i love my brick là gì - Nghĩa của từ i love my brick

i love my brick có nghĩa là

GR8 Cha Ted Cụm từ Cha Jack

Thí dụ

Hét lên (Tốt nhất với hai)