i hear you hummin là gì - Nghĩa của từ i hear you hummin

i hear you hummin có nghĩa là

một trả lời không chính thức bởi một có thẩm quyền hình để đáp ứng với một khiếu nại hoặc mối quan tâm của cấp dưới

Thí dụ

"Tôi hiểu rằng Jane có thể khó khăn để làm việc cùng, tin tôi đi, Tôi nghe thấy bạn Hummin John"