Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y=x+1/x+3m nghịch biến trên khoảng

Để hàm số nghịch biến trên \(\left( {6; + \infty } \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}3m - 1 < 0\\ - 3m \notin \left( {6; + \infty } \right)\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}3m - 1 < 0\\ - 3m \le 6\end{array} \right. \Leftrightarrow  - 2 \le m < \dfrac{1}{3}\)