Texas là gì

Tôi cũng ở vùng Đông Texas.

We are in east TEXAS too.

Only in it but in Texana in general.

Texas nhận được về 15% điện từ gió trong 2017.

The state got about 15% of its electricity from wind in 2017.

Luật sư Texas bắn 9 người trước khi bị

cảnh sát bắn chết.

Houston lawyer shoots nine before being killed by police.

Các Dallas Texas( NFL) chơi National Football League cho một mùa trong năm 1952.

The Dallas Texans were an NFL team for one season in 1952.

Chết vì lốc xoáy tại Texas, và 13 chết vì lụt vùng Trung Tây.

At least 11 die from Texas tonradoes, another 13

from

Midwest flooding.

Mississippi và Texas cũng có nguy cơ mưa lớn.

Mississippi,

as

well as Texas, were also at risk of heavy rains.

Alberta là Texas của Canada.

Texas, anh sẽ không trở về.

Nó ở Austin, Texas. Quê của tôi.

Texas không có thuế thu nhập của tiểu bang.

Texas tự hào về tất cả những gì làm cho lớn hơn nó phải được.

Texans pride themselves on making everything bigger than it has to be.

Texas giành được độc lập.

Alexis Texas- do Tôi Ngay.

Người ta nói hắn sắp tới Texas.

Sau một năm, họ đến Louisiana và Texas.

New York có 22 cửa hàng và Texas với 18 cửa hàng.

New York comes next with 22 stores, followed by Texas with 18 stores.

Quan trọng nhất, nó sẽ di chuyển vùng chiến tranh ra bên ngoài Texas.

Giúp phá hủy zombie đã xâm chiếm Texas với quả đắm.

Help demolish zombies that had invaded into Texas with wrecking balls.

Dòng chảy ở đây mạnh so với một cô gái Texas bé nhỏ đó.

B ở bang nào của mỹ? mình ở texas.

Chúng tôi sẽ thay đổi Texas.

Kết quả: 15704, Thời gian: 0.0259

The pre-fab Missouri Pacific

station was originally located in Buda, Texas, but was moved by the prior owners to New Braunfels in 1982.

Trạm Missouri Pacific trước đây được đặt tại Buda, Texas, nhưng đã được các chủ sở hữu

trước đó chuyển đến New Braunfels vào năm 1982.

The national Klan office was established in Dallas, Texas, but Little Rock,

Arkansas was the home of theWomen of the Ku Klux Klan.

Văn phòng quốc gia Klan cuối cùng đã được thành lập ởDallas, Texas, nhưng Little Rock,

Arkansas là nhà của phụ nữ của Ku Klux Klan.

Jennifer Garner was born on April 17, 1972,

in Houston, Texas, but moved to Charleston, West Virginia, at the age of three.

Jennifer Garner sinh

ngày 17/ 4/ 1972 tại Houston, Texas, nhưng chuyển đến Charleston, West Virginia khi mới ba tuổi.

Records show Vann

is listed as a registered sex offender in Texas, but Hammond authorities would not confirm that information.

Các bản ghi chép cho thấy Vann được liệt vào danh

sách tội phạm tình dục ở Texas, nhưng các quan chức ở Hammond không đưa

ra lời khẳng định nào về thông tin này.

The national Klan

office was finally established in Dallas, Texas, but Little Rock,

Arkansas was the home of the Women of the Ku Klux Klan.

Văn phòng quốc gia Klan cuối cùng

đã được thành lập ởDallas, Texas, nhưng Little Rock,

Arkansas là nhà của phụ nữ của Ku Klux Klan.

The national Klan office ended up in Dallas, Texas, but Little Rock was the home of the Women

of the Ku Klux Klan.

Văn phòng quốc gia Klan cuối cùng đã được thành lập ởDallas, Texas, nhưng Little Rock, Arkansas là nhà của

phụ nữ của Ku Klux Klan.

Jennifer Garner was born on April 17,

1972 in Houston, Texas, but her family moved to Charleston,

West Virginia when she was three-years-old.

Jennifer Garner sinh

ngày 17/ 4/ 1972 tại Houston, Texas, nhưng chuyển đến Charleston,

West Virginia khi mới ba tuổi.

Apple currently makes the Mac Pro in Texas, but that's a low-volume product.

Hiện Apple đang sản xuất Mac Pro ở Texas nhưng đó là một sản phẩm có

sản lượng thấp.

Our Vision is to become one of the leading cow and

calf operations not just in Dallas- Texas, but in the United States of America.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một trong những thương

hiệu chăn nuôi hàng đầu không chỉ ở Dallas- Texas, mà còn ở Hoa Kỳ.

Wade started Skin Is Skin,

a high-end skin care line based in Austin, Texas, but produced in Meckhe, Senegal.

Wade bắt đầu xây dựng doanh nghiệp Skin Is Skin, loại hình chăm sóc da cao

cấp có trụ sở ở Austin, bang Texas, nhưng được sản xuất ở Meckhe, Senegal.

Fromm needs to bounce back from poor showings in 2018 against LSU and Texas, but in what should be his final year in Athens,

he has the mental makeup to make himself QB1 in a loaded draft class.

Fromm cần phải quay trở lại từ các buổi trình diễn nghèo nàn vào năm 2018 trước LSU và Texas, nhưng trong năm cuối cùng của anh ấy ở Athens,

anh ấy đã trang điểm tinh thần để biến mình thành QB1 trong một lớp học dự thảo.

Alaska may be two and a half times the size of Texas, but it has only as many miles of road as Rhode Island,

meaning that the iconic Alaska Railroad is a key lifeline to get around the state.

Alaska thể có lần hai và một nửa kích thước của Texas, nhưng nó chỉ có như nhiều dặm đường như Rhode Island, có nghĩa là mang tính

biểu tượng Alaska Railroad là một huyết mạch quan trọng để có được trên toàn tiểu bang.

Refugees who are initially

settled in another US state can subsequently move to Texas, but they may not have access to federal resettlement benefits,

such as housing.

Những người tỵ nạn được định

cư ở một tiểu bang khác của Hoa Kỳ sau đó có thể dọn đến Texas, nhưng họ sẽ không có quyền truy

cập vào các lợi ích tái định cư liên bang như nhà ở.

His son is said to have received a

letter telling him to meet Boyd in Brownsville, Texas, but Boyd never showed up for the rendezvous,

and no further word was ever received from him.

Con trai của ông được cho là đã nhận được một lá thư bảo

anh ta đến gặp Boyd ở Brownsville, Texas, nhưng Boyd không bao giờ xuất hiện ở điểm hẹn,

và không có thêm tin tức gì nhận được từ ông.

You can get a building permit within a few months in Texas, but it can take years in California,

where the environmental-review process can be lengthy and lead to expensive lawsuits.

Bạn có thể nhận được giấy phép xây dựng trong vòng vài tháng ở Texas, nhưng phải mất nhiều năm ở California,

nơi quá trình xem xét môi trường có thể kéo dài và dẫn đến các vụ kiện tốn kém.

The virus was transmitted by mosquitoes Aedes in southern Florida and

Brownsville, Texas, but it is associated with trips to the Caribbean and Latin America,

where the disease is common.

Virus này được truyền qua muỗi Aedes ở miền nam Florida và

Brownsville, Texas, nhưng nó được kết hợp với các chuyến đi tới vùng biển Caribbean và Mỹ Latin, nơi

căn bệnh này là phổ biến.

The average teacher's salary in California is around $79,000,

which is 50% more than in Texas, but that does not stretch far because of the extortionate cost of living.

Mức lương của giáo viên trung bình ở California là khoảng

79.000 đô la, 50% cao hơn so với ở Texas, nhưng dù vậy cũng không dư dả vì chi

phí sinh hoạt quá đắt đỏ.

A bill was passed in the New Mexico Senate to fund and

file a lawsuit in the U.S. Supreme Court to recover the strip from Texas, but the bill did not become law.

Một dự luật đã được thông qua tại Thượng viện New Mexico để tài

trợ và nộp đơn kiện tại Tòa án tối cao Hoa Kỳ để thu hồi dải từ Texas, nhưng dự luật không trở thành luật.

Army private Shamika Burrage was lucky to survive a

motor vehicle accident two years ago in Texas, but she lost her entire left ear in the process.

Nữ binh nhì Shamika Burrage may mắn sống sót sau một

vu tai nạn xe môtô hai năm trước ở Texas, nhưng cô đã mất toàn bộ

phần tai trái của mình.

Similarly, people living in states like New Mexico, Oklahoma,

and Louisiana generally moved from Texas, but people from these same states were also

more likely to relocate to

Texas.

Tương tự như vậy, những người sống tại các tiểu bang như New Mexico, Oklahoma,

và Louisiana thường dời tới từ Texas, nhưng người từ cùng các tiểu bang này

thì cũng dời chỗ tới

Texas.

Born and raised in the midwestern US state

of Wisconsin, Ms Scott went to university in Texas, but a year later dropped out, and ended up

living in Austin, Texas' capital city.

Sinh ra và lớn lên ở bang Wisconsin,

Scott từng học tại Đại học Texas nhưng nghỉ chỉ sau một năm và chuyển đến Austin,

thành phố thủ đô của

Texas.

So far, this policy is in effect in California and parts of Texas, but Nielsen said her department would look

to expand the locations for returns as well.

Cho tới nay, chính sách này chỉ đang được thực hiện

California và một số nơi ở Texas, nhưng bà Nielsen nói Bộ Nội

An sẽ tìm cách đưa trả người về lại Mexico từ các khu vực khác.

The first U.S. facility for converting algae into fuel is

expected to open soon in Rio Hondo, Texas, but it will take decades to achieve significant production.

Cơ sở đầu tiên ở Hoa Kỳ biến tảo( rong) thành nhiên liệu sẽ

thiết lập nay mai ở Rio Hondo, bang Texas, nhưng cần nhiều chục năm nữa

mới hòan tất sản xuất có ý nghĩa.

Not only is Charlotte the largest and most accessible city between Washington, D.C.,

and Dallas, Texas, but with its mid-Atlantic location,

getting here is easy from anywhere in the world, hence its nickname“the International Gateway to the South.”.

Không chỉ là Charlotte thành phố lớn nhất và dễ tiếp cận nhất giữa Washington, DC,

và Dallas, Texas, nhưng với vị trí trung Đại Tây Dương của mình,

nhận được ở đây là dễ dàng từ bất cứ nơi nào trên thế giới, vì thế biệt danh của nó" Cánh cứa quốc tế đến miền Nam".

Bumble's titular headquarters may be in Austin, Texas, but the infrastructure, the company's engine,

sits squarely in the London office, which hosts product development and engineering- and a raft of hair-raising allegations.

Trụ sở chính của Bumble ở Austin, Texas, nhưng cơ sở hạ tầng,

bộ máy của công ty, lại nằm ngay tại văn phòng London, nơi tổ chức phát triển sản phẩm và kỹ thuật- và xuất hiện một loạt các cáo buộc kinh khủng.

It contains the single species Eryops megacephalus, the fossils of which are found mainly in early Permian(about 295 million years ago)

rocks of Archer County, Texas, but have also been found in late

Carboniferous period rocks from New Mexico.

Nó chứa các loài đơn Eryops megacephalus, hóa thạch của nó được tìm thấy chủ yếu ở Permian sớm( khoảng 295 triệu năm trước)

đá của Hạt Archer, Texas, nhưng cũng đã được tìm thấy

ở cuối đá Carboniferous từ New Mexico.

Refugees who are initially

settled in another US state can subsequently move to Texas, but they would not have access to federal resettlement benefits,

such as housing, there, resettlement agencies say.

Nhiều người tỵ nạn từng định cư ngắn hạn ở tiểu bang khác và

sau đó có thể di chuyển đến tiểu bang Texas nhưng họ sẽ không được hưởng những lợi

ích tái định cư của liên bang, chẳng hạn như nơi ở, các cơ quan tái định cư cho biết như vậy.

Lynas, which has a processing plant in Malaysia, is developing plans to build a second

plant to process heavy rare earths in Texas, but said a final decision on the location had

yet to be made.

Được biết, Lynas, công ty hiện đang có một nhà máy chế biến tại Malaysia, đang triền khai những kế hoạch

xây dựng một nhà máy thứ hai để chế biến đất hiếm nặng tại bang Texas nhưng chưa có quyết định cuối

cùng về vị trí xây dựng nhà máy.

Texas có nghĩa là gì?

Nguồn gốc của tên hiệu Texas bắt nguồn từ "Tejas", có nghĩa là 'bằng hữu' trong tiếng Caddo. Do có diện tích rộng lớn cùng với các đặc trưng về địa chất như Đứt đoạn Balcones, Texas có các cảnh quan đa dạng tương tự như Nam và Tây Nam Hoa Kỳ.

Texas rộng bao nhiêu?

695.662 km²Texas / Diện tíchnull

Texas của ai?

Texas là một tiểu bang nằm ở khu vực trung tâm vùng Tây Nam của Hoa Kỳ, có lượng dân số người Việt sinh sống đứng thứ hai tại Mỹ. Với người việt ở Mỹ sống tại bang Texas, mùa đông thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất trong năm.

DoN'T California Mỹ Texas nghĩa là gì?

– Thống đốc Texas Greg Abbott đã nhiều lần “chê bai” California, thậm chí ông vận động tranh cử với phương châm “Don't California My Texas!” (tạm dịch: “Đừng biến Texas của tôi thành California!”)