10 giây bằng bao nhiêu phút

Cách đổi Giây ra Phút (s → ph)

1 phút = 60 giây

1 giây = 1/60 phút = 0.016666666 phút

Như vậy:

Thời gian t tính bằng đơn vị giây (s) bằng thời gian t đơn vị phút (s) chia cho 60.

Công thức:t(ph)= t(s) : 60

Ví dụ:

– 1 giây bằng bao nhiêu phút?

t(ph) = 1 : 60 = 1/60 phút

– 135 giây bằng bao nhiêu phút?

t(ph) = 135 : 60 = 2,25 phút

– Đổi 196 giây ra phút

t(ph) = 195 : 60 = 3,25 phút

– Đổi 1 giờ 10 phút 30 giây ra phút

t(ph) = (1 x 60) + 10 + (30 :60) = 70,5 phút

Xem thêm:

  • Quy đổi từ Giây sang Giờ
  • Quy đổi từ Giờ sang Phút

2 phút 10 giây = ....giâySố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:A. 30B. 210C. 130D. 70

Xem lời giải

I. Cách quy đổi đơn vị đo thời gian

1. Đổi từ phút sang giờ

Quy tắc chung để ta đổi phút sang giờ chính là chia số phút cần đổi cho 60 sẽ tìm ra số giờ.

Ví dụ, để tính xem 210 phút bằng bao nhiêu giờ chúng ta làm theo các bước sau đây:

Ta có, 210 phút / 60 = 3.5 giờ

Như vậy, 210 phút bằng 3.5 giờ.

2. Đổi từ giây sang phút

Mỗi phút sẽ có 60 giây, vì thế việc đổi từ đơn vị giây sang phút rất đơn giản. Bạn chỉ cần chia số giây cần đổi cho 60 là sẽ có đáp án số phút.

Ví dụ, 360 giây sẽ bằng bao nhiêu phút?

Ta có, 1 phút = 60 giây

Lấy 360 : 60 = 4

Như vậy, 360 giây bằng 6 phút.

Bên cạnh đó số giây có thể không được chuyển hết hoàn toàn về phút. Phần thập phân sẽ thể hiện được số giây còn dư.

Ví dụ, 8500 giây bằng bao nhiêu phút?

Ta có thể tính như sau: 8500 : 60 = 141,66 phút

0,66 x 60 = 40 giây

Đáp án là: 7600 giây bằng 141 phút và 40 giây.

II. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1.Chocác bước đo thời gian của một hoạt động gồm:

(1) Đặt mắt nhìn đúng cách.

(2) Ước lượng thời gian hoạt động cần đo để chọn đồng hồ thích hợp.

(3) Hiệu chỉnh đồng hồ đo đúng cách.

(4) Đọc, ghi kết quả đo đúng quy định.

(5) Thực hiện phép đo thời gian.

Thứ tự đúng các bước thực hiện để đo thời gian của một hoạt động là:

A. 1), 2), 3), 4), 5).

B. 3), (2), (5), 4), (1).

C.(2), 3),5), 1), 4).

D.(2),(1), 3), (5) (4).

Câu2.Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

A. Giá trị của lần đo cuối cùng.

B. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

C Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.

D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất

Câu 3.Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta là

A. tuần.

B. ngày.

C. giây.

D. giờ.

Câu 4.Trước khi đo thời gian của một hoạt động ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để

A. lựa chọn đồng hồ đo phù hợp.

B. đặt mắt đúng cách.

C. đọc kết quả đo chính xác.

D.hiệu chỉnh đồng hồ đúng cách.

Câu 5.Nguyên nhân nào sau đây gây ra sai số khi đo thời gian của một hoạt động?

A. Không hiệu chỉnh đồng hồ.

B. Đặt mắt nhìn lệch.

C. Đọc kết quả chậm.

D. Cả 3 nguyên nhân trên