Hướng dẫn what does line () do in python? - dòng () làm gì trong python?

Prerequisites:  

  • Chế độ truy cập & nbsp;
  • Mở tệp & nbsp;
  • Đóng một tập tin & nbsp;

Python cung cấp các chức năng sẵn có để tạo, viết và đọc các tệp. Có hai loại tệp có thể được xử lý trong Python, tệp văn bản thông thường và tệp nhị phân (được viết bằng ngôn ngữ nhị phân, 0S và 1S). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nghiên cứu đọc từng dòng từ một tệp.

Phương pháp 1: Đọc từng dòng tệp bằng cách sử dụng readlines ()

Readlines () được sử dụng để đọc tất cả các dòng trong một lần và sau đó trả về chúng dưới dạng mỗi dòng một phần tử chuỗi trong một danh sách. Hàm này có thể được sử dụng cho các tệp nhỏ, vì nó đọc toàn bộ nội dung tệp vào bộ nhớ, sau đó chia nó thành các dòng riêng biệt. Chúng ta có thể lặp lại danh sách và dải ký tự mới \ n, bằng cách sử dụng hàm Dải ().

Example:  

Python3

L = ["Geeks\n",

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
0____9"Geeks\n"__13

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
3

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
2=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
4

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
8
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7L 0L 1L 2L 3

Output:   
 

Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Phương pháp 2: Đọc từng dòng tệp bằng cách sử dụng readline ()

hàm readline () đọc một dòng của tệp và trả lại dưới dạng chuỗi. Nó có một tham số n, trong đó chỉ định số lượng byte tối đa sẽ được đọc. Tuy nhiên, không đọc nhiều hơn một dòng, ngay cả khi N vượt quá độ dài của dòng. Nó sẽ hiệu quả khi đọc một tệp lớn vì thay vì tìm nạp tất cả dữ liệu trong một lần, nó tìm thấy từng dòng. readline () trả về dòng tiếp theo của tệp có chứa ký tự dòng mới cuối cùng. Ngoài ra, nếu kết thúc của tệp, nó sẽ trả về một chuỗi trống.

Example:

Python3

L = ["Geeks\n",

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
0____9"Geeks\n"__13

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

[1

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
3

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
8
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Phương pháp 2: Đọc từng dòng tệp bằng cách sử dụng readline ()

hàm readline () đọc một dòng của tệp và trả lại dưới dạng chuỗi. Nó có một tham số n, trong đó chỉ định số lượng byte tối đa sẽ được đọc. Tuy nhiên, không đọc nhiều hơn một dòng, ngay cả khi N vượt quá độ dài của dòng. Nó sẽ hiệu quả khi đọc một tệp lớn vì thay vì tìm nạp tất cả dữ liệu trong một lần, nó tìm thấy từng dòng. readline () trả về dòng tiếp theo của tệp có chứa ký tự dòng mới cuối cùng. Ngoài ra, nếu kết thúc của tệp, nó sẽ trả về một chuỗi trống.

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
01

"Geeks\n"4 "Geeks\n"5"Geeks\n"6

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
3

Output:  

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks

Using readlines() Line1: Geeks Line2: for Line3: Geeks Using readline() Line1: Geeks Line2: for Line3: Geeks Using for loop Line1: Geeks Line2: for Line3: Geeks2['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks'] ['Geeks', 'For', 'Geeks']9= , 5

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2, 7 , 8 , 9

Example:

Python3

L = ["Geeks\n",

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
0____9"Geeks\n"__13

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
3

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
4=
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8,
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
0
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
8
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7L 0L 1L 2L 3

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
3

Output:

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Phương pháp 2: Đọc từng dòng tệp bằng cách sử dụng readline ()

hàm readline () đọc một dòng của tệp và trả lại dưới dạng chuỗi. Nó có một tham số n, trong đó chỉ định số lượng byte tối đa sẽ được đọc. Tuy nhiên, không đọc nhiều hơn một dòng, ngay cả khi N vượt quá độ dài của dòng. Nó sẽ hiệu quả khi đọc một tệp lớn vì thay vì tìm nạp tất cả dữ liệu trong một lần, nó tìm thấy từng dòng. readline () trả về dòng tiếp theo của tệp có chứa ký tự dòng mới cuối cùng. Ngoài ra, nếu kết thúc của tệp, nó sẽ trả về một chuỗi trống.

"Geeks\n"4 "Geeks\n"5"Geeks\n"6

Python3

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
61
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
65

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9= , 5

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
75

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
61
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
65

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2, 7 , 8 , 9

Các

Output:

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']

Phương pháp 3: Đọc từng dòng tệp bằng cách sử dụng cho vòng lặp

Một đối tượng có thể được trả về bởi hàm Open () trong khi mở một tệp. Cách cuối cùng để đọc từng dòng tệp này bao gồm lặp lại trên một đối tượng tệp trong một vòng lặp. Khi làm điều này, chúng tôi đang tận dụng chức năng Python tích hợp cho phép chúng tôi lặp lại đối tượng tệp hoàn toàn bằng cách sử dụng vòng lặp For trong kết hợp với việc sử dụng đối tượng có thể lặp lại. Cách tiếp cận này có ít dòng mã hơn, đây luôn là cách thực hành tốt nhất xứng đáng theo dõi.

Example:

Python3

L = ["Geeks\n",

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
0____9"Geeks\n"__13

Các

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
08

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
14
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
61
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
03
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
06

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
2=
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
24

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
8
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
0
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7L 0L 1L 2L 3

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
47
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
61
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
03
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
06

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
2=
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
24

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2"Geeks\n"4 "Geeks\n"5"Geeks\n"6

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
9=
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
66

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
71
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
01

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7L 0L 1L 2L 3

['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5=
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
7

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
85
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
1

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
61
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
6
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
03
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
06

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
2
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
2=
Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
24

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
['Geeks\n', 'For\n', 'Geeks']
['Geeks', 'For', 'Geeks']
5
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
4=
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
6

Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
00
Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks
8
Line1 Geeks
Line2 for
Line3 Geeks
7L 0L 1L 2L 3

Output:  

Using readlines()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using readline()
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks

Using for loop
Line1: Geeks
Line2: for
Line3: Geeks