Cho các hình vẽ sau hỏi trong 4 hình trên có bao nhiêu đa diện lồi

Cho các hình vẽ sau: Số các hình đa diện trong các hình trên là:

A.3

Đáp án chính xác

B.0

C.1

D.2

Xem lời giải

Số hình đa diện lồi trong các hình dưới đây là

Đáp án chính xác

Xem lời giải