Mẫu quyết định thành lập ban an toàn vệ sinh lao động

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 276/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

a) Ông Hà Văn Tuấn, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

b) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

c) Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

3. Các thành viên Hội đồng:

a) Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Ông Nguyễn Đại Viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

c) Ông Trần Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

d) Ông Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tỉnh;

đ) Ông Lê Bá Phúc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

e) Ông Lê Tự Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

g) Ông Phùng Lâm Xuân Thi, Chánh Văn phòng Sở Giao thông Vận tải;

h) Ông Nguyễn Viết Dũng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

i) Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

k) Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh;

l) Ông Hoàng Văn Phước, Trưởng phòng Phòng Việc làm – An toàn lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng:

1. Tư vấn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai và tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động hàng năm;

2. Tổ chức đối thoại theo quy định tại Khoản 3 Điều 88 Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Hội đồng:

1. Hội đồng hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch Hội đồng ban hành.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Hội đồng.

3. Các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng và các Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Hội đồng.

4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách Nhà nước cấp trong dự toán hàng năm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ hàng năm của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế; Liên đoàn Lao động tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

– Như Điều 5; – CT và các PCT UBND tỉnh; – Các PCVP và CV: TH, XH;

– Lưu: VT, KNNV.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao

Tag: atvslđ bộ phận mạng lưới atvsv mẫu atlđ

Quyết định thành lập Ban An toàn lao động, Vệ sinh môi trường, Phòng cháy chữa cháy Căn cứ khoản 2, Điều 13, Nghị định số 06/2021, quyết định thành lập Ban ATLĐ, VSMT, PCCC (kèm chứng chỉ kèm theo) phải có trong danh mục hồ sơ pháp lý.

- Mở phần mềm QLCL GXD, bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab sẽ hiện ra danh mục các sheet, bạn bấm vào sheet Pháp lý sẽ hiện ra danh mục pháp lý, đây là nội dung rất cần thiết trong hồ sơ chất lượng. Nhà thầu rất hay bị vướng mắc hoặc bị xử phạt theo quy định của Nghị định xử phạt.

Bạn có thể copy ảnh sau dán vào trong 1 sheet Excel rồi gán link luôn vào mục tương ứng trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện luôn ra. Hoặc bạn có thể tải xuống chung thư mục với file QLCL GXD của bạn, rồi Ctrl+K trong file Excel QLCL để gán link mở ảnh này khi cần.

Đăng ký ngay Khóa học Kỹ sư QS GXD tốt nhất tại Việt Nam.
Học tất cả các phần mềm Kinh tế và Quản lý xây dựng.

You're Reading a Free Preview
Page 2 is not shown in this preview.

An toàn lao động là tổng hợp các biện pháp phòng ngừa; ngăn chặn các tai nạn, sự cố trong quá trình lao động. Việc đảm bảo an toàn lao động giúp hạn chế những thương tích; thiệt hại về tính mạng lao động cũng như các doanh nghiệp. Việc thành lập ban ATLĐ là cần thiết đối với doanh nghiệp. Hãy tham khảo bài viết về Mẫu quyết định thành lập ban ATLĐ của Luật sư X

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Mẫu quyết định thành lập ban ATLĐ

——–CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………..…………….., ……………..

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động

GIÁM ĐỐC ……………..

– Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của ……………..;

– Căn cứ Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định thành lập Bộ phận An toàn vệ sinh lao động tại ………………

Điều 2:

a/Nhiệm vụ và quyền hạn của an toàn  vệ sinh viên:

– Đôn đốc và kiểm tra giám sát mọi người trong đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, trong sản xuất, nơi làm việc, bảo quản các thiết bị an toàn và sử dụng tốt dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân được trao cấp.

– Nhắc nhở tổ trưởng sản xuất chấp hành tốt các chế độ bảo hộ lao động, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ an toàn lao động đối với công nhân mới tuyển dụng hoặc mới chuyển đến làm việc ở tổ mình.

– Tham gia góp ý với tổ trưởng sản xuất trong việc đề xuất kế hoạch bảo hộ lao động các biện pháp an toàn vệ sinh lao độngvà cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

– Kiến nghị với tổ trưởng hoặc cấp trên thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động, các biện pháp an toàn vệ sinh lao động, khắc phục kịp thời những hiện tượng thiếu an toàn vệ sinh của máy móc thiết bị và nơi làm việc.

b/ Phương thức hoạt động của An toàn  vệ sinh viên:

– Hàng ngày tham gia giám sát hiện trường sản xuất, công tác. Trên cơ sở đó nghiên cứu và đề nghị các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động và các chế độ chính sách về bảo hộ lao động đối với đơn vị mình.

– Nắm chắc các diễn biến tình hình an toàn vệ sinh máy móc của thiết bị, nơi làm việc và sự chấp hành của CB-CNV đơn vị mình. Phát hiện, xử lý và báo cáo kịp thời các sự cố, vi phạm trong phạm vi trách nhiệm của mình.

– Gương mẫu chấp hành thực hiện tốt các nội quy, quy định về công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động để làm gương cho đơn vị mình làm gương thực hiện.

– Kết hợp biện pháp vận động, thuyết phục, giáo dục và sử dụng các quyền hạn được giao để thực hiện tốt các công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, an toàn lao động ở đơn vị mình.

Điều 3: Các thành viên của Bộ phận An toàn vệ sinh lao động do Chủ …………….. bố trí bổ nhiệm dựa theo tiêu chuẩn và điều kiện do pháp luật quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ……………..

Các Phòng ban liên quan phối hợp cùng với Bộ phận An toàn vệ sinh lao động chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:– Như trên;– Lưu VP. GIÁM ĐỐC(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định thành lập ban ATLĐ

Tải xuống Mẫu quyết định thành lập ban ATLĐ mới nhất năm 2022

Mời bạn đọc xem thêm

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề “Mẫu quyết định thành lập ban ATLĐ mới nhất năm 2022“. Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như giải thể công ty, đăng ký bảo hộ thương hiệu, thành lập công ty, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ logo, Giấy phép bay flycam, Tạm ngừng kinh doanh,…. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư 247 để được hỗ trợ, giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Khi nào cần thành lập ban an toàn lao động?

Căn cứ vào quy mô; tính chất lao động; nguy cơ tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp; điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn; vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn; vệ sinh lao động tại cơ sở.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, bộ phận an toàn, vệ sinh lao động có quyền gì?

a) Yêu cầu người phụ trách bộ phận sản xuất ra lệnh đình chỉ công việc hoặc có thể quyết định tạm đình chỉ công việc trong trường hợp khẩn cấp khi phát hiện các nguy cơ xảy ra tai nạn lao động để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phải báo cáo người sử dụng lao động;b) Đình chỉ hoạt động của máy; thiết bị không bảo đảm an toàn hoặc đã hết hạn sử dụng;c) Được người sử dụng lao động bố trí thời gian tham dự lớp huấn luyện; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về an toàn; vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Người làm công tác an toàn; vệ sinh, lao động phải có chuyên môn, nghiệp vụ về kỹ thuật và có hiểu biết về thực tiễn hoạt động sản xuất; kinh doanh của cơ sở.

Trường hợp cơ sở sản xuất; kinh doanh không bố trí được người hoặc không thành lập được bộ phận an toàn, vệ sinh lao động thì phải thuê các tổ chức có đủ năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện các nhiệm vụ an toàn; vệ sinh lao động.

5 trên 5 (1 Phiếu)