Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số mx+4 yxm nghịch biến trên khoảng 0

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số y = ((mx + 4))((x + m)) nghịch biến trên khoảng ( ( - ( mkern 1mu) vô cùng ;1) ).


Câu 49891 Vận dụng cao

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho hàm số $y = \dfrac{{mx + 4}}{{x + m}}$ nghịch biến trên khoảng $\left( { - {\mkern 1mu} \infty ;1} \right).$


Đáp án đúng: d


Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện để hàm số bậc nhất trên bậc nhất đồng biến hoặc nghịch biến trên khoảng.

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số --- Xem chi tiết

...

Cho hàm số y=mx+4mx+mvới m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S.

A. 5.

B. 4.

C. Vô số.

D. 3.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Xác định tham số m để hàm số sau:y=mx-4x-m đồng biến trên từng khoảng xác định

Xem lời giải