Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau trong đó 2 số kề nhau không cùng là số chẵn

Phương án 1: Xét các số được lập có 3 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn trong đó không có số 0.

+ Bước 1: Chọn 3 số lẻ, có cách.

+ Bước 2: Chọn 3 số chẵn, có   cách.

+ Bước 3: Xếp thứ tự 6 chữ số vừa lấy theo hàng ngang, có 6! = 720 cách.

Theo quy tắc nhân thì số các số trong phương án này là: 10.4.720 = 28800 số.

Phương án 2: Xét các số được lập có 3 chữ số lẻ, 3 chữ số chẵn trong đó có số 0.

Tương tự như trên, số các số tự nhiên trong phương án này là:  số.

Vậy số các số tự nhiên thỏa mãn yêu cầu là: 28800 + 36000 = 64800 số.

Chọn B.

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5
chữ số khác nhau sao cho : 

a) Luôn có mặt số 1, số 2 và số 3.
b) Luôn có mặt số 0, số 2 , số 3 và 3 số này phải đứng cạnh nhau.
c) Luôn có mặt 2 số chẵn và 3 số lẻ. 

Xem chi tiết

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau sao cho hai chữ số kề nhau không cùng là số lẻ?

Gọi số thỏa mãn đề bài là $x=\overline{abcdef}$
Dễ thấy rằng $x$ chỉ có tối đa là $3$ chữ số lẻ.

Trường hợp 1: $x$ có đúng 1 chữ số lẻ
*) Chữ số lẻ là $a$, có $5$ cách chọn $a$; $\overline{bcdef}$ có $5!$ cách chọn (5 chữ số chẵn)
Trường hợp này có $5.5!=600$ số
*) Chữ số lẻ khác $a$, có $5$ cách chọn số lẻ, $5$ cách đặt vào các vị trí khác $a$
Có $4$ cách chọn $a$; $4$ chữ số còn lại có $4!$ cách chọn
Trường hợp này có $5.5.4.4!=2400$ số
Vậy trường hợp 1 có: $600+2400=3000$ số thỏa mãn.

Trường hợp 2: $x$ có đúng $2$ chữ số lẻ và $4$ chữ số chẵn
*) Chữ số lẻ là $a$: có $5$ cách chọn $a$; $4$ cách chọn chữ số lẻ còn lại; $4$ cách đặt chữ số này không kề với $a$
$4$ chữ số chẵn còn lại có $5.4.3.2=120$ cách chọn
Trường hợp này có $5.4.4.120=9600$ số
*) Chữ số chẵn là $a$: có $4$ cách chọn $a$; $3$ chữ số chẵn còn lại có: $4.3.2=24$ cách chọn, có $\complement_5^2=10$ cách chọn cặp số lẻ; có $2!\complement_5^2-8=12$ cách đặt cặp số lẻ này vào các vị trí thỏa yêu cầu
Trường hợp này có $4.24.10.12=11520$ số
Vậy trường hợp 2 có: $9600+11520=21120$ số thỏa mãn

Trường hợp 3: $x$ có đúng $3$ chữ số lẻ và $3$ chữ số chẵn
*) Chữ số chẵn là $a$ có $4$ cách chọn $a$
Có $2!\complement_4^2=12$ cách xếp $2$ chữ số chẵn còn lại
có $3!\complement_5^3=60$ cách xếp $3$ chữ số lẻ
Trường hợp này có $4.12.60=2880$ số thỏa mãn
*) Chữ số lẻ là $a$ có 3 dạng $\overline{lclclc};\;\overline{lcclcl};\;\overline{lclccl}$
Có $3!\complement_5^3=60$ cách xếp $3$ chữ số lẻ
tương tự là $60$ cách xếp $3$ chữ số chẵn
Trường hợp này có $3.60.60=10800$ số thỏa mãn
Vậy trường hợp 3 có: $10800+2880=13680$ số thỏa mãn.

Tổng cộng có tất cả: $3000+21120+13680=37800$ số thỏa yêu cầu đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau trong đó 2 so kè nhau không?

#2 Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau sao cho hai chữ số kề nhau không cùng là số lẻ? Dễ thấy rằng chỉ có tối đa là chữ số lẻ. Vậy trường hợp 1 có: 600 + 2400 = 3000 số thỏa mãn.

Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lễ có 6 chữ số khác nhau?

Áp dụng quy tắc nhân ta có 2520.4 = 10080 số tự nhiên lẻ có 6 chữ số khác nhau được tạo thành.

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau và là số lẻ?

Các số lẻ cách nhau 2 đơn vị nên ta có số các số lẻ có 5 chữ số là: (99999−10001):2+1=45000 ( 99999 − 10001 ) : 2 + 1 = 45000 số.

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số sao cho tổng các chữ số của nó là một số lẻ?

1 0 3 và mỗi số đó sinh 5 số có 5 chữ số mà tổngcác chữ số là 1 số lẻ. Vậy có tất cả: 5.9.1 0 3 = 45000 s o ^ ˊ