tập mô đun 4 4. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

Gợi ý đáp án tự luận module 4 Tiểu học – Tất cả các môn Gợi ý đáp án mô đun 4.0

Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học

1. Đáp án module 4 môn Toán Tiểu học 1. Trong tài liệu này, thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng tăng trưởng năng lực, phẩm chất học trò được thực hiện qua mấy bước? C. 5 bước 2. Nội dung nào sau đây ko phải là một bước trong thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò B. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương 3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực là: A. Trcửa ải nghiệm – Kiến thức mới – Thực hành, luyện tập – Vận dụng 4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được khuyến khích sử dụng gồm: B. 4 bước 5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học cần đảm bảo các nguyên tắc tối thiểu sau: C. Nguyên tắc tinh đảng, Nguyên tác khách quan, Nguyên tắc khoa học 6. Tiêu chí nào sau đây ko phải là tiêu chỉ giám định kế hoạch và tài liệu dạy học? B. Mức độ sinh động, thu hút học trò của phương pháp và hình thức chuyển giaonhiệm vụ học tập. 7. Quy trình phân tích hoạt động học của học trò lúc phân tích, giám định kế hoạch bài dạy được thực hiện qua mấy bước A. 4 bước 8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được khuyến khich sử dụng gồm các bước nào? D. Trcửa ải nghiệm, phân tích khám phá rút ra tri thức, thực hành luyện tập, vận dụngkiến thức kỹ năng vào thực tiễn 9. Bước nào sau đây ko trong thứ tự phân tích hoạt động học của học sinhkhi phân tích, giám định kế hoạch bài dạy? D. Vận dụng tri thức, kỹ năng vào thực tiễn 10. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định kế hoạch và tài liệu dạy học? C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung , kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt đượccủa mỗi nhiệm vụ học tập 11. Hình thức nào dưới đây ko sử dụng để hỗ trợ đồng nghiệp về tri thức, kỹ năng xây dựng kế hoạch giáo dực, dạy học hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò? C. Tổ chức giám định học học 12. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định nội dụng tổ chức hoạt động cho học trò? A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò 13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học gồm các thành phần chính nào sau đây. D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học tư nhân và giáo dục tư nhân; Phần Kế hoạch tự học và bồi dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng. 14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong đoạn thông tin “…. cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học tăng trưởng năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong ký học, năm học”. C. Kế hoạch dạy học và giáo dục 15. Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí giám định hoạt động của học trò? B. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 16. Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”……là bản thiết kế các công việc nhưng mà GV sẽ thực hiện để tăng trưởng tư nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự tăng trưởng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”. C. Kế hoạch tự học 17. Mục tiêu của việc phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất học trò? B. Xác định những thuận tiện, khó khăn liên quan tới các đặc điểm điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học thích hợp. 18. Nguyên tắc nào sau đây ko phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán D. Đảm bảo quy mô của các hoạt động và chất lượng giáo dục 19. Điền vào chỗ trống: ……là sự cụ thể hóa CT GDPT môn toán thích hợp với điều kiện cụ thể về thời kì, đặc điểm của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là: B. Kế hoạch dạy học môn Toán 20. Đặc trưng nào sau đây ko phải đặc trưng của bài học theo định hướng tăng trưởng năng lực, phẩm chất người học C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp 2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học Câu 1: Chọn đáp án đúng Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có mối quan hệ như thế nào với chương trình GDPT Chương trình môn Tiếng Việt là sự cụ thể hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không phù hợp tới chương trình GDPT Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học ko phụ thuộc vào chương trình GDPT Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học ko có quan hệ gì với chương trình GDPT Câu 2: Chọn đáp án đúng Trong chương trình GDPT 2018, thời lượng dành cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác như thế nào so với chương trình GDPT 2006 Thời lượng dành cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình ko có gì không giống nhau Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2018 dành nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 nhiều hơn so với chương trình GDPT 2006 Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2018 ít hơn so với chương trình GDPT 2006 Câu 3: Nhân vật giám định trong môn Tiếng Việt là gì? Các yêu cầu về kết quả và quá trình học Tiếng Việt của học trò Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực sau lúc học Tiếng Việt Các tri thức, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình Sự tiến bộ của học trò qua các hoạt động đọc, viết, nói, nghe Câu 4: Để giám định năng lực đặc thù của học trò trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây được coi là quan trọng nhất Các hành vi, việc làm, cách xử sự của học trò trong thực tiễn Những biểu lộ về thái độ, tình cảm của học trò lúc sử dụng lời nói Sự tiến bộ về nhận thức của học trò trong giám định về các hiện tượng đời sống Sự tiến bộ của học trò thông qua các hoạt động: đọc, viết, nói, nghe Câu 5: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường? Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch Là người chỉ huy xây dựng kế hoạch Là người hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước ” phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò” vận dụng các phương pháp giáo dục định hướng chung nào? Dạy học trải nghiệm Dạy học phân hóa Dạy học tích hợp Dạy học tích cực Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây ko dùng để giám định một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)? Có đầy đủ căn cứ pháp lí và thực tiễn Phù hợp với mục tiêu giáo dục của môn Tiếng Việt Phù hợp với đặc thù của môn Tiếng Việt Phù hợp với kế hoạch của từng buổi học cụ thể Câu 8: Khi giám định kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần chú ý những tiêu chí đặc thù nào của môn học? Phù hợp với điều kiện của địa phương Phù hợp với điều kiện của nhà trường Phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học Phù hợp với đặc điểm nhu cầu của học trò Câu 9: Nhận định nào dưới đây là đúng Kế hoạch bài dạy chính là một bản tóm tắt cụ thể nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt Kế hoạch bài dạy chính là bản liệt kê các công việc của thầy cô giáo và học trò trong giờ học Tiếng Việt Kế hoạch bài dạy phải trình bày sinh động mối liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp và điều kiện dạy học Tất cả các thầy cô giáo phải thực hiện cùng một kế hoạch dạy học cụ thể Câu 10: Phần mục tiêu trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần trình bày những năng lực đặc thù nào? Năng lực tự chủ và tự học Năng lực tiếng nói và năng lực văn học Năng lực giao tiếp và hợp tác Năng lực khắc phục vấn đề và thông minh Câu 11: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng, phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây? Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, thầy cô giáo chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây Học trò đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học sẽ dạy Học trò cần học được điều gì mới ở bài học này Học trò sẽ sử dụng những tri thức, kỹ năng có được từ bài học này như thế nào cho những bào học tiếp theo? Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học cụ thể nào để tổ chức giờ học Câu 13: Để sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, thầy cô giáo cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây? Những tri thức, kỹ năng học trò đã có liên quan tới nội dung bài mới Những tri thức, kỹ năng học trò cần tạo nên, củng cố bài học mới Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung các bài liên quan Những tri thức, kỹ năng học trò đã có liên quan tới nội dung bài học mới cũng như nhu cầu tạo nên củng cố lúc học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với các bài liên quan Câu 14: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Tiếng Việt cụ thể, chưa cần trả lời câu hỏi nào dưới đây? Bài học giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực đặc thù nào? Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực chung nào? Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực phẩm chất nào? Cần sử dụng hình thức dạy học nào lúc tổ chức các hoạt động học tập của học trò? Câu 15: Ý nào dưới đây trình bày đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học Tiếng Việt Làm cho giờ học trở thành sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò Giúp việc rà soát bài cũ diễn ra nhẹ nhõm, tạo tâm thế tích cực cho học trò Giúp kết nối tri thức, kỹ năng học trò đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò. Là hình thức giới thiệu bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học trò Câu 16: Bước vận dụng trong thứ tự tổ chức một bài dạy Tiếng Việt có nhiệm vụ nào dưới đây Tạo tình huống để học trò san sớt những trải nghiệm liên quan tới bài học mới, có tâm thế học tập tích cực Đặt học trò vào tình huống tương tự tình huống đã khám phá để củng cố tri thức, rèn luyện kỹ năng thực hành Giúp học trò vận dụng những điều đã học để nhận thức, khắc phục những tình huống có thực trong đời sống. Đưa học trò vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới. Câu 17: Theo các thầy, cô nhận định dưới đây là đúng hay sai? Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động của thầy cô giáo, vừa là phương tiện giúp cán bộ quản lí chỉ huy chuyên môn học cách cơ bản, nhằm hoàn thành tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường Đúng. Sai Câu 18: Thành phầm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì? Bản báo cáo về yêu cầu then chốt của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai chuyên môn của các đơn vị quản lý quản lí trong năm học Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt. Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo) Bản báo cáo phân tích thuận tiện, khó khăn, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất của học trò Câu 19: Thành phầm của bước phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật học trò là gì? Bản báo cáo về yêu cầu then chốt của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về hướng dẫn thực hiện, triển khai Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo) Bản báo cáo phân tích thuận tiện, khó khăn, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo định hướng tăng trưởng năng lực phẩm chất của học trò. Câu 20. Theo các thầy cô nhận định dưới đây là đúng hay sai? Nếu sắm được một cuốn sách thiết kế tốt thì thầy cô giáo ko cần phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình Đúng Sai. 3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học 1. Chọn đáp án đúng nhất Chọn câu trả lời phù thống nhất trong các câu sau: Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2018? Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn ko buộc phải trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 nhằm giúp đạt mục tiêu giáo dục toàn diện học trò. Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự tăng trưởng so với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 về nội dung, phương pháp giáo dục và giám định. Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có các mối quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hỗ trợ nhau để đạt mục tiêu giáo dục chung. 2. Chọn đáp án đúng nhất Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được trình bày ở những điểm nào? Nội dung và phương pháp trải nghiệm Nhân vật tham gia trải nghiệm cùng học trò Vị trí tổ chức trải nghiệm Nội dung, phương pháp, vị trí tổ chức và nhân vật cùng trải nghiệm. 3. Chọn đáp án đúng nhất Chọn câu trả lời ko chuẩn xác Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm đối với thầy cô giáo lúc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học trò. Là căn cứ để quản lí chuyên môn của thầy cô giáo. Là cơ sở để thực hiện các chủ đề trải nghiệm cho học trò lớp mình. Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm cụ thể trong Kế hoạch giáo dục nhà trường. Tạo sự thống nhất cơ bản giữa các thầy cô giáo trong tổ chuyên môn. 4. Chọn đáp án đúng nhất Để thực hiện nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi lúc xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ chuyên môn cần lựa chọn nội dung giáo dục như thế nào? Xác định mục tiêu trên cơ sở cụ thể hoá mục tiêu Chương trình và mục tiêu giáo dục địa phương. Nội dung giáo dục cần thích hợp đặc điểm tâm, sinh lý và khả năng nhận thức của học trò. Lựa chọn các giải pháp tổ chức căn cứ trên điểm mạnh, điểm yếu của nhân lực, vật lực và các điều kiện khác của nhà trường, địa phương. Tất cả các ý trên. 5. Chọn đáp án đúng nhất Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương đối với Kế hoạch Giáo dục chung của nhà trường? Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời kì tổ chức hoạt động không giống nhau. Vì lúc các điều kiện chủ quan và khách quan tác động tới có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm nhưng mà ko tác động nhiều tới kế hoạch chung và mục tiêu hoạt động của nhà trường. Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường Tất cả các lí do trên. 6. Chọn đáp án đúng nhất GV cần nghiên cứu các nội dung nào lúc lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường? Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng. Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, chỉ huy của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Hoạt động trải nghiệm 2018, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng. Nội dung Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2018, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng. 7. Chọn đáp án đúng nhất Lựa chọn các nội dung cần trình bày trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường? Tên, mục tiêu, nội dung giáo dục của từng chủ đề Loại hình trải nghiệm và hoạt động tương ứng Văn bản chỉ huy của cấp trên và người chịu trách nhiệm Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn đội 8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp trật tự cho các nội dung dưới đây theo đúng thứ tự lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm của nhà trường

Xác định các chủ đề hoạt động trải nghiệm Kế hoạch giáo dục các chủ đề của môn học trong học kì/năm Liệt kê các mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt

Thiết kế kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm

A – C – D – B C – A – D – B D – C – A – B C – D – B – A 9. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp các nội dung dưới đây theo trật tự các bước Tổ chuyên môn tổ chức xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

Tổ thảo luận và thống nhất các chủ đề sẽ thực hiện. Phân công các thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề Tổ chuyên môn nghiên cứu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và các văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.

Tổ chuyên môn họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của tổ và trình Ban Gimật hiệu phê duyệt.

C – A – B – D A – B – D – C B – A – C – D D – C – A – B 10. Chọn đáp án đúng nhất Có bao nhiêu tiêu chí để giám định Kế hoạch giáo dục hoạt động trải nghiệm của nhà trường? 5 tiêu chí 3 mức tiêu chí 7 tiêu chí 9 tiêu chí 11. Chọn đáp án đúng nhất Chọn câu trả lời ko đúng trong các câu sau: Kế hoạch tổ chức một chủ đề hoạt động trải nghiệm cụ thể cho học trò cần đảm bảo các nguyên tắc nào? Đảm bảo tính pháp lí. Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi của chủ đề. Đảm bảo đúng thời kì theo tiết học quy định là 35 phút. Đảm bảo sự mềm mỏng, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách thích hợp. 12. Chọn đáp án đúng nhất Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề cụ thể? Giúp thầy cô giáo và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về các hoạt động giáo dục, dạy học trong nhà trường. Là căn cứ để GV chủ động, linh hoạt trong tổ chức, điều chỉnh nội dung, thời kì hoạt động lúc có các tình huống ko mong muốn xảy ratrong quá trình giáo dục nhưng mà vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Kế hoạch tổ chức chủ đề hoạt động trải nghiệm là hồ sơ chuyên môn góp phần giám định chất lượng thầy cô giáo. Cho thấy sự kết nối giữa các chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức các chủ đề hoạt động trải nghiệm của năm học. 13. Chọn đáp án đúng nhất Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm? Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm Kế hoạch giáo dục theo từng loại hình: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớp 14. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào? Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục Có 4 phần: Phương tiện cần sẵn sàng, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ trực tuần Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công việc tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao nhiệm vụ tuần sau Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công việc tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, giám định 15. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề được thực hiện theo các pha nào? Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Giám định Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Giám định – Phát triển Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng; Giám định – Phát triển Khám khá – Tìm hiểu; Mở rộng – Thực hành; Vận dụng – Phát triển; Giám định 16. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động nào? Báo cáo, tổng kết công việc tuần Sinh hoạt theo chủ đề Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau Tất cả các hoạt động trên 17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây Hoàn thành các nguyên tắc bằng cách chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống. Danh sách câu trả lời Sản phẩm cần đạt được. Đánh giá

Câu trả lời

Chủ đề cần đảm bảo các Yêu cầu cần đạt mà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành. Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện – Khám phá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng Giám định – Phát triển Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp với mục tiêu, Nội dung , phương thức trải nghiệm được sử dụng. Mỗi nhiệm vụ hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

Đảm bảo sự phù hợp của phương án Đánh giá trong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

Chọn đáp án đúng nhất
18. Sắp xếp các bước của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục theo chủ đề

Xác định các hoạt động trong chủ đề Thiết kế cụ thể hoạt động trong chủ đề Xác định thời kì thực hiện Xác định chủ đề và mục tiêu của chủ đề

Giám định chủ đề

A – C – B – E – D D – A – C – B – E B – E – C – A – B C – B – A – E – B 19. Chọn đáp án đúng nhất Để đảm bảo hiệu quả giáo dục và ko chồng chéo giữa các nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời kì thực hiện cho từng chủ đề hoạt động trải nghiệm như thế nào? Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác định thời kì. Tìm điểm tương đồng giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời kì thực hiện. Tuỳ theo mong muốn nhưng mà lựa chọn thời khắc vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở. Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên. 20. Chọn đáp án đúng nhất Chọn các tiêu chí giám định sự thành công của kế hoạch hoạt động trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học trò: Mức độ tích cực, chủ động, thông minh, hợp tác của học trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. Khả năng tiếp thu và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học trò trong lớp. Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Tất cả các tiêu chí trên 4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học 1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông như thế nào? A. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực. B. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực. C. Tạo nên, tăng trưởng ở học trò những hiểu biết ban sơ về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực 2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức? A. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực then chốt của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này. B. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thể hoá những yêu cầu cần đạt này. C. Các phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do các phẩm chất chủ yếu, năng lực then chốt của Chương trình giáo dục phổ thông quy định. 3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với nội dung môn Đạo đức? A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung nói chung và nội dung cụ thể môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung cụ thể. B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra định hướng chung và nội dung nói chung đối với môn Đạo đức. C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung cụ thể môn Đạo đức. 4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào đối với phương pháp dạy học môn Đạo đức? A. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học trò; chỉ vận dụng các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học. B. Chú trọng hoạt động của thầy cô giáo và hoạt động của học trò; liên kết sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học. C. Chú trọng tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học trò; liên kết sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại; tăng cường sử dụng các phương pháp dạy học đặc thù của môn học. 5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định như thế nào về người giám định trong giám định kết quả dạy học môn Đạo đức? A. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự đảnh giả và giám định đồng đẳng của học trò, giám định của phụ huynh học trò. B. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự giám định của học trò, giám định của phụ huynh học trò và giám định của số đông. C. Liên kết giám định của thầy cô giáo với tự giám định và giám định đồng đẳng của học trò, giám định của phụ huynh học trò và giám định của số đông. 6. Dạy học môn Đạo đức phụ thuộc vào những yếu tố cơ bản nào? A. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp. B. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, đặc điểm và điều kiện thực hiện của nhà trường, lớp, đặc điểm riêng của từng địa phương. C. Chương trình môn Đạo đức, khả năng của học trò, đặc điểm riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp. 7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân trình bày được những yếu tố cơ bản nào? A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, giám định, thời kì thực hiện. B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, giám định, thời kì thực hiện. C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, thời kì thực hiện. 8. Trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, thầy cô giáo tương tác với những yêu tố nào? A. Chương trình môn học, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh. B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện. C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học trò, tài liệu tham khảo, các điều kiện thực hiện, thực tiễn cuộc sống xung quanh. 9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực hiện chương trình môn Đạo đức? A. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; giám định chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho quản lý giáo dục rà soát, giảm sát, hỗ trợ thầy cô giáo thực hiện chương trinh môn Đạo đức. B. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần đảm bảo chất lượng, hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện cho phụ huynh học trò nắm bắt được việc thầy cô giáo thực hiện chương trình môn Đạo đức. C. Định hướng nhà trường, thầy cô giáo tổ chức dạy học môn Đạo đức; góp phần đảm bảo chất lượng hiệu quả giáo dục môn Đạo đức; tạo điều kiện quản lý, giáo dục rà soát, giám sát hỗ trợ thầy cô giáo thực hiện chương trình môn Đạo đức. 10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào? A. Tôn trọng chương trình giảo dục; đảm bảo tính vừa sức với học trò; đảm bảo sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp. B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tính vừa sức với học trò. C.Tôn trọng chương trình giáo dục; đảm bảo tỉnh khả thi; đảm bảo tính vừa sức với học trò; đảm bảo sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp. 11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức? A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp với lớp minh; điều chỉnh những cụ thể ko thích hợp với học trò lớp mình, điều kiện thực hiện trong quá trình thực hiện. B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp vời lớp của minh; điều chỉnh kế hoạch sao cho thích hợp với lớp minh trong quá trình thực hiện. C. Phối hợp với các thầy cô giáo trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực hiện kế hoạch dạy học nhưng mà nhà trường đã phêduyệt; điều chỉnh những chỉ tiết ko thích hợp trong quá trình thực hiện. 12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào? A. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện. B. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện. C. Hệ thống các bài học thích hợp với các chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện. 13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực hiện theo những bước nào? A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh chương trình. B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh chương trình. C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích bối cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và điều chỉnh chương trình. 14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào? A.Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức. B. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện. C. Hệ thống các bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời kì thực hiện; phương hướng thực hiện kế hoạch dạy học môn Đạo đức; các điều kiện thực hiện. 15. Việc giám định kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chí nào? A. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tính vừa sức; đảm bảo tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục. B. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục. C. Đảm bảo thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; đảm bảo sự thống nhất giữa các trường tiểu học trên khu vực; đảm bảo tính khả thi: đảm bảo tính “mở” của kế hoạch giáo dục. 16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức cần phải thích hợp với những yếu tổ nào? Đáp án: Điều kiện thực hiện về hạ tầng, phương tiện dạy học của nhà trường: điều kiện thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và các lực lượng giáo dục; khả năng, trình độ của học trò. 17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào? A. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập. B. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo phát huy tính tich cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; đảm bảo tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập. C. Đảm bảo thích hợp chương trình môn Đạo đức; đảm bảo tính khả thi; đảm bảo phát huy tỉnh tích cực, chủ động, tự giác và thông minh của học trò; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép các hoạt động giám định trong tiến trình tổ chức các hoạt động học tập. 18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào? A. Mục tiêu; sẵn sàng; các hoạt động dạy học; giám định. B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện; các hoạt động dạy học; giám định. C. Mục tiêu; sẵn sàng tài liệu; các hoạt động dạy học; giám định. 19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha chủ yếu nào? A. Hoạt động khởi động; hoạt động khám phá, tạo nên trí thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng. B. Hoạt động khảm phá, tạo nên trị thức; hoạt động luyện tập, thực hành; hoạt động ứng dụng. C. Hoạt động khởi động: hoạt động khám phá, tạo nên trì thức; hoạt động luyện tập, thực hành. 20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy lúc phân tích bài học môn Đạo đức có những nội dung gì? A. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học, nội dung, nhiệm vụ học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và giám định. B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học, nội dụng, nhiệm vụ học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của các hoạt động giám định. C. Sự rõ ràng của mục tiêu bài học và nội dung các hoạt động tương ứng: sự thích hợp của tiếng nói diễn tả; sự thích hợp giữa mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của các hoạt động giám định. 5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học 1. Ở cấp độ nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội cần được cụ thê hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây? A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội 2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về thực chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội? A) Là văn bản cụ thể hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong đó nêu rõ sự thích hợp về đặc điểm học trò, thầy cô giáo, hạ tầng. B. Là cơ sở để tăng lên mục tiêu tạo nên phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt cho học trò trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia của mỗi nhà trường. C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường rà soát, giám sát, giám định việc thực hiện Chương trinh giáo dục phổ thông quốc gia trong mỗi nhà trường. D. Là văn bản cụ thể hóa mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện và giám định học trò trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội quốc gia thích hợp với mục tiêu của nhà trường và thực tiễn nhà trường. 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, thầy cô giáo cân dựa trên căn cứ nào đâu tiên? A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học. B. Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội D. Điều kiện về hạ tầng của nhà trường 4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần được triển khai như thế nào trong thực tiên? A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình diễn trong kế hoạch giáo dục. B. Giáo viên ko cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm. C. Giáo viên có thể tùy ý thay đổi các nội dung theo ý kiến của mình D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh phủ hợp với thực tiễn về phương pháp, hình thức tổ chức, phương tiện dạy học. 5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào? (1) Xác định mục tiêu của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội (2) Phân tích nhu cầu (3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội (4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội. 1-2-3-4 2-3-1-4 2-1-3-4 6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường cân sự tham gia, đóng góp chính của những nhân vật nào? A. Các cán bộ thuộc các ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản lý và thầy cô giáo nhà trường. B Cán bộ quản lý, các tổ trưởng chuyên môn. C. Cán bộ quản lý và toàn thể thầy cô giáo nhà trường. D. Cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, thầy cô giáo. 7. Vì sao lúc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên đặc điểm của nhà trường và địa phương? A. Để đảm bảo tỉnh thích hợp và hiệu quả trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở nhà trường. B. Để xem xét các nội dung giảo dục không giống nhau trong Chương trình giáo dục địa phương. C. Để trình bày những điểm mạnh của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội. D. Để liên kết với những nội dung khác trong quá trình thực hiện Chương trình tổng thể quốc gia. 8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quá trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, thầy cô giáo cần xem xét điều gi? A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học. B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương. C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi trật tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ hợp với điều kiện của nhà trường và địa phương. D. Chỉ lựa chọn một số chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, bổ sung thêm các nội dung giáo dục truyền thống địa phương 9. Việc giám định kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần dựa vào những tiêu chí nào? A. Tính trình tự; tính gắn kết; tính phủ hợp; tinh hợp lý và tính hiệu quả. B. Tính trình tự; tỉnh thích hợp; tính hợp lý; tính cập nhật và tính hiệu quả. C. Tính trình tự; tính thích hợp; tính hài hòa; tính cập nhật và tính hiệu quả. D. Tính trình tự; tính gắn kết; tính thích hợp; tính hợp lý; tinh cập nhật và tính hiêu quả 10. Quan điểm nào sau đây chưa đúng lúc xây dựng và thực hiện một kế hoạch bài dạy? A. Kế hoạch bài dạy bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đây là một tiến trình dự kiến để thực hiện bài học/chủ đề một cách hiệu quả B. Kế hoạch bài dạy là sự cụ thể hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở cấp độ từng bài học/chủ để C. Kế hoạch bài dạy trình bày được sự tự chủ, linh hoạt của thầy cô giáo lúc tổ chức bài học/chủ đề trong thực tiễn D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ chuyên môn, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo đúng các bước đề ra 11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào? A. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động B. Tên chủ đề/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiền trình hoạt động C. Tên chủ đề/bài học; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiến trình hoạt động d. Tên chủ để/bài học; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của thầy cô giáo, học trò; Tiến trình hoạt động 12. Thành tổ nào cần được xác định trước nhất lúc xây dựng Kế hoạch bài dạy? A. Nội dung dạy học B. Đồ dùng dạy học C. Mục tiêu D. Phương pháp, hình thức tổ chức 13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, thầy cô giáo có thê được thay đôi thành tố nào sau đây? A. Mục tiêu bài học/chủ đề B. Cả ba ý kiến trên C. Kết quả giám định học trò D. Hoạt động học tập 14. Tiến trình tổ chức một chủ đề/bài học trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực hiện theo tiến trình nào? A. Mở đầu, tạo nên tri thức mới, tăng lên, vận dụng B. Nhận biết, tìm hiểu tri thức mới, huyện tập, vận dụng C. Mở đầu, tạo nên tri thức mới, luyện tập, vận dụng D. Nhận biết, tìm hiểu tri thức mới, tăng lên, vận dụng 15. Việc xác định yêu cầu cần đạt của học trò theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân căn cứ vào thành tố nào? A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo dành cho thầy cô giáo môn Tự nhiên và Xã hội. B. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội D. Đặc điểm, thị hiếu 16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2018, mục tiêu quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng tới là gì? A. Phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thủ và phẩm chất cho học trò. B. Lĩnh hội được những nội dung bài học và có khả năng mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương C. Tổ chức được nhiều hoạt động trải nghiệm cho học trò. D. Lĩnh hội được nội dung bài học và có khả năng luyện tập. 18. Các nội dung phân tích hoạt động học của học trò trong phân tích, giám định Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau đây? A. Xây dựng tri thức; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn B. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn C. Xây dựng tri thức; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ thông tin; Tự điều chỉnh; Gicửa ải quyết vấn đề thực tiễn D. Xây dựng tri thức; Hợp tác; Sử dụng đồ dùng học tập; Tự điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn 19. Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội? A. An toàn, thẩm mĩ, phủ hợp B. Tiết kiệm, an toàn, thẩm mĩ C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm, thích hợp, hiệu quả. D. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả 20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để giám định một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công? A. Học trò tăng trưởng các năng lực, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học. B. Học trò thực hiện được các bài tập thầy cô giáo giao. C. Học trò hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao D. Học trò hiểu được các nội dung vận dụng 6. Đáp án module 4 môn Tin học Tiểu học 1. Chọn đáp án đúng nhất Chương trình môn Tin học ở Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm các chủ đề nội dung nào? Có 1 đáp án đúng là: Máy tính và em; Mạng máy tính và Internet; Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số; Ứng dụng tin học; Gicửa ải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. 2. Chọn đáp án đúng nhất Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành thứ tự viết dự thảo kế hoạch năm học của tổ chuyên môn. A. Thu thập, xử lý thông tin B. Xác định các mục tiêu và nhiệm vụ cho năm học mới C. Xây dựng yêu cầu và các tiêu chí D. Xác định các giải pháp thực hiện E. Dự kiến xếp đặt công việc và thời kì thực hiện. F. Thứ tự sắp xếp đúng là: A , B , D , C , E 3. Chọn đáp án đúng nhất Sắp xếp các ý dưới đây để tạo thành Quy trình xây dựng Kế hoạch dạy học môn Tin học. A. Gửi dự thảo kế hoạch cho Hiệu trưởng phê duyệt B. Tổ trưởng chuyên môn lập dự thảo kế hoạch năm học C. Điều chỉnh, hoàn thiện chỉnh lý dự thảo kế hoạch D. Thông qua, lấy ý kiến đóng góp của tập thể E. Thông báo và thực hiện kế hoạch F. Thứ tự sắp xếp đúng là: B , D , C , A , E 4. Chọn các đáp án đúng Chọn nhiều đáp án Mục tiêu môn Tin học trong trường Tiểu học bao gồm các nội dung nào sau đây? Có 3 đáp án đúng là: Giúp HS khởi đầu tạo nên năng lực tin học. Giúp HS bước đầu làm quen với công nghệ kĩ thuật số. Chuẩn bị cho HS tiếp tục học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở. 5. Chọn các đáp án đúng Chọn nhiều đáp án Những biểu lộ cụ thể về năng lực đặc thù cần tạo nên, tăng trưởng cho HS tiểu học thông qua dạy học môn Tin học là gì? Có 3 đáp án đúng là: HS có được những khả năng ban sơ về tư duy và nền nếp thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết bị số thông minh. Biết được một số lợi ích nhưng mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con người, trước hết cho tư nhân HS. HS sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, tiêu khiển và học tập. 6. Chọn các đáp án đúng Chọn nhiều đáp án Trong dạy học nội dung: Phần cứng và ứng dụng (tin học ở lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau? Có 3 đáp án đúng là: Nêu được sơ lược về vai trò của phần cứng, ứng dụng và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng. Nêu được tên một số thiết bị phần cứng và ứng dụng đã biết. Nêu được ví dụ cụ thể về một số thao tác ko đúng sẽ gây ra lỗi cho phần cứng và ứng dụng trong quá trình sử dụng máy tính. 7. Chọn các đáp án đúng Chọn nhiều đáp án Khi lập kế hoạch dạy học môn Tin học ở trường Tiểu học cần đặc trưng chú ý tới những điểm nào trong số các điểm dưới đây? Có 3 đáp án đúng là: Sự phong phú của nguồn học liệu dạy học tin học Điều kiện đảm bảo điều kiện giảng dạy môn tin học. Tuân thủ các nguyên tắc chung về lập kế hoạch dạy học 8. Chọn đáp án đúng nhất Trong chương trình Tin học ở cấp Tiểu học KHÔNG có chủ đề nội dung nào dưới đây? Có 1 đáp án đúng là: Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học 9. Chọn các đáp án đúng Chọn nhiều đáp án Vì sao cần phải xây dựng kế hoạch dạy học môn học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018? Có 2 đáp án đúng là: Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa Tính mở của chương trình 10. Chọn đáp án đúng nhất Chọn khẳng định ĐÚNG lúc nói về “Vai trò của GV bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn Tin học”. Có 1 đáp án đúng là: GV bộ môn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch kế hoạch môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt. 11. Chọn đáp án đúng nhất Sắp xếp các ý dưới đây thành thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn Tin học. 1. Sắp xếp mạch nội dung dạy học cụ thể; xác định chủ đề/bài học; dự kiến thời lượng dạy học chủ đề/bài học 2. Xác định nội dung dạy học cụ thể của các nội dung chính 3. Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính 4. Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học 5. Rà soát, hoàn thiện khung kế hoạch dạy học môn học Xác định học liệu, định hướng hình thức dạy học và xây dựng khung kế hoạch dạy học cho chủ đề/bài học Xác định các nội dung chính và thời lượng dạy học của các nội dung chính Thứ tự sắp xếp đúng là: A , B , E , D , E 12. Chọn các đáp án đúng Chọn 3 đáp án Những tiêu chí nào sau đây được sử dụng để giám định kế hoạch dạy học môn học trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn tin học ở trường Tiểu học? Có 3 đáp án đúng là: Thời lượng phân bổ cho các chủ đề nội dung trong môn học có hợp lý ko? Xác định các chủ đề nội dung, phương pháp giảng dạy, rà soát giám định có tham chiếu với các yêu cầu cần đạt hay ko? Đảm bảo thực hiện đúng phân phối số tiết/tuần của môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020. 13. Chọn đáp án đúng nhất Chọn đáp án SAI lúc nói về xem xét lúc giám định trong môn Tin học? Có 1 đáp án đúng là: Giám định thường xuyên hay định kì ko cần phải bám sát năm thành phần của năng lực tin học và các mạch nội dung DL, ICT, CS, nhưng mà chỉ cần dựa vào các biểu lộ năm phẩm chất chủ yếu và ba năng lực chung được xác định trong chương trình tổng thể. 14. Chọn đáp án đúng nhất Thời lượng dành cho Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin trong môn Tin học 4 được gợi ý trong chương trình môn Tin học trong chương trình GDPT 2018 là bao nhiêu phần trăm? Có 1 đáp án đúng là: 14% 15. Chọn đáp án đúng nhất

Các bước để xây dựng bài học và thiết kế hoạt động học thường là:

Lựa chọn chủ đề bài học Thiết kế nội dung, xây dựng bài học; xác định nội dung các HĐ chính của bài học Xác định mục tiêu đầu ra cho bài học Mô tả mức độ yêu cầu rà soát, giám định Thiết kế tiến trình dạy học

Biên soạn các câu hỏi/bài tập/phiếu học tập

Thứ tự sắp xếp đúng là: A , B , C , D , F , E 16. Chọn đáp án đúng nhất Việc giám định về kế hoạch và tài liệu dạy học được thực hiện dựa trên hồ sơ dạy học theo các tiêu chí nào dưới đây? A. Phương pháp dạy học tích cực B. Phương án rà soát, giám định quá trình và kết quả học tập của học trò C. Hình thức các tài liệu kèm theo D. Thiết bị dạy học và học liệu E. Kĩ thuật tổ chức hoạt động học F. Khả năng san sớt với đồng nghiệp G. Thứ tự sắp xếp đúng là: A, B, D, E 17. Chọn đáp án đúng nhất Trong xây dựng Kế hoạch bài dạy cho chủ đề thường gồm các hoạt động chính nào sau đây? Có 1 đáp án đúng là: Xác định vấn đề chính cần khắc phục; Tạo nên tri thức mới; Luyện tập; Vận dụng/ Mở rộng. 18. Chọn đáp án đúng nhất Các hoạt động trong tiến trình dạy học thường gồm các nội dung nào dưới đây? Có 1 đáp án đúng là: Mục tiêu; Dự kiến thành phầm hoạt động của HS; Tổ chức hoạt động; Kiểm tra giám định 19. Chọn các đáp án đúng Chọn 3 đáp án đúng Trong dạy học nội dung: Gicửa ải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông (tin học lớp 4) cần đạt những yêu cầu nào trong các yêu cầu sau? Có 3 đáp án đúng là: Biết sử dụng tài nguyên thông tin và kĩ thuật của ICT để khắc phục một số vấn đề thích hợp với thế hệ. Ví dụ: tạo một album ảnh đẹp giới thiệu một danh lam thắng cảnh, tìm nghĩa và tra cứu cách đọc một từ tiếng Anh,…; Diễn đạt được các bước khắc phục vấn đề theo kiểu thuật toán (thứ tự gồm các bước có trật tự để khắc phục được vấn đề). Tìm được thông tin trong máy tính và trên Internet theo hướng dẫn; Nhận biết và nêu được nhu cầu tìm kiếm thông tin từ nguồn dữ liệu số lúc khắc phục công việc. 20. Chọn các đáp án đúng Các yêu cầu cần đạt lúc giảng dạy nội dung: Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet (lớp 4) là gì? Có 3 đáp án đúng là: Biết cách dùng máy tìm kiếm để tìm thông tin theo chủ đề (từ khoá). Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet có sự trợ giúp của GV hoặc phụ huynh. Xác định được chủ đề (từ khoá) của thông tin cần tìm. 21. Chọn các đáp án đúng Các yêu cầu cần đạt lúc giảng dạy nội dung: Làm quen với môi trường lập trình trực quan (lớp 4) là gì? Có 3 đáp án đúng là: Nêu được ví dụ cụ thể về sử dụng chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng, câu chuyện theo từng bước. Tự thiết lập và tạo được chương trình đơn giản, ví dụ điều khiển một nhân vật chuyển động trên màn hình. Nhận ra được chương trình máy tính qua các trò chơi. 22. Chọn đáp án đúng nhất Chọn đáp án KHÔNG đúng lúc nói về các nguyên tắc cần đảm bảo lúc xây dựng chủ đề/bài học theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò là: Có 1 đáp án đúng là: Mỗi nhiệm vụ học tập cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung. 23. Chọn đáp án đúng nhất Điểm khác lạ nhất của kế hoạch dạy học chủ đề/bài học theo hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò so với kế hoạch dạy học thông thường hiện hành là gì? Có 1 đáp án đúng là: Chỉ ra được năng lực cần tạo nên và tăng trưởng của học trò và soạn được bộ dụng cụ giám định. 24. Chọn đáp án đúng nhất Sắp xếp các nội dung sau theo trật tự thích hợp trong thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học một chủ đề/bài học định hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò (1) Xác định mục tiêu dạy học (2) Xác định các yêu cầu cần đạt. (3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án giám định (4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể Thứ tự sắp xếp đúng là: (2) , (1) , (3) , (4) 25. Chọn các đáp án đúng Chọn 2 đáp án Căn cứ để xác định mục tiêu kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì? Có 2 đáp án đúng là: Căn cứ vào đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học Căn cứ vào yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học. 26. Chọn đáp án đúng nhất Sắp xếp các hoạt động sau theo đúng trật tự của qui trình phân tích hoạt động học của học trò lúc phân tích, giám định kế hoạch dạy học chủ đề/bài học. (1) Mô tả hành động của HS trong mỗi hoạt động học. (2) Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động học. (3) Gicửa ải pháp tăng lên hiệu quả hoạt động học (4) Giám định kết quả/hiệu quả của hoạt động học. Thứ tự sắp xếp đúng là: (1) ,(4) ,(2) ,(3) 7. Đáp án module 4 môn Khoa học Tiểu học Câu 1. Ý kiến nào sau đây là ko thích hợp lúc nói về yêu câu đối với xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học? Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần tuân thủ hướng dẫn của các cơ quan quản lý giáo dục cấp trên Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo thích hợp với các bộ sách giáo khoa Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần đảm bảo các yêu cầu trong chương trình môn Khoa học (Chương trình quốc gia) Kế hoạch giáo dục môn Khoa học cần thích hợp với nhu cầu, điều kiện thực tiễn nhà trường Câu 2. Đâu là căn cứ buộc phải, quan trọng nhất để xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học nhà trường Sách thầy cô giáo Sách giáo khoa Chương trình giáo dục môn Khoa học (chương trình quốc gia) Sách giáo khoa và thầy cô giáo Câu 3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học, những đặc điểm (nhu cầu, điều kiện thực hiện chương trình của nhà trường cần được quan tâm kho xây dựng những nội dung nào sau đây? Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình Lựa chọn các nội dung giáo dục cụ thể Lựa chọn mục tiêu riêng (kế bên những mục tiêu chung) Lựa chọn mục tiêu riêng (kế bên những mục tiêu chung), nội dung giáo dục cụ thể; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học các nội dung cụ thể trong chương trình Câu 4. Trong các ý kiên dưới đây, ý kiến nào là nội dung ko thuộc về vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học? Phê duyệt kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn cũng như Kế hoạch dạy học của các thầy cô giáo Thiết kế xây dựng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học Tham gia, thiết kế, xây dựng Kế hoạch dạy học môn Khoa học Tham gia giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học để làm cơ sở điều chỉnh, tăng trưởng kế hoạch giáo dục môn Khoa học thời đoạn mới. Câu 5. Nội dung nào sau đây ko thuộc về vai trò của Cán bộ quản lí nhà trường trong xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học Tổ chức và tham gia vào giám sát, giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học trong quá trình triển khai Xây dụng các kế hoạch bài dạy để triển khai Kế hoạch dạy học môn Khoa học Tổ chức, chỉ huy, hướng dẫn việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học mon Khoa học Phê duyệt Kế hoạch dạy học môn Khoa học chung của trường, tổ chuyên môn những như Kế hoạch dạy học của các thầy cô giáo Câu 6. Trong các đối dượng sau, những nhân vật nào có thể tham gia vào lập Kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường Học trò Cha mẹ học trò Giáo viên Giáo viên, cha mẹ học trò, học trò Câu 7. Trong các hoạt động say, các hoạt động nào sau đây là về xây dựng, tăng trưởng Kế hoạch dạy học môn Khoa học Điều chỉnh tài liệu dạy học sẵn có cho thích hợp thực tiễn Lựa chọn nội dung dạy học cụ thể trong chủ đề, bài học Tổ chức, sắp xếp lại một số nội dụng cụ thể trong chương trình môn khoa học Tất cả các hoạt động trên Câu 8. Phát biểu nào sau đây đối với việc thiết kế Kế hoạch dạy học một bài/ chủ đề môn khoa học là thích hợp? Một yêu cầu được nêu trong chương trình Khoa học có thể cần được thực hiện thông qua một số nhiệm vụ học tập Việc thực hiện hoặc giám định thường xuyên các mục tiêu (yêu cầu) về thành phần nặng lực Nhận thức khoa học tự nhiên sẽ chỉ được thực hiện ở hoạt động xây dựng tri thức mới. Cần quan tâm bồi dưỡng các phẩm chất cho học trò, do vậy trong mục tiêu của bài cần ghi đầy đủ các phẩm chất chủ yếu Việc đánh gia sẽ chỉ được thực hiện sau lúc HS đã học xong toàn thể tri thức mới của bài học. Câu 9. Khi phân tích bài học để làm cơ sở cho việc dự kiến các hoạt động dạy học trong kế hoạch dạy học môn Khoa học, cần quan tâm tới những nội dung nào sau đây? Điều kiện hạ tầng nhà trường Phân tích về trình độ của HS liên quan tới thực hiện các yêu cầu trên Phân tích các yêu cầu cần đạt trong chương trình môn Khoa học để xác định xem yêu cầu cần đạt của bài học có mối liên hệ như thế nào với yêu cầu cần đạt của các bài học trước đó bài bài học sau đó Tất cả các nội dung trên

Câu 10. Sau đây là yêu cầu cần đạt của mạch nội dung ” Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy” của chương trình khoa học lớp 5.

Năng lượng mặt trời, gió và nước chảy – Sử dụng năng lượng mặt trời – Sử dụng năng lượng gió

– Sử dụng năng lượng nước chảy

– Kể được tên một số phương tiện, máy móc và hoạt động của con người sử dụng năng lượng mặt trời, gió và nước chảy
– Thu thập, xử lí thông tin và trình diễn được (bằng những hình thức không giống nhau) về việc khai thác, sử dụng các dạng năng lượng nêu trên

Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học ở nhà trường, ý kiến nào sau đây thích hợp? Tùy vào thực tiễn, có thể thiết kế các bài học cho thích hợp Toàn bộ các yêu cầu trên phải thực hiện trong một bài học Mỗi mục (gạch đầu dòng) về yêu cầu cần đạt nói trên cần thiết kế một bài học riêng Mỗi loại năng lượng cần thiết kế một bài học riêng Câu 11. Phát biểu nào sau đây là ko thích hợp? Mỗi mục về yêu cần cần đạt trong chương trình có thể cần được thực hiện thông qua một số hoạt động dạy học Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường không giống nhau, thời lượng phân bổ cùng một mạch nội dung Việc thực hiện các mạch nội dung trong chương trình Khoa học là hoàn toàn độc lập với nhau. Trong kế hoạch dạy học môn Khoa học của hai trường không giống nhau, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ứng với cùng một yêu cầu có thể là không giống nhau. Câu 12. Trong các hoạt động sau, việc giám định Kế hoạch dạy học môn Khoa học có thể thực hiện thông qua các hoạt động nào? Lấy ý kiến phản hổi từ HS, cha mẹ HS Giáo viên tự giám định, rút kinh nghiệm về các kế hoạch bài dạy sau mỗi lần dạy Dự giờ, quan sát việc dạy và học; xem xét, phân tích công việc của thầy cô giáo, việc học tập của HS Tất cả các hoạt động trên. Câu 13. Sau đây là một số hoạt động trong các hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường. Hãy sắp xếp các hoạt động này theo trình tự thời kì thực hiện từ trước tới sau A. Các kế hoạch dạy học của thầy cô giáo được phê duyệt bởi tổ trưởng và Ban giám hiệu nhà trường B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Khoa học của nhà trường C. Từng thầy cô giáo cụ thể hóa kế hoạch dạy học môn Khoa học của tổ chuyên môn – xây dựng các Kế hoạch dạy học cụ thể của các bài cho thích hợp với thực tiễn lớp học. C, A, B B, C, A A, B, C A, C, B Câu 14. Việc lập kế hoạch dạy học môn Khoa học cần quan tâm tới phần năng lực nào? Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học Tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh Nhận thức khoa học tự nhiên Cả 3 thành phần trên. Câu 15. Các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên là gì? Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học. Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học; Tìm hiểu môi trường xung quanh; Tự học Nhận thức KHTN; Tìm hiểu môi trường xung quanh; năng lực làm việc nhóm Nhận thức KHTN; Giao tiếp; Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học Câu 16. Phát biểu nào sau đây về tăng trưởng các thành phần năng lực khoa học tự nhiên lúc thiết kế Kế hoạch dạy học là ko thích hợp? Có thể tăng trưởng khả năng vận dụng tri thức, kỹ năng đã học thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng Thành phần năng lực nhận thức khoa học tự nhiên chỉ có thể được tăng trưởng thông qua các hoạt động thực hành, ứng dụng Phát triển thành phần năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh chủ yếu thông qua các hoạt động xây dựng tri thức mới Thông qua hoạt động thảo luận của học trò, có thể rèn luyện kỹ năng giao tiếp của các em. Câu 17. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: giúp học trò thông qua quan sát, thí nghiệm, tìm và xử lí thông tin để rút ra tri thức mới? Thực hành Khám phá Khởi động và nêu vấn đề Ứng dụng Câu 18. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: hướng dẫn HS tiếp tục tìm hiểu, vận dụng tri thức, kỹ năng học từ bài học vào thực tiễn cuộc sống? Thực hành Khám phá Khởi động nêu vấn đề Ứng dụng Câu 19. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: giúp học trò huy động, nhớ lại nội dung các bài học hoặc kinh nghiệm thực tiễn có liên quan để sẵn sàng cho bài học mới? Thực hành Khám phá Khởi động nêu vấn đề Ứng dụng Câu 20. Hoạt động nào sau đây trong tiến trình dạy học có mục tiêu chính là: vận dụng tri thức, kỹ năng được học trong bài học? Thực hành Khám phá Khởi động nêu vấn đề. Hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng. 8. Đáp án module 4 môn Công nghệ Tiểu học 1. Mục tiêu môn Công nghệ cấp tiểu học bao gồm các thành tố nào sau đây? A. Phẩm chất năng lực B. Sự tích hợp tri thức, kỹ năng và thái độ C. Kiến thức, kỹ năng và thái độ D. Phẩm chất và năng lực 2. Mục tiêu của mỗi một bài môn Công nghệ ở Tiểu học phải đảm bảo yêu cầu nào sau đây? A. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ B. Chỉ cần có hành tố của năng lực công nghệ và phẩm chất C. Chỉ cần có một vài thành tố của năng lực chung và năng lực công nghệ và phẩm chất D. Có đủ các thành tố của năng lực chung, năng lực công nghệ và phẩm chất 3. Sự không giống nhau của yêu cầu cần đạt của môn Công nghệ ở cấp Tiểu Học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với mức độ cần đạt trong chương trình 2006 là gì? Cả ba phương án trên 4. Chọn đáp án đúng nhất Nội dung phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ là gì? Khác biệt phần lớn so với nội dung môn Thủ Công, Kĩ thuật 5. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ trong môn Tin Học và Công nghệ ở Tiểu Học là gì? Chú trọng tới tổ chức hoạt động học cho học trò. 6. Chọn đáp án đúng nhất Khi xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công Nghệ ở tiểu học cần đảm bảo yêu cầu nào sau đây? Lấy mục tiêu môn học làm cơ sở 7. Chọn đáp án đúng nhất Yêu cầu lúc xây dựng kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là gì? Đảm bảo hoàn thành mục tiêu của môn học 8. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây? Các nội dung trên và hàng ngũ thầy cô giáo 9. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học phân môn Công nghệ ở Tiểu Học là do người nào xây dựng? Giáo viên dạy phân môn Công nghệ 10. Chọn đáp án đúng nhất Người duyệt kế hoạch dạy học quan trọng nhất là người nào? Tổ trưởng chuyên môn 11. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học bài học bao gồm các nội dung chủ yếu nào sau đây: Mục tiêu, trọng tâm, sẵn sàng, phương pháp dạy học, tiến trình dạy học 12. Chọn đáp án đúng nhất Nguyên tắc quan trọng nhất lúc xây dựng Kế hoạch dạy học chủ đề/bài học là gì? Phcửa ải đảm bảo thực hiện mụ tiêu của chủ đề/bài học 13. Chọn đáp án đúng nhất Điều quan trọng nhất lúc xây dựng kế hoạch bài dạy là gì? Xây dựng các hoạt động học cho học trò 14. Chọn đáp án đúng nhất Cơ sở để xây dựng tiến trình dạy học bài học là gì? Logic của tri thức bài học 15. Chọn đáp án đúng nhất Điểm khác lạ rõ nhất của kế hoạch bài dạy minh họa về quạt máy so với kế hoạch dạy học truyền thống là gì? Thể hiện dạy học tích cực, tăng trưởng năng lực và phẩm chất học trò 16. Chọn đáp án đúng nhất Khi giám định Kế hoạch dạy học, cần chú trọng nhất tới việc nào sau đây? Giám định hoạt động học tập và kết quả học tập của học trò 17. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân thầy cô giáo có tác dụng gì? Giúp thầy cô giáo làm việc có kế hoạch được xây dựng sẵn sàng chu đáo 18. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân của thầy cô giáo chủ yếu tập trung vào nội dung nào? Kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ vừa học tập tăng lên năng lực của thầy cô giáo 19. Chọn đáp án đúng nhất Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu học tập nhập vai trò gì? Giúp thầy cô giáo tổ chức hoạt động học cho học trò thuận tiện 20. Chọn đáp án đúng nhất Trong kế hoạch bài dạy, Phiếu giám định nhập vai trò gì? Định hướng nhiệm vụ học tập cho học trò 21. Chọn đáp án đúng nhất Để đổi mới phương pháp dạy học, điều cần thiết là phải làm gì? Đổi mới rà soát, giám định tương ứng 22. Chọn đáp án đúng nhất Giám định về sự tiến bộ của học trò là gì? Cho điểm nhưng chú trọng tới nhận xét, định hướng, hướng dẫn 23. Chọn đáp án đúng nhất Với ý kiến dạy học tăng trưởng năng lực và phẩm chất học trò, trong rà soát giám định nên chú ý vấn đề nào sau đây: Chú trọng hơn tới giám định quá trình 24. Chọn đáp án đúng nhất Thầy, cô nên làm gì lúc giám định năng lực học trò? Yêu cầu học trò vận dụng tri thức để khắc phục vấn đề thực tiễn 25. Chọn đáp án đúng nhất Khi giám định trong dạy học thực hành, nên chủ yếu sử dụng các phương pháp nào sau đây? Sử dụng phương pháp quan sát, bảng điểm, thang giám định 26. Chọn đáp án đúng nhất Công nghệ thông tin được ứng dụng vào quá trình dạy học sẽ có tác dụng gì? Góp phần tăng lên chất lượng dạy học môn học 27. Chọn đáp án đúng nhất Lợi ích của thầy cô giáo Công nghệ có trình độ về Công nghệ thông tin là gì? Khai thác được thế mạnh của công nghệ thông tin để tăng lên chất lượng dạy học. 9. Đáp án module 4 môn Lịch sử – Địa lý Tiểu học 1. Bản thiết kế cụ thể về lộ trình triển khai thực hiện chương trình giáo dục phố thông của cấp học trong điều kiện cụ thể của nhà trường là gi? A. Phát triển chương trình giáo dục phổ thông. B. Nội dung giáo dục địa phương. C. Kế hoạch giáo dục nhà trường. D. Chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia. 2. Vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường là gì? A. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường. B. Giám toán và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường. C. Đóng góp ý kiến, thực hiện và giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục. D. Trực tiếp xây dựng dự thảo kế hoạch giáo dục nhà trường. Câu 3: Hãy chọn phương án ko chuẩn xác. Một thành phần trong cấu trúc kế hoạch giáo dục của nhà trường theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò là gì? A. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường. B. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp. C. Kế hoạch tổng hợp của năm học. D. Bối cảnh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

Câu 4: Lựa chọn nội dung ở cột bên phải thích hợp với các bước ở cột bên trái theo đúng thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường.

STT
Nội dung

1. Bước 1
A. Nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông cấp quốc gia và nội dung giáo dục địa phương

2. Bước 2
B. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học hoạt động giáo dục và kế hoạch giáo dục tổng thể của nhà trường

3. Bước 3
C. Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

4. Bước 4
D. Phân tích bối cảnh (Giám định tình hình)

5. Bước 5
E. Triển khai thực hiện, giám định và điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường

6. Bước 6
F. Tổng hợp của nhà trường, hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trưởng

G. Hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch giáo dục của nhà trường

H. Chỉ đạo, tổ chức xây dựng KHGD môn học HĐGD

A. 1-A; 2-D; 3-C; 4-B: 5-F; 6-G B. 1-G; 2-D: 3-C; 4-B; 5-F; 6-E C. 1-A: 2-C; 3-D: 4-B: 5-F; 6-H D. 1-A: 2-D: 3-C; 4-B; 5-G; 6-E Câu 5: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác. Ý nghĩa của việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học là gì? A. Cơ sở để các tổ trưởng chuyên môn, Ban giám hiệu nhà trường theo dõi, đôn đốc thực hiện các kế hoạch bộ môn. B. Cơ sở để xây dựng chương trình nhà trường, đảm bảo việc dạy học gắn với các điều kiện cụ thể. C. Góp phần đảm bảo sự thống nhất nhất mực giữa các bộ môn với nhau trong thực hiện các nhiệm vụ trong năm học. D. Căn cứ quan trọng để thầy cô giáo xây dựng kế hoạch dạy học các chủ đề bài học. Câu 6: Vai trò của thầy cô giáo bộ môn trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học là gì? A. Đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc trình Hiệu trưởng phê duyệt. B. Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch dạy học môn học, trình Tổ trưởng chuyên môn và Ban Gimật hiệu nhà trưởng phê duyệt để triển khai thực hiện. C. Là người thực hiện một cách triệt để theo đúng kế hoạch dạy học môn học đã được phê duyệt. D. Là những người giám định, thông qua kế hoạch dạy học môn học do Tổ trưởng chuyên môn xây dựng trước lúc đưa vào vận dụng trong năm học. Câu 7: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác. Ý kiến nào dưới đây ko phải là nguyên tắc trong xây dựng kế hoạch dạy học môn học? A. Đảm bảo tính khả thi và vừa sức đối với học trò. B. Đảm bảo tính logic và tính thống nhất. C. Đảm bảo tính linh hoạt. D. Đảm bảo tính cập nhật. Câu 8: Các nguyên tắc cần tuân thủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí là gì? A. Đảm bảo mục tiêu môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và tính khả thi. B. Đảm bảo mục tiêu môn học, phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng môn học. C. Đảm bảo mục tiêu, mạch nội dung và thời lượng môn học. D. Đảm bảo mục tiêu môn học; phục vụ yêu cầu cần đạt; đảm bảo mạch nội dung, thời lượng và sự thống nhất giữa các thầy cô giáo cùng khối lớp.

Câu 9: Lựa chọn các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các thời đoạn ở cột bên trái theo đúng thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn học.

STT
Nội dung

1. Giai đoạn 1
A. Xác định các nội dung chính trong kế hoạch dạy học môn học

2. Giai đoạn 2
B. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho các mạch nội dung

3. Giai đoạn 3
C. Xây dựng khung kế hoạch dạy học cho một chủ đề

D. Xây dựng kế hoạch bài dạy

A. 1-A, 2-C, 3-B B. 1-D. 2-A. 3-C C. 1-B, 2-C. 3-D D. 1-A, 2-C; 3-D Câu 10: Hãy lựa chọn nội dung ko chuẩn xác: Một trong những bước của thứ tự xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò: A. Phân tích đặc điểm, điều kiện của địa phương B. Xây dựng kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí tổng thể C. Xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề/bài học D. Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật HS Câu 11: Vì sao phải xây dựng Khung kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học, trong CTGDPT 2018? (chọn nhiều đáp án) A. Chương trình môn học ko quy định cụ thể nội dung cụ thể và số tiết tương ứng. B. Thực hiện định hướng giáo dục STEM, dạy học tích hợp. C. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò. D. Tính mở của chương trình. E. Chương trình mới sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa. Câu 12: Giáo viên có vai trò như thế nào trong việc thực hiện kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí? A. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp dạy học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại. B. Xác định và phân tích nhu cầu; xác định mục tiêu giáo dục; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học, phương pháp và hình thức dạy học, hình thức rà soát giám định kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại. C. Xác định và phân tích nhu cầu; đề xuất phương pháp và hình thức dạy học, hình thức rà soát giám định kết quả học tập và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại D. Xác định và phân tích nhu cầu; lựa chọn và sắp xếp nội dung môn học và đề xuất sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị dạy học hiện đại. Câu 13: Căn cứ để xác định nội dung dạy học của một chủ đề trong môn Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) là gì? A. Mục tiêu môn học B. Nhân vật dạy học C. Điều kiện dạy học D. Yêu cầu cần đạt Câu 14: Sắp xếp các bước theo thứ tự xây dựng kế hoạch bài dạy một chủ đề/bài học định hướng tăng trưởng phẩm chất và năng lực học trò. (1) Xác định mục tiêu dạy học (2) Nhận diện mục tiêu tối thiểu và nội dung từ yêu cầu cần đạt (3) Xác định chuỗi các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, phương án giám định (4) Xây dựng các hoạt động dạy học cụ thể (5) Soạn dụng cụ giám định A. (2). (1), (3), (4), (5) B. (2). (1), (3), (4) C. (1), (2), (3), (4) D. (1), (2), (3), (4), (5) Câu 15: (Chọn nhiều đáp án) Những căn cứ nào được sử dụng để xác định mục tiêu của chủ đề/bài học lúc xây dựng kế hoạch bài dạy? A. Phẩm chất và năng lực hiện nay của học trò lớp dạy. B. Đặc điểm xây dựng nội dung tri thức, vào phương tiện, thiết bị dạy học C. Kinh nghiệm của thầy cô giáo. D. Yêu cầu cần đạt của chủ đề/bài học. Câu 16: Hãy chọn nội dung ko chuẩn xác: Khi xác định mục tiêu của một bài dạy Lịch sử và Địa lí (Tiểu học) cụ thể, cần trả lời câu hỏi nào dưới đây? A. Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực chung nào? B. Bài học góp phần giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những phẩm chất nào? C. Cần sử dụng hình thức dạy học nào lúc tổ chức các hoạt động học tập của học trò? D. Bài học giúp học trò tạo nên và tăng trưởng những năng lực đặc thù nào? Câu 17: Việc tổ chức hoạt động học tập cho học trò theo định hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực được thực hiện theo tiến trình nào dưới đây? A. Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng. B. Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập. C. Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập. D. Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng.

Câu 18: Nối các hoạt động dạy học với các hình thức thực hiện các hoạt động tương ứng.

1 Khởi động
D. Giúp học trò thực hành những điều đã học để nhận thức, khắc phục những tình huống có thực trong đời sống.

2. Khám phá
C. Đặt học trò vào những tình huống để giúp các em cũng có tri thức, rèn luyện kỹ năng thực hành.

3. Luyện tập

B. Đưa học trò vào tình huống mới để giúp các em có những hiểu biết và kinh nghiệm mới.

4. Vận dụng
A. Tổ chức cho học trò san sớt những điều đã trải nghiệm liên quan tới bài học, để sẵn sàng cho bài học mới; tạo tâm thể học tập cho học trò.

A. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C B. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A C. 1-D, 2-C, 3B, 4-A D. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D Câu 19: Một trong những tiêu chí giám định kế hoạch bài dạy và tài liệu dạy học là A. Mức độ tích cực, chủ động, thông minh, hợp tác của học trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập. B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. C. Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học trò. D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò. Câu 20: Hãy chọn nội dung KHÔNG chuẩn xác: Một trong những tiêu chí giám định kế hoạch và tài liệu dạy học là: A. Mức độ sinh động, thu hút học trò của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. B. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và thành phầm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. C. Mức độ hợp pháp của phương án rà soát, giám định trong quá trình tổ chức hoạt động học của học trò. D. Mức độ thích hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. Câu 21: Một trong những tiêu chí giám định nội dung tổ chức hoạt động cho học trò là: A. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. B. Mức độ đúng mực, chuẩn xác, thích hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học trò. C. Mức độ hợp pháp của phương án rà soát, giám định trong quá trình tổ chức hoạt động học của học trò. D. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò. Câu 22: Một trong những tiêu chí giám định hoạt động của học trò là: A. Mức độ tham gia tích cực của học trò trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. B. Mức độ hiệu quả hoạt động của thầy cô giáo trong việc tổng hợp, phân tích, giám định kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học trò. C. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại của học trò. D. Mức độ thích hợp, hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ và khuyến khích học trò hợp tác, giúp sức nhau lúc thực hiện nhiệm vụ học tập. Câu 23: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “… cho phép các nhà quản lý tập trung sự chú ý của mình vào các mục tiêu dạy học tăng trưởng năng lực phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường trong kỳ học, năm học” A. Kế hoạch dạy học. B. Kế hoạch dạy học và giáo dục C. Kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm. D. Kế hoạch tư nhân. Câu 24: (Chọn nhiều phương án đúng) Kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học có vai trò gì? A. Giảm tính bất ổn định của thầy cô giáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục. B. Là chìa khoá cho việc thực hiện một cách hiệu quả những mục tiêu đã đề ra của nhà trường. C. Là văn bản giúp Ban Gimật hiệu giám sát hoạt động dạy học và giáo dục của từng thầy cô giáo trong nhà trường. D. Phối hợp nỗ lực của các thầy cô giáo với cán bộ quản lý nhà trường. Câu 25: Việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc nào? 1. Đảm bảo tính pháp lí. 2. Đảm bảo tính thực tiễn. 3. Đảm bảo tính vừa sức. 4. Đảm bảo tính khoa học. 5. Đảm bảo tính thẩm mỹ. 6. Đảm bảo tính đồng bộ và lịch sử cụ thể. A. 1, 2, 3, 4, 5 B. 2, 3, 4, 6 C. 1, 2, 3, 5, 6. Câu 26: Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân trong năm học được sắp xếp theo trật tự nào? 1. Xác định nhiệm vụ nội dung công việc và sắp xếp trật tự ưu tiên cho các nhiệm vụ 2. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục tư nhân 3. Xác định căn cứ pháp lí và thực tiễn 4. Tổ chức thực hiện 5. Kiểm tra, giám định và hiệu chỉnh/hoàn thiện kế hoạch tư nhân A. 3, 2, 1, 4, 5. B. 3, 2, 4, 1, 5. C. 2, 3,1, 5, 4. D. 1, 2, 3, 4, 5. Câu 27: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thông tin “……là bản thiết kế các công việc nhưng mà GV sẽ thực hiện để tăng trưởng tư nhân, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới các mục tiêu cho sự tăng trưởng chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của GV”. A. Kế hoạch bài học. B. Kế hoạch tự học. C. Kế hoạch giáo dục. D. Kế hoạch dạy học. 10. Đáp án module 4 môn Giáo dục thể chất Tiểu học 1. Chương trình môn GDTC cần được cụ thể hoá ở cấp độ nhà trường thông qua văn bản/ tài liệu nào? A. Hướng dẫn thực hiện CT B. Kế hoạch bài dạy môn học C. Kế hoạch dạy học môn học D. Sách giáo khoa môn học 2. Câu nào sau đây nêu đúng nhất về đặc điểm của KHDH môn GDTC? A. Chương trình GDTC riêng, khác lạ của mỗi nhà trường, tương thích với với điều kiện của nhà trường như đặc điểm HS, GV, hạ tầng. B. Cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường rà soát, giám sát, quản li thích hợp và hiệu quả việc thực hiện CT quốc gia trong mỗi nhà trường. C. Cụ thế hoá mục tiêu, yêu cầu cần đạt, nội dung, PP, hình thức tổ chức và giám định HS trong CT GDTC quốc gia thích hợp với thực tiễn nhà trường D. Tăng lên mục tiêu phẩm chất, năng lực và yêu cầu cần đạt trong CT GDTC quốc gia trong mỗi nhà trường. Câu 3: Căn cứ trước nhất cần chú ý lúc xây dựng KHDH môn GDTC là gì? A. Các văn bản chỉ huy quản lí B. CT tổng thể, CT môn GDTC C. Điều kiện của nhà trường D. Kĩ thuật, hình thức tổ chức dạy học Câu 4: KHDH môn GDTC cần được triển khai như thế nào trong thực tiễn giảng dạy? A. Tuân thủ từng nội dung cụ thể trong KHDH B. Có thể tùy ý thay đổi mục tiêu theo ý muốn của người GV C. Sử dụng linh hoạt, có thể điều chỉnh hình thức tổ chức thích hợp với thực tiễn D. Theo sát từng mục trong kế hoạch và chỉ điều chỉnh ở năm học sau Câu 5: Quy trình xây dựng KHDH môn GDTC cần theo trình tự nào? (1) Hoàn thiện và phê duyệt KHDH môn học (2) Phân tích đặc điểm, điều kiện của nhà trường và nhân vật HS (3) Tìm hiểu CT tổng thể, CT môn học, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở, Phòng, CT nhà trường (4) Xây dựng KHBD theo chủ đề/bài học (5) Xây dựng KHDH môn học A. 3-1-2-4-5 B. 3-2-5-4-1 C. 3-5-4-2-1 D. 3-4-5-2-1 Câu 6: Việc xây dựng KHDH môn GDTC trong nhà trường cần sự tham gia, đóng góp chính của những nhân vật nào? A. Các ban ngành đoàn thể cán bộ và GV nhà trường B. Cán bộ quản lý nhà trường và GV GDTC C. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC D. Cán bộ quản lý nhà trường, tổ chuyên môn GDTC, GV GDTC Câu 7: Vì sao lúc xây dựng KHDH GDTC lại cần chú ý tới đặc điểm của nhà trường và nhân vật HS? A. Để xem xét các mặt không giống nhau trong chương trình giáo dục địa phương B. Để đảm bảo tính thích hợp và hiệu quả trong thực tiễn giảng dạy ở nhà trường C. Để liên kết với những khía cạnh khác trong lúc thực hiện chương trình D. Để trình bày những điểm mạnh của nhà trường trong lúc xây dựng KHDH Câu 8: KHDH môn GDTC có thể bao gồm những nội dung giáo dục nào? A. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các ND giáo dục truyền thống địa phương B. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung GV tự lựa chọn. C. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung tự chọn D. Các nội dung buộc phải trong chương trình; các nội dung tự chọn, ND giáo dục truyền thống địa phương Câu 9: Quan niệm thế nào nào sau đây chưa đúng lúc xây dựng và thực hiện một KHBD? A. KHBD là sự cụ thể hoá KHDH môn học ở cấp độ từng bài học chủ đề B. KHBD bao gồm nhiều thành tổ của quá trình dạy học và đưa ra một tiến trình dự kiến để thực hiện hiệu quả. C. KHBD đã được tổ chuyên môn, BGH phê duyệt nên cần tuân thủ đúng theo quy định. D. KHBD trình bày được sự tự chủ, linh hoạt GV lúc tổ chức trong thực tiễn lớp học. Câu 10: Trong một KHBD theo chủ đề/bài học, cần có những thành tố cơ bản nào? A. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học: thời kì da nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, nhận xét giám định, rút kinh nghiệm. B. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời kì dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, rút kinh nghiệm. C. Tiêu đề; mục tiêu, phương tiện, thiết bị dạy học; thời kì dạy học; nội dung, PP, hình thức tổ chức hoạt động, dự kiến lượt lời của GV và HS; nhận xét; giám định. D. Tiêu đề: mục tiêu; phương tiện, thiết bị dạy học, thời kì dạy học: nội dung, nhận xét giám định, rút kinh nghiệm và điều chỉnh cho những giờ dạy sau. Câu 11: Thành tố nào cần được xác định trước nhất lúc xây dựng ĐHBD theo chủ đề/bài học? A. Mục tiêu B. Nội dung dạy học C. Phương pháp D. Trang thiết bị dạy học Câu 12: Trong quá trình thực hiện một KHBD theo chủ đề/bài học trong thực tiễn lớp học, thành tố nào GV có thể cho phép HS lựa chọn hoặc thay đổi? A. Mục tiêu bài học B. Hoạt động học tập C. Kết quả rà soát, giám định D. Nội dung dạy học Câu 13: Tiến trình tổ chức một chủ đề bài học trong giờ học GDTC thông thường nên được phân thành những hoạt động nào? A. Mở đầu, tạo nên KT mới, luyện tập, vận dụng B. Mở đầu, tạo nên KT mới, tăng lên, mở rộng C. Nhận biết, tìm hiểu nội dung, tăng lên, mở rộng D. Nhận biết, hiểu, luyện tập, vận dụng, mở rộng Câu 14: Việc xác định yêu cầu cần đạt đối với HS trong ĐHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần căn cứ trên thành tố nào? A. Sách giáo khoa, tài liệu tham khảo GDTC B. Yêu cầu cần đạt trong chương trình, KHDH môn GDTC C. Đặc điểm, thị hiếu của HS và gia đình HS D. Đặc điểm, điều kiện của nhà trường Câu 15: Theo chương trình GDTC 2018, mục tiêu quan trọng nhất của KHBD theo chủ đề/bài học môn GDTC cần hướng tới là gì? A. Phát triển các năng lực và phẩm chất cho HS B. Lĩnh hội được nội dung của bài học và có khả năng luyện tập C. Đạt được các yêu cầu cần đạt liên quan tới nội dung buộc phải và tự chọn. D. Tổ chức được nhiều hoạt động cho HS trải nghiệm Câu 16: Trong nội dung dạy học tự chọn cho HS tiểu học, GV cần chú ý nhất ở điểm nào trong các điểm sau đây? A. Lựa chọn nội dung thi đua, tăng tính cạnh tranh cho các HS B. Lựa chọn các nội dung là các môn thể thao đối kháng. C. Lựa chọn nội dung phát triển hơn một tẹo so với yêu cầu cần đạt. D. Lựa chọn nội dung thích hợp với thể trạng, thị hiếu, thế hệ và điều kiện nhà trường Câu 17: Tính vừa sức trong việc lựa chọn nội dung dạy học môn GDTC được trình bày như thế nào? A. Chứa điều thử thách cho HS B Thân thiện, gắn bó với HS C. Dựa trên thị hiếu, hứng thú của HS D. Dựa trên khả năng, nền tảng về thể chất của HS Câu 18: Để tăng cường khả năng vận dụng Năng lực của HS vào đời sống, GV cần chú ý điểm nào sau đây trong KHBD theo chủ đề/bài học: A. Nội dung bài học cần phong phú, nhiều chủng loại cho HS nhiều trải nghiệm không giống nhau trong lĩnh vực thể thao. B. Hướng dẫn HS những kỹ năng sơ giản về vệ sinh tư nhân, an toàn trong tập luyện C. Tăng cường các nội dung thực hành gắn với bối cảnh, điều kiện sống thường nhật của HS D. Tăng cường các nội dung thực hành luyện tập để khuyến khích HS. Câu 19: Hình thức nào sau đây GV nên sử dụng để tạo ko khí vui vẻ, sôi nổi, trong tập luyện? A. Cho các hoạt động tăng lên, mới mẻ để tăng cường thêm NL HS B. Cho HS chơi trò chơi, liên kết các hoạt động âm nhạc, mỹ thuật, trải nghiệm C. Cho HS luyện tập, củng cố những nội dung liên quan tới bài học D. Tổ chức các hoạt động mang tính thử thách, cho HS thử nhiều hoạt động mới. Câu 20: Trong tiến trình tổ chức dạy học, GV nên tổ chức hoạt động vận dụng theo cách nào để phát huy khả năng tự học, tự luyện tập của HS? A. Giao các bài luyện tập cụ thể cho HS luyện tập cùng nhau B. Tổ chức hoạt động thi đấu xúc tiến HS luyện tập vận dụng C. Tự do chơi theo thị hiếu tư nhân D. Tự nghiên cứu các nguồn tài liệu, tự tập luyện các nội dung học tập đã được hướng dẫn Câu 21: Việc giám định HS trong giờ GDTC cần thực hiện như thế nào để khuyến khích được tất cả HS trong lớp? A. Chỉ xác nhận kết quả cuối cùng của HS. B. Xác nhận năng lực thể chất nổi trội và sự hứng thú của HS. C. Xác nhận sự tiến bộ và kết quả HS đạt được của HS. D. Xác nhận sự tiến bộ vượt trội của HS Câu 22: Những PP nào sau đây nên được sử dụng để tăng cường hiệu quả, hạn chế thời kì giảng dạy tri thức mới trong giờ học GDTC? A. PP luyện tập B. PP thuyết giảng C. PP trò chơi D. PP trực quan Câu 23: Để khai thác và sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học giải quyết được yêu cầu CTGDTC mới trong bối cảnh hiện nay, GV cần làm gì? A. Cần vận dụng công nghệ thông tin truyền thông và những thành tựu của khoa học, kỹ thuật trong dạy học trong tất cả các tiết học B. Lựa chọn các trang thiết bị dạy học cơ bản và tăng lên ở một số nội dung để tăng cường NL thể chất cho HS C. Sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT quy định liên kết với thiết bị tự làm, thiết bị công nghệ thông tin thích hợp. D. Tập trung sử dụng đủ và hiệu quả phương tiện, thiết bị dạy học tối thiểu do Bộ GD&ĐT Câu 24: Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ GDTC? A. An toàn, thích hợp, tiết kiệm, thẩm mĩ, hiệu quả B. An toàn, thẩm mĩ, hiệu quả C. Thẩm mĩ, tiết kiệm, hiệu quả D. Tiết kiệm, an toàn, hiệu quả Câu 25: Hình thức nào sau đây nên được lựa chọn cho Hoạt động mở đầu nhằm tăng hứng thú và tập trung cho HS? A. Hỏi đáp giao lưu với HS, rà soát tri thức đã học, khởi động, chơi trò chơi B. Kiểm tra bài cũ, khởi động, học bài mới C. Bài tập khởi động, hỏi đáp giao lưu với HS, dạy nội dung trọng tâm D. Vấn đáp một số HS, dạy nội dung trọng tâm, định hướng vận dụng Câu 26: Hình thức nào sau đây có thể xúc tiến sự tự tin, tích cực của những HS hạn chế khả năng vận động lúc tham gia các hoạt động? A. Tổ chức các hoạt động vừa sức cho các em tham gia B. Giao quyền cho các em điều khiển hoạt động của nhóm. C. Cho các em hoạt động nhóm với những HS nổi trội về NL thể chất. D. Cho các em hoạt động độc lập với các hình thức riêng lẻ. Câu 27: Tiêu chí nào quan trọng nhất để giám định một giờ dạy GDTC thành công? A. HS tăng trưởng các NL, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn GDTC và các hoạt động thể thao B. HS hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong bài học V. HS hiểu được các bài tập GV hướng dẫn D. HS vượt qua được thử thách liên quan tới hoạt động thể chất và thấy tự tin hơn 11. Đáp án module 4 môn Âm nhạc Tiểu học 1. Chọn đáp án đúng nhất Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực trình bày âm nhạc. Bước đầu biết hát một mình và hát cùng người khác, trình bày đúng nhạc điệu và lời ca, diễn tả được sắc thái và tình cảm của bài hát. Bước đầu biết giám định kỹ năng trình bày âm nhạc của bản thân và người khác. Biết lắng tai và san sớt lúc cùng hát với bạn. 2. Chọn đáp án đúng nhất Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực hiểu biết và cảm thụ âm nhạc Biết chơi nhạc cụ một mình và cùng người khác, trình bày đúng tiết tấu và nhạc điệu. Biết làm dụng cụ học tập đơn giản theo hướng dẫn của thầy cô giáo: biết tưởng tượng lúc nghe nhạc ko lời. Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng, nhận mặt được sự giống hoặc không giống nhau của các câu nhạc. Biết phối hợp trong làm việc nhóm 3. Chọn các đáp án đúng Hãy chọn phương án chỉ thành phần năng lực Ứng dụng và thông minh âm nhạc. (Chọn nhiều phương án) Đọc nhạc đúng tên nốt, đọc đúng cao độ và trường độ Bước đầu biết mô phỏng, tái tạo một số âm thanh thân thuộc trong cuộc sống: biết lặp lại có thay đổi màu tiết tấu và nhạc điệu đơn giản theo hướng dẫn của thầy cô giáo Bước đầu cảm thu được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc, phân biệt được sự không giống nhau trong từng tính chất âm nhạc Biết san sớt hiểu biết về âm nhạc với người khác lạ trình diễn các tiết mục âm nhạc với hình thức thích hợp 4. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các ý sau theo đúng trình tự yêu cầu phân tích mối quan hệ giữa Chương trình giáo dục phổ thông với Chương trình môn học Âm nhạc. A. Về mục tiêu B. Về nội dung C. Về ý kiến D. Về yêu cầu cần đạt E. Về rà soát giám định F. Về phương pháp D, A, B, G, C, E C, A, B, D, G, E E, A, B, G, C, D C, A, B, D, C, E 5. Chọn đáp án đúng nhất Hãy lựa chọn và sắp xếp theo đúng trật tự (từ 1 tới 4) của các căn cứ xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc. A. Căn cứ trên các chỉ thị về nhiệm vụ năm học của cấp Lãnh đạo của Bộ, Sở phòng quản lý và chỉ huy chuyên môn và theo khung thời kì 35 tuần thực học (học kỳ 1: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần), triển khai các nội dung chương trình môn học và yêu cầu rà soát, giám định kết quả học tập. B. Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc ban hành kèm theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Huấn luyện. C. Căn cứ trên điều kiện về CƠ SỞ vật chất, trang thiết bị, nhạc cụ, phương tiện, thiết bị Công nghệ phục vụ cho việc dạy và học môn Âm nhạc và trình độ của hàng ngũ thầy cô giáo âm nhạc ở địa phương. D. Căn cứ trên nội dung sách giáo khoa môn học. 1 – B, 2 – C, 3 – D, 4 – A 1 – B, 2 – A, 3 – D, 4 – C 1 – C, 2 – A, 3 – D, 4 – B 1 – A, 2- C, 3 – D, 4 – B 6. Chọn đáp án đúng nhất Hãy cho biết đâu là ý đúng trong Khái niệm kế hoạch dạy học môn Âm nhạc? Là văn bản xác định tiến trình triển khai nội dung của môn học Âm nhạc. Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc. Là văn bản xác định các nguyên tắc xây dựng Kế hoạch giáo dục nhà trường về môn Âm nhạc. Căn cứ xây dựng kế hoạch môn Âm nhạc. 7. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng trật tự mức độ quan trọng. A. Dựa theo cấu trúc bài học của bộ sách giáo khoa Âm nhạc, đảm bảo lo,gic của chương trình và gắn với đặc điểm của vùng miền. B. Bám sát khung thời lượng, nội dung và yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 của khối lớp và khung thời kì qui định ở bậc tiểu học. C. Bám sát qui trình, các phương pháp và kĩ thuật giám định tăng trưởng năng lực học trò D. Lựa chọn các nội dung xây dựng các chủ đề dạy học, tích hợp tri thức nội môn và lồng ghép Kiến thức liên môn thích hợp, E. Khai thác và sử dụng hợp lý phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực thích hợp, trên Cơ sở bám sát tri thức cơ bản Then chốt và tỉnh “mở” để thích hợp với khả năng học tập của HS ở các địa phương. D, A, C, E, B B, A, D, E, C C, A, B, E, D B, A, C, E, D 8. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các nội dung sau theo trình tự hợp lý trong cấu trúc Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc. A. Chủ đề bài học và số tiết B. Các yêu cầu cần đạt C. Nội dung B, C, A A, C, B A, B, C 9. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các bước xây dựng dưới đây cho đúng qui trình Xây dựng kế hoạch dạy học môn Âm nhạc. A, Tổ chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu Sách giáo khoa môn Âm nhạc bám sát yêu cầu cần đạt của Chương trình môn học Âm nhạc 2018 đối chiếu sang sách giáo khoa Âm nhạc để lựa chọn chủ đề, nội dung, ngữ liệu cho bài học. B. Căn cứ vào khung thời lượng cho học ki, năm học để lựa chọn chủ đề và sắp xếp vào các tuần tháng học kì thích hợp. C. Lựa chọn chủ đề, mạch nội dung liên kết phục vụ yêu cầu về phăm chất và năng lực. D. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch giáo dục môn học Âm nhạc. D, A, C, B B, A, D, C. A, C, B, D 10. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các tiêu chí giám định Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc theo đúng mức độ ưu tiên. A. Triển khai đầy đủ, có tính hệ thống các mạch nội dung theo tỉ lệ % qui định tại CTMH Âm nhạc bao gồm mức độ cơ bản và mở rộng. B. Đảm bảo tuân thủ ý kiến, định hướng, khung CTGDPTIT và chương trình môn Âm nhạc, phục vụ các mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ giáo dục chung của bác học và môn học. C. Bám sát các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của CTGDPT môn Âm nhạc, CÓ sự linh hoạt, thích hợp với khả năng học tập môn học của HS ở địa phương. D. Đã căn cứ trên các điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị dạy học Âm nhạc và trình độ của hàng ngũ thầy cô giáo ở địa phương. D, A, C, B B, A, C, D 11. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch dạy học môn học Âm nhạc trong Tài liệu tập huấn được trình diễn gồm mấy bao gồm mấy cột nội dung? 2 cột nội dung 3 cột nội dung 4 cột nội dung 5 cột nội dung 12. Chọn đáp án đúng nhất Câu nào trong các phương án dưới đây trình bày vai trò của Kế hoạch bài dạy trong thực hiện mục tiêu môn học? Kế hoạch bài dạy theo chủ đề ko chỉ là việc đưa ra dung lượng, đơn vị tri thức nhưng mà thầy cô giáo phải chuyển tải trong tiến trình tổ chức dạy học nhưng mà còn cho thấy hình thức triển khai bài học tới với học trò. Dạy học theo chủ đề là việc kiến tạo nên các bài học với sự tim tôi về chất liệu, hình ảnh, nội dung bài học, các chủ để… có sự giao thoa, thân thiện, tương đồng… Kế hoạch dạy học xây dựng trên căn cứ về đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức và khả năng thực hành của học trò. 13. Chọn đáp án đúng nhất Trong các phương án dưới đây, hãy chọn điểm quan trọng lúc xây dựng kế hoạch bài học môn Âm nhạc để tăng trưởng năng lực cho học trò tiểu học. Thể hiện nội dung các hoạt động Thể hiện mức độ cơ bản và phân hoá trong các phần của cấu trúc Thể hiện sự liên kết giữa mẫu hình truyền thống và hiện đại 14. Chọn đáp án đúng nhất Vị trí và quan hệ giữa Kế hoạch bài dạy với Kế hoạch dạy học môn học là mối quan hệ nào trong các phương án sau đây? Tương hỗ Tính hệ thống Lồng ghép Đồng đằng 15. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng trình tự các nguyên tắc xây dựng kế hoạch bài dạy. A. Xác định mục tiêu yêu cầu cần đạt và năng lực hưởng tới. B. Xác định chủ đề dạy học và dự kiến số tiết. C. Phân chia các nội dung của bài học bao gồm: nội dung chính và nội dung liên kết (ôn tập). D. Xác định các hình thức rà soát giám định phẩm chất và năng lực học trò. E. Xác định các phương pháp kĩ thuật và hinh thức tổ chức dạy học. B, C, A, D, E C, B, E, D, A B, A, C, E, D E, C, D, B, A 16. Chọn đáp án đúng nhất Hãy điền tên vào các cột trong kế hoạch bài dạy dưới đây theo trật tự từ trái sang phải. A. Nội dung chủ đề B. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

C. Yêu cầu cần đạt

(1) (2)

(3)

1 – A, 2 – B, 3 – C 1 – B, 2 – C, 3 – A 1 – A, 2 – C, 3 – B 17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy ghi tên các thời đoạn trong qui trình thiết kế chủ đề và nội dung bài học

A. Phân tích chủ đề bài học
B. Xây dựng kế hoạch chủ đề bài học.

Giai đoạn 1
Giai đoạn 2

1 – B, 2 – A 1 – A, 2 – B 18. Chọn đáp án đúng nhất Hãy điền tên theo trật tự các thành phần của bài học tăng trưởng phần chất năng lực vào các ô dưới đây. A. Mở đầu B. Khám phá/Kiến thức mới C. Vận dụng, thông minh D. Thực hành, Luyện tập 1 – A, 2 – B, 3 – C, 4 – D 1 – B, 2 – C, 3 – A, 4 – D 1 – A, 2 – C, 3 – B, 4 – D 1 – A, 2 – B, 3 – D, 4 – C 19. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây theo đúng các bước phân tích hoạt động học của học trò. A. Khả năng trình diễn những tri thức hiểu biết trong nội dung của bài học những tri thức kinh nghiệm đã có và tri thức hiểu biết mới) B. Mức độ hứng thú và sẵn sàng tham gia vào hoạt động học. C. Khả năng quan sát và điều chỉnh hành vi kỹ năng của tư nhân trong phối hợp với tập thể nhóm. D. Mức độ trình bày xúc cảm lúc thực hành các kỹ năng thích hợp với nội dung và tính chất của âm nhạc. E. Luôn là người có nhiều ý kiến phát biểu ý tưởng mới trình bày được vai trò tổ chức điều khiển các hoạt động của nhóm. F. Mức độ chủ động, tích cực trong tự giám định và giám định các bạn G. Mức độ tương tác, hỗ trợ, và san sớt các ý tưởng mới của tư nhân trong lúc thảo luận nhóm. B, C, A, D, H, E, G C, B, E, D, A, G, H B, A, D, C, G, E, H E, C, D, B, A, H, G 20. Chọn đáp án đúng nhất Hãy sắp xếp các nội dung dưới đây đúng theo các tiêu chí phân tích bài học. A. Các yêu cầu cần đạt theo chương trình được triển khai cụ thể như thế nào vào việc lựa chọn các mạch nội dung của chủ đề nhằm phục vụ yêu cầu dạy học tăng trưởng năng lực? B. Mức độ nội dung đã thích hợp với mặt bằng chung? Sự kết nối mức độ cơ bản và phân hóa Có tính ” mở” Có khả thi? C. Sự logic của tên và tiêu đề bài hát và các nội dung liên kết gắn kết với chủ đề. D. Cách triển khai nội dung trong các hoạt động đã nhiều chủng loại và tích hợp các nội dung để tạo điều kiện cho việc triển khai hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, dạy học đa phương tiện? liên kết các phương pháp dạy học đặc thù và phương pháp truyền thống? E. Việc phân bố tổng số tiết của chủ đề, và lượng tri thức triển khai trong từng tiết. F. Các phương pháp và kĩ thuật giám định đã thích hợp với nội dung và tiến trình dạy học? các tiêu chí, chỉ bảo mức độ năng lực của học trò đã tường minh: Học trò đã tự giám định và phụ huynh cũng có tham gia vào quá trình giám định hay ko? G, C, D, B, A, E C, G, D, B, E, A A, C, B, E, D, G D, C, G, B, E, A 12. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin 1. Dụng cụ nào sau đây được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trực tuyến? B. Google Driver 2. Chọn đáp án đúng nhất? D. Thư mục chứa tệp và thư mục. 3. Các định dạng của tệp hình ảnh là? C. jpg, gif. png 4. Dụng cụ nào sau đây dùng để san sớt và đăng tải video? C. Youtube 5. Dây tín hiệu nào sau đây sử dụng để kết nối máy chiếu và máy tính? B. VGA, HDMI. 6. Danh sách nào sau là các ứng dụng cho phép thay đổi ảnh? D. Paint, Powerpoint, Edraw Max. 7. Để thực hiện in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau đây? A. Ctrl + P 8. Để giúp các thiện chất lượng âm thanh lúc thực hiện thu thanh bằng điện thoại, ta ko nên? C. ngắt kết nối điện thoại/internet 9. Để chụp màn hình máy tính, ta có thể dùng dụng cụ sẵn nào trên hệ quản lý Window? D. Snipping tool 10. Đâu ko phải là định dạng video? B. mp3 11. Định dạng nào sau đây hỗ trợ lưu hình ảnh với nền trong suốt? C. PNG 12. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Thư mục có thể chứa tập tin 13. Kiểu gõ tiếng việt phổ thông nhất hiện nay là? A. Telex 14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C? A. Sao chép 15. Ở Việt Nam hiện nay đa số các máy tính các nhân dùng hệ quản lý gì? C. Windows 16. Phím tắt tương đương với lệnh dán (Paste) là? D. Ctrl + V 17. Phát biểu nào đúng về ứng dụng Paint? C. Paint được cài sẵn trên hệ quản lý Windows 18. Phần mềm nào sau đây hỗ trợ quay màn hình D. Powerpoint 19. Phần mềm nào sau đây giúp thay đổi video trên điện thoại? A. Vivavideo 20. Phần mềm chụp màn hình máy tính nào sau đây có sẵn trong các máy tính dùng hệ quản lý Windows? D. Snipping Tools 21. Phần mềm nào là ứng dụng hỗ trợ trình chiếu, trình diễn bài giảng? D. Powerpoint 22. Phát biểu nào sau đây ko đúng lúc nói về tiện ích của nén tập tin? B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung nhưng mà ko cần dùng ứng dụng 23. Tập có phần mở rộng là .Doc là? C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra 24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để? C. Chọn toàn thể văn bản 25. Trong ứng dụng Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực hiện hiệu ứng nào sau đây? C. Echo 26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, dụng cụ sẵn có nào sau đây được dùng để thu thanh? A. Voice Recorder 27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm dụng cụ D. Paragraph 28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung lượng nhỏ nhất? D. WMV 29. VSDC Video Editor là ứng dụng cho phép? B. quay lại màn hình, thay đổi video. 10. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học 1. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Việc nghiên cứu các văn bản chỉ huy hướng dẫn tạo điều kiện cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý đồng thời thích hợp với chỉ huy của ngành và địa phương. 2. Chọn đáp án đúng nhất? Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do người nào ban hành? Đáp án: Hiệu trưởng trường tiểu học 3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực biệ,. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm. 4. Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường tiểu học 5. Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được tăng lên lúc hàng ngũ cán bộ quản lý tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường Xây dựng được tiêu chí quan trọng giám định cán bộ quản lý theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

6. Nối để sắp xếp cho đúng trật tự Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

7. Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai) Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyêntrong xây dựng kề hoạch giáo dục của nhà trường trình bày ở việc tuân thủ tuân thủ chỉ huy,hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các đối tác liên quan trongvà ngoài nhà trường từ khâu thiết kế tới thời đoạn thực thị. Đáp án: Đúng 8. Điền hoặc chọn từ thích hợp vảo chỗ trống Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quan niệm phát triên chương trình giáo dục phổ thông là: “Các trường xây dựng kế hoạch giáo dục riêng cho trường mình một cách linh hoạt, mềm mỏng, thích hợp với điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đảm bảo mục tiêu và chất lượng giáo dục.

9. Nối

10. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai) Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường đảm bảo nội dung như kếhoạch thời kì tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bất buộc, môn học tự chọn,đám bảo tổng số tiết/tuần học được quy định trong chương trình cấp tiêu học; bỏ trí thời gianthực hiện chương trình đảm bảo tính khoa học, sư phạm, ko gây sức ép đối với học trò. Đáp án: Sai 11. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau: B. Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu giáo dục năm học, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện. 12. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/ cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học nhằm đạt tới mục tiêu: Phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, thông minh của tôt chuyên môn. thầy cô giáo trong việc thực hiện chương trình giáo đục phổ thông cấp tiêu học: khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, thích hợp thực tiễn, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhắm phát triên năng lực phẩm chất học trò. 13. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Khi xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cần lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục của địa phương vào chương trình các môn học, hoạt động trải nghiệm đề thích hợp với đặc điểm tâm lí, trình độ tăng trưởng nhận thức của học trò theo từng khối lớp đảm bảo mục tiêu, yêu cầu cẩn đạt của các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định, ko gây sức ép, quá tải cho học trò lúc thực hiện. 14. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhả trường trong môi quan hệ gắn bó giữa nhả trường. gia đình và số đông xã hội là quán triệt ý kiến tăng trưởng giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước vả của toàn dân cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy thực hiện, đảm bảo điều kiện thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước đối với thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục trường tiểu học. 15. Chọn đáp án đúng nhất . Nguyên tắc đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học và cấp học giúp việcxây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiêu học được thiết kế như thế nào? B. Một cách chủ động và linh hoạt với những điều chỉnh, bổ sung về yêu cầu cần đạt 16. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trồng Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao goomg tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện. phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục từng năm. 17. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai) Chương trình tổng thể là cơ sở đề biên soạn chương trình môn học, hoạt động giáo dục đảmbáo tính đặc thù về mục tiêu và nội dung giáo dục về cầu trúc và phương pháp xây dựng chương trình môn học Đáp án: Sai 18. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Trong đoạn đưới đây lúc nói đến tới nguyên tắc đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường: có lộ trình, kế hoạch thực hiện chỉ tiết, khả thi lúc thầy cô giáo được tham gia thì kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cũng chính là thành phầm trí tuệ của họ. Việc thực hiện kế hoạch giáo đục nhà trường của họ sẽ mang tính tự nguyện, tự giác . Lý thuyết gắn với thực hành và những tư tưởng của kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiều học được chuyển tải tới học trò một cách đây đủ nhất. 19. Chọn đáp án đúng nhất Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát giám định việc thực hiện kế hoạch giáo dục thông qua các hình thức nào? Kiểm tra số đầu bài, qua dự giờ thăm lớp, qua quan sát hàng ngày, qua rà soát hỗ sơ chuyên môn của thầy cô giáo 20. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai) Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường giúp phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệmcủa trường tiêu học trình bày ở điểm là cán bộ quản lý, thầy cô giáo, viên chức nhà trường, họcsinh, cha mẹ học trò, số đông … tham gia vào quá trình xây dựng, tăng trưởng, thực thi vàgiám sát thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường Đáp án: Đúng 21. Chọn các đáp án đúng Chọn ý kiến KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) lúc nói đến nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường, cho việc giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học trò trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường: Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những tri thức của các môn học. Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học trò. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được quy định, Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động thống nhất ở các lớp 22. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai) Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Đúng 23. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Các mục tiêu kế hoạch giáo dục cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và thích hợp; phản ánh được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ và định hướng trị giá. Mục tiêu cụ thể chú trọng tới kết quả cuối cùng , cụ thể cần đạt, có thể đo lường được thông qua các tiêu chí cụ thể. 24. Chọn đáp án đúng nhất Việc quy định tiêu chuẩn, thứ tự biên soạn, thẩm định, thay đổi tài liệu về nội dung giáo dục của địa phương do cơ quan nào chịu trách nhiệm? Trường phổ thông Ủy ban nhân dân tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương Sở Giáo dục và Huấn luyện Bộ Giáo dục và Huấn luyện 25. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Lựa chọn và nối các nội dung ở cột bên phải thích hợp với các nội dung bên trái cho thích hợp về ý nghĩa phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò

Phát huy tính chủ động, thông minh

– Giáo viên lựa chọn nội dung dạy học thích hợp với trình độ của học trò và điều kiện dạy học của nhà trường.

– Học trò được tiếp thu lượng tri thức vừa sức, gắn với thực tiễn và chủ động tìm hiểu tri thức thông qua hoạt động thực tiễn của bản thân dưới sự định hướng của thầy cô giáo.

Phát huy tính dân chủ
– Giáo viên tham gia xác định mục tiêu, xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

– Giáo viên tham gia tổ chức thực hiện tuyển sinh, tổ chức hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

26. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Một trong những nguyên tắc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường là đảm bảo tính logic của mạch tri thức, tính thống nhất giữa các môn học và các hoạt động giáo dục; đảm bảo tổng thời lượng của các môn học và các hoạt động giáo dục thích hợp với quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học. 27. Chọn đáp án đúng nhất Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được trình bày ở các điểm sau: Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày; Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, thời lượng giáo dục, quy định cụ thể về yêu cầu cần đạt; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày; Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục; ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày; Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt; ko quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày; 28. Chọn đáp án đúng nhất Vai trò tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường của thầy cô giáo trình bày ở các công việc: Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, hình thức thực hiện môn học Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, hình thức thực hiện môn học Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh yêu cầu cần đạt, phương pháp dạy học môn học Đóng góp ý kiến, đề xuất với tổ chuyên môn để xây dựng và điều chỉnh nội dung môn học, phương pháp dạy học môn học 29. Chọn đáp án đúng nhất Xây dựng và ban hành kế hoạch thời kì tổ chức thực hiện các môn học và hoạt động giáo dục cần dựa vào các căn cứ nào? Căn cứ thời lượng các môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018; căn cứ vào điều kiện thực tiễn thời kì trong năm học Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và bạn hành; căn cứ vào điều kiện thực tiễn thời kì trong năm học Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ yêu cầu cần đạt của các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 Căn cứ kế hoạch thời kì năm học do UBND tỉnh, thị thành trực thuộc trung ương quyết định và ban hành; Căn cứ thời lượng các môn học qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 30. Chọn đáp án đúng nhất Trong thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, việc giám định đặc điểm tình hình kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương để làm gì? Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc nội dung giáo dục thích hợp. Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới hoạt động giáo dục của nhà trường Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp. Tạo nên một báo cáo giám định rõ ràng về môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội có tác động tới việc lựa chọn hình thức rà soát, giám định học trò thích hợp. 31. Chọn đáp án đúng nhất Chọn năng lực nào dưới đây KHÔNG được tăng lên hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức việc tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học trò tự học, tự nghiên cứu và định hướng cho học trò chủ động lĩnh hội tri thức mới, vận dụng tri thức vào khắc phục các vấn đề trong thực tiễn. Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực, nội dung dạy học, giáo dục, tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, rà soát giám định tích cực của môn học/hoạt động giáo dục Xây dựng được tiêu chí quan trọng giám định thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng, điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất, năng lực học trò. 32. Chọn đáp án đúng nhất Vai trò của thầy cô giáo trong trực tiếp giám định hiệu quả của kế hoạch giáo dục của nhà trường từng năm trình bày ở việc: Đưa ra các ý kiến về tình hình thực hiện của kế hoạch Đưa ra các ý kiến về hình thức thực hiện kế hoạch Đưa ra các ý kiến về thuận tiện, khó khăn và những hoạt động nào ko thích hợp với thực tiễn nhà trường Đưa ra các ý kiến về thuận tiện, khó khăn và giải pháp 33. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai) Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí và nhận thức của học trò, bối cảnh chung của các địa phương, khả năng tài chính, hạ tầng, trang thiết bị của các trường tiểu học ⇒ Sai 34. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học là Sự vận dụng linh hoạt thông minh chương trình phổ thông cấp tiểu học vào thực tiễn nhà trường cho thích hợp. Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học tuân thủ mục tiêu giáo dục và yêu cầu chuẩn chương trình giáo dục phổ thông quốc gia và các yêu cầu giáo dục địa phương của các tỉnh, thị thành. 35. Chọn đáp án đúng nhất Trong xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục, thầy cô giáo chủ động đề xuất các điều chỉnh nào? Yêu cầu cần đạt và thời lượng thực hiện Nội dung và nguồn học liệu Yêu cầu cần đạt và nội dung Nội dung và thời lượng thực hiện 36. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ cụm từ thích hợp vào chỗ trống. Chương trình môn học, hoạt động giáo dục là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học và hoạt động giáo dục trong thực hiện mục tiêu giáo dục phổ thông, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục then chốt của môn học và hoạt động giáo dục ở mỗi lớp học hoặc cấp học đối với tất cả học trò trên phạm vi toàn quốc 13. Trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 4.0 Câu 1. Chọn đáp án đúng nhất Chọn năng lực nào dưới đây ko được tăng lên hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức việc tham gia vào xây dựng kế hoạch của nhà trường □ Giáo viên tích lũy thêm kinh nghiệm hướng dẫn học trò tự học, tự nghiên cứu và định hướng của học trò chủ động lĩnh hội tri thức mới, vận dụng tri thức vào khắc phục vấn đề trong thực tiễn □ Xây dụng được tiêu chí giám định quan trọng giám định thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp thầy cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông. □ Giáo viên xây dựng được kế hoạch tự học và hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng điều chỉnh và tổ chức hoạt động dạy học giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm chất năng lực của học trò □ Giáo viên nghiên cứu sâu và nắm chắc mục tiêu, yêu cầu cần đạt về phẩm chất năng lực, nội dung dạy học, giáo dục tiếp cận và thực hiện tốt hơn các phương pháp dạy học, rà soát giám định tích cực của môn học hoạt động giáo dục Câu 2. Lựa chọn các đáp án đúng Lựa chọn các đáp án ko đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường □ Phát huy được tính chủ động, thông minh, dân chủ của thầy cô giáo và học trò □ Đảm bảo việc thực hiện đồng bộ thống nhất chương trình giáo dục phổ thông ở các địa phương □ Phát huy sự quản lý tập trung từ trung ương tới địa phương □ Tăng lên năng lực hàng ngũ thầy cô giáo, viên chức □ Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường Tiểu học □ Thực hiện nguyên tắc phân hóa trong dạy học và giáo dục 3. Chọn đáp án đúng nhất Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học có thể có các thành phần cơ bản sau □ Căn cứ xây dựng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện □ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, mục tiêu, nội dung các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện □ Căn cứ xây dụng, điều kiện thực hiện, yêu cầu cần đạt, tổ chức các môn học và hoạt động giáo dục trong năm học, giải pháp và tổ chức thực hiện 4. Chọn các cặp tương ứng bằng cách click vào ô bên trái và sau đó bên phải tương ứng

Đáp án như sau

Câu hỏi
Câu trả lời

Đảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục của môn học, lớp học
Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học bổ sung, sắp xếp, tăng trưởng nội dung giáo dục được quy định tại Chương trình chi thích hợp điều kiện thực tiễn cụ thể nhưng phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu và các yêu cầu cần đạt của chương trình

Đảm bảo tính loogic của mạch tri thức
Trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình giáo dục quốc gia, nhà trường sẽ lựa chọn, xây dựng nội dung và xác định cách thực hiên phản ánh đặc trưng và thích hợp với thực tiễn trường mình nhằm phục vụ yêu cầu tăng trưởng phẩm chất và năng lực của học trò, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục

Đảm bảo thích hợp năng lực nhận thức của học trò
Việc tổ chức xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm sinh lí nhà nhận thức của học trò, bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhà trường

(Đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường)
Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần cập nhật với các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội của quê hương, non sông và được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc tiểu học

Đảm bảo huy động các nguồn lực xây dựng thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường
Hàng ngũ thầy cô giáo cần được tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học và phải được tập huấn đầy đủ để có thể thực hiện thành công kế hoạch giáo dục nhà trường, Năng lục và cả tâm lý sẵn sàng của thầy cô giáo quyết định sự thành bại của kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường

Đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên
Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học cần được xây dựng tuân thủ chỉ huy, hướng dẫn của các cơ quan quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của các đối tác liên quan trong và ngoài nhà trường từ khâu thiết kế tới thời đoạn thực thi

Câu 5. Chọn đáp án đúng nhất Chọn Đ (Đúng) hoặc S (Sai) Kế hoạch giáo dục nhà trường là kế hoạch tổ chức các hoạt động của cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành □ S □ Đ Câu 6. Chọn các đáp án đúng Chọn ý kiến Không đúng (Chọn nhiều đáp án) lúc để cập nhật nguyên tắc đảm bảo tính thuận tiện cho việc tổ chức thực hiện nay trường, cho việc giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học trò trong xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường □ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần được xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động từ đơn giản ở lớp đầu cấp tới phức tạp dần ở các lớp tiếp theo và lớp cuối cấp ở bậc Tiểu học □ Nội dung các hoạt động của các chủ điểm giáo dục từng tháng cần xây dựng theo nguyên tắc tăng trưởng các hình thức hoạt động thống nhất các lớp □ Kế hoạch giáo dục cũng cần phản ánh những đổi mới tích cực về mặt phương pháp tổ chức hoạt động nhằm đề cao và phát huy vai trò chủ thể của học trò □ Các nội dung hoạt động trong kế hoạch giáo dục nhà trường cấp Tiểu học luôn nhằm góp phần củng cố và khắc sâu những tri thức của các môn học □ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tính đồng bộ, tuân thủ chặt chẽ và hạn chế cập nhật các nội dung giáo dục đã được qui định □ Kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học cần đảm bảo các yêu cầu về tích hợp các nội dung giáo dục mang tính cập nhật xã hội, thời đại nhiều chủng loại phong phú Câu 7. Chọn đáp án đúng nhất Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo hướng mở được trình bày ở các điểm sau: □ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt, thời lượng giáo dục: ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày □ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: quy định cụ thể thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày □ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, định hướng chung về yêu cầu cần đạt: ko quy định thời lượng giáo dục, nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày □ Chỉ quy định những nội dung giáo dục then chốt, thời lượng giáo dục; quy định cụ thể yêu cầu cần đạt, ko quy định cụ thể nội dung và kế hoạch giáo dục 2 buổi/ngày Câu 8. Điền hoạch chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Việc nghiên cứu các văn bản chỉ huy hướng dẫn tạo điều kiện cho quá trình xây dựng kế hoạch giáo dụ nhà trường đảm bảo……….: đồng thời thích hợp với chỉ huy củ ngành và địa phương Từ cần điền: cơ sở pháp lý Câu 9. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống Các vai trò của thầy cô giáo trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường bao gồm: tham gia đóng góp ý kiến, trực tiếp thực hiện, phối hợp với các lực lượng giáo dục và trực tiếp …… của kế hoạch giáo dục từng năm. Từ cần điền: giám định hiệu quả Câu 10. Chọn cặp từ tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng Đáp án như sau

Nối để sắp xếp cho đúng trật tự của quy trinh xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

Câu hỏi
Câu trả lời

Bước 1
Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Bước 2
Giám định tình hình và các điều kiện thực hiện chương trình trong năm học

Bước 3
Xác định mục tiêu giáo dục của nhà trường

Bước 4
Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

TagsDành cho thầy cô giáo

[rule_2_plain]

#Đáp #án #trắc #nghiệm #Module #Tiểu #học #Tất #cả #các #môn

 • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
 • Nguồn: https://bigdata-vn.com/dap-an-trac-nghiem-module-4-tieu-hoc-tat-ca-cac-mon/