Https vndoc com tiếng Anh lớp 4

5
316 KB
0
15

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 WEEK 1: UNIT 1 LESSON 1 + 2 2. Read and match Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 3. Read and circle a or b 4. Look and write Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí ĐÁP ÁN 1. Write 1 - Good morning (Chào buổi sáng) 2 - Good evening (Chào buổi tối) 3 - Goodbye (Chào tạm biệt) 4 - Good night (Chúc ngủ ngon) 5 - Good afternoon (Chào buổi chiều) 6 - See you tomorrow (Hẹn gặp lại ngày mai) 2. Read and Match 2 - e; 3 - a; 4 - b; 5 - d Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí 3. Read and circle a or b 1 - a; 2 - b; Hướng dẫn dịch 1: Mai: Chào buổi sáng thầy Lộc Thầy Lộc: Chào buổi sáng, Mai. Em khỏe không? Mai: Em rất khỏe, cảm ơn thầy. Thế thầy có khỏe không ạ? Thầy Lộc: Thầy khỏe, cảm ơn em. 2: Nam: Chào buổi chiều cô Hiền. Cô Hiền: Chào buổi chiều, Nam. Rất vui được gặp lại em Nam: Em cũng rất vui khi gặp cô. 4. Look and write 1 - See you tomorrow 2 - Good night 3 - Good evening 4 - Goodbye Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hocsinh-tieu-hoc-7-11-tuoi Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anh-lop-4 Trang chủ: h t t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí. ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 4 CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2020 - 2021 Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại 1. A. question B. pretty C. umbrella D. yellow 2. A. rainy B. hungry C. windy D. fly 3. A. thin B. weather C. thirsty D. throw 4. A. wh ere B. wh at C. who D. white 5. A. ruler B. under C. puddle D. jump Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa 1. A P J N A. 1__________________. 2. N L S E G I H. 2__________________. 3. NTAHSK. 3. _________________. 4. FOONANETR. 4. _________________. 5.YOMEKN. 5. _________________. Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A. A. B. 1.Where were you born?. A. Yes, please.. 2.Would you like some lemon juice?. B. She’s drawing a picture. Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8. <span class='text_page_counter'>(2)</span> Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí. 3. This shirt is for your mother.. C. Yes. It’s so beautiful. 4. Do you like this weather?. D. In Da Nang.. 5. What’s she doing?. E. Oh. Thank you very much.. Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C hoặc D) có câu trả lời đúng Every child in Vietnam can have two special days. The first is International Children’s Day on June 1st. The second day is Mid-Autumn festival on the 15th day of the eighth month in the lunar calendar. The moon is fullest and roundest on that day. There are many children TV programs, parties, activities for children on those days. All children can be fun with their friends at school activities. At home, parents and other family members also celebrate parties for children. Children may get beautiful and small gifts from adults. On Mid-Autumn Festival, children can eat moon cake, play with traditional 5 – pointed – star – shaped lanterns and enjoy lion dance. Children also enjoy telling the legends of Cuoi and Moon Lady. (5 – pointed – star – shaped lanterns: Đèn ông sao; lion dance: múa sư tử) 1.According to the passage, how many days are special for Vietnamese children? A. 2 days B. 3 days C. 4 days D. 5 days 2. Mid- Autumn festival is on _________in the lunar calendar. Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8. <span class='text_page_counter'>(3)</span> Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí. A. the first day of August. B. the fifteenth day of August C. the first day of June D. the fifteenth day of June 3. What can children do on these two days? A. They can be at home B. They can give gifts to adults. C.They can get gifts and enjoy many fun activities D. They can play sports. 4. The special food for Mid-Autumn Festival is___________ A. square cake B. spring –roll C. sweet soup D. moon-cake 5. What do children enjoy telling on Mid-Autumn Festival? A. 5 – pointed – star – shaped lanterns B. the legends of Cuoi and Moon Lady Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8. <span class='text_page_counter'>(4)</span> Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí. C. lion dance D. children TV programs ĐÁP ÁN Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại 1 - B; 2 - D; 3 - B; 4 - C; 5 - A; Sắp xếp các chữ cái đã cho sau thành từ có nghĩa 1 - Japan; 2 - English; 3 - Thanks; 4 - afternoon; 5 - monkey; Chọn câu trả lời ở cột B cho câu hỏi ở cột A. 1 - D; 2 - A; 3 - E; 4 - C; 5 - B; Đọc đoạn văn và khoanh tròn vào chữ cái (A,B,C hoặc D) có câu trả lời đúng 1 - A; 2 - B; 3 - C; 4 - B; 5 - B; Mời bạn đoc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4 Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao: https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinhtieu-hoc-7-11-tuoi Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến: https://vndoc.com/test/tieng-anhlop-4. Trang chủ: ht t p s : / / v n d o c . c o m / | Email hỗ trợ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8. <span class='text_page_counter'>(5)</span>

You're Reading a Free Preview
Page 3 is not shown in this preview.